Том III - карти на разпространението

Сортирай по:

Българско име Код Застрашеност
Алкални блата и мочурища 04D4 EN
Алпийски ацидофилни съобщества от тревиста върба (Salix herbacea) 01F2 EN
Алпийски ацидофилни тревни съобщества 22E4 VU
Алпийски ацидофилни тревни съобщества край топящи се преспи 20E4 EN
Алпийски и субалпийски затворени калцифилни тревни съобщества 23E4 VU
Алпийски и субалпийски отворени калцифилни тревни съобщества 25E4 EN
Алпийски калцифилни тревни съобщества край топящи се преспи 21E4 CR
Алпийски калцифилни храстчеви съобщества край топящи се преспи 02F2 CR
Алпийски отворени калцифилни тревни съобщества изложени на силни ветрове 24E4 EN
Алпийски съобщества от синя боровинка (Vaccinium uliginosum) 03F2 VU
Ацидофилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) 08G1 VU
Бавнотечащи реки без макрофитна растителност 14C2 EN
Бавнотечащи реки с макрофитна растителност 15C2 EN
Балкански псевдомаквиси 25F5 NT
Варовикови скали с хазмофитна растителност 08H3 VU
Варовикови стръмни скали с лишейна растителност 11H3 VU
Високопланински ерикоидни съобщества от черен емпетрум (Empetrum nigrum) и боровинки (Vaccinium spp.) 07F2 CR
Високопланински съобщества от мечо грозде (Arctostaphylos uva-ursi) 09F2 EN
Влажни карбонатни скали с венерин косъм (Adiantum capillus-veneris) 16H3 CR
Влажни крайречни ливади с детелини (Trifolium spp.) 17E3 EN
Водоеми с хипурис (Hippuris vulgaris) 17C3 CR
Водопади 12C2 VU
Вулкански пещери 03H1 VU
Върбово-тополови галерии в Южна България 06G1 VU
Вътрешни дюни с побити камъни 14E1 EN
Вътрешни солени ливади 31E6 EN
Гори и храсталаци от полски бряст (Ulmus minor) 30G1 EN
Гори от бял бор (Pinus sylvestris) 35G3 NT
Гори от бяла бреза (Betula pendula) 25G1 NT
Гори от бяла елша (Alnus incana) 31G1 EN
Гори от бяла мура (Pinus peuce) 38G3 EN
Гори от воден габър (Ostrya carpinifolia) 21G1 VU
Гори от дървовидна хвойна (Juniperus excelsa) 39G3 CR
Гори от източен бук (Fagus orientalis) 12G1 EN
Гори от източен горун (Quercus polycarpa) 17G1 EN
Гори от източен чинар (Platanus orientalis) 07G1 EN
Гори от конски кестен (Aesculus hippocastanum) 29G1 CR
Гори от маклен (Acer monspessulanum) 22G1 EN
Гори от обикновен кестен (Castanea sativa) 24G1 EN
Гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) 32G3 EN
Гори от рилски дъб (Quercus protoroburoides) 20G1 CR
Гори от смърч (Picea abies) 34G3 NT
Гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa) 23G1 EN
Гори от цар-борисова (Abies alba subsp. borisii-regis) 33G3 EN
Гори от черен бор (Pinus nigra subsp. palassiana) 36G3 VU
Гори от черна мура (Pinus heldreichii) 37G3 VU
Дистрофни езера 06C1 EN
Дунавски крайречни заливни ливади 18E3 CR
Дунавски льосови степи 07E1 EN
Дунавски пясъчни дюни и гредове от песъчлив льос 13E1 CR
Дунавски пясъчни степи 09E1 CR
Естествени или полуестествени мезотрофни до еутрофни езера и блата с макрофитна растителност 04C1 EN
Естуари 16C2 CR
Заливни гори от черна елша (Alnus glutinosa) 02G1 EN
Западнопонтийски петрофитни степи 08E1 EN
Изкуствени галерии 04H1 VU
Инфралиторални скали и други твърди субстрати 07A3 VU
Кални речни брегове с полурудерални съобщества от високи едногодишни хигрофити 21C3 EN
Калцифилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) 11G1 NT
Карстови извори и потоци с бигорни образувания 08C2 EN
Континентални петрофитни солени степи 32E6 EN
Континентални съобщества от солянка (Salicornia prostrata) 06D6 CR
Крайречни високотревни съобщества в планините 29E5 VU
Крайречни високотревни съобщества в равнините 28E5 EN
Крайречни върбово-тополови гори 01G1 EN
Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior) 04G1 VU
Крайречни съобщества от ракитовици (Tamarix spp.) 31F9 EN
Ксеротермни ливади и пасища от садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Bothriochloa ischaemum) и валезийска власатка (Festuca valesiaca) 11E1 NT
Лесостепни гори от дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) 19G1 CR
Лесостепни гори от цер (Quercus cerris) 18G1 EN
Ливадни степи 05E1 VU
Литорални пясъци и тинести пясъци 02A2 VU
Мизийски букови гори 10G1 NT
Мизийски гори от космат дъб (Quercus pubescens) 14G1 EN
Мизийски смесени термофилни дъбови гори 15G1 EN
Морски пещери 09A3 EN
Мочурища с мъхове около извори с меки води 02D2 CR
Мочурища с режещ кладиум (Cladium mariscus) 05D5 EN
Наземни пещери 02H1 VU
Неутрофилни букови гори 09G1 NT
Низинни сенокосни ливади 15E2 EN
Олиготрофни планински езера 01C1 VU
Пионерни термофилни тревни съобщества на варовити скалисти и каменисти места 01E1 NT
Пирамидални образувания в пясъчно-глинести скали 14H3 VU
Пирамидални образувания във флувиоглациални наслаги (Стобски пирамиди) 13H3 CR
Пирамидални образувания от триаски пясъчници (Белоградчишки скали) 15H3 VU
Планински варовикови сипеи 06H2 VU
Планински галерии от бяла елша (Alnus incana) 03G1 VU
Планински гори от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus dalechampii) 27G1 NT
Планински ливади с гълъбова молиния (Molinia caerulea) 19E3 VU
Планински пасища 12E1 EN
Планински петрофитни степи 02E1 VU
Планински потоци и реки с бързо течение 11C2 VU
Планински сенокосни ливади 16E2 VU
Планински силикатни сипеи 05H2 VU
Планински съобщества от боровинки (Vaccinium spp.) 11F2 NT
Планински съобщества от сребърник (Dryas octopetala) 10F2 EN
Планински храсталаци от балкански зановец (Chamaecytisus absinthioides) 12F2 NT
Планински храсталаци от зелена елша (Alnus viridis) 13F2 EN
Плитки пресъхващи водоеми с плаваща растителност 05C1 EN
Подводни “ливади” от морски треви 05A2 EN
Понтийски степни храсталаци 19F3 CR
Потоци и малки реки с макрофитна растителност в равнините и предпланините 10C2 EN
Преовлажнени и наводнени понижения в дюните 06B1 CR
Преходни блата и подвижни торфища 03D2 EN
Привходни части на пещерите 01H1 VU
Равнинни мезофилни дъбови и габърови гори 26G1 NT
Растителност на крайморските скали 08B3 EN
Растителност на олиготрофни бързо течащи планински реки и потоци 13C2 VU
Растителност на черноморските пясъчни плажове 01B1 EN
Растителност на черноморските чакълести плажове 07B2 EN
Родопски храсталаци от върболистен тъжник (Spiraea salicifolia) 32F9 CR
Родопски храсталаци от храстовиден очиболец (Potentilla fruticosa) 15F2 CR
Сystoseira spp. върху изложено на вълнение инфралиторално скално дъно и скални блокове 08A3 EN
Свръхсолени крайморски езера и блата 07C1 EN
Серпентинитни степи 06E1 EN
Силикатни скали с пионерна тревна растителност 09H3 VU
Силикатни скали с хазмофитна растителност 07H3 VU
Силикатни стръмни скали с лишейна растителност 10H3 VU
Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури 28G1 EN
Смесени низинни и крайречни гори и лонгози 05G1 CR
Солени степи, пасища и мочури 30E6 EN
Средиземноморски високотревни съобщества край реки и понижения в дюни 18C3 CR
Средиземноморски халофитни съобщества от високи дзуки, острицови и житни треви 03A2 CR
Странджански храсталаци от пирен (Erica arborea) и калуна (Calluna vulgaris) 22F4 EN
Субалпийски ацидофилни ксерофитни тревни съобщества 27E4 VU
Субалпийски ацидофилни мезофитни съобщества предимно от картъл (Nardus stricta) 26E4 VU
Субалпийски съобщества от върби (Salix spp.) 14F2 EN
Субконтинентални петрофитни степи 04E1 VU
Субконтинентални степни храсталаци 18F3 EN
Сублиторални мидени банки върху седимент 11A4 VU
Сублиторални пясъци 10A4 NT
Субмедитерански гариги 27F6 NT
Субсредиземноморски петрофитни степи 03E1 VU
Субсредиземноморски псевдостепи от едногодишни треви 10E1 VU
Съобщества от айтоски клин (Astracantha aitosensis) 30F7 CR
Съобщества от едногодишни халофити в черноморски солени езера 04A2 EN
Съобщества от езерен шилолист (Isoetes lacustris) 19C3 EN
Съобщества от миртолистен рододендрон (Rhododendron myrtifolium) 04F2 EN
Съобщества от подводни макрoфити в свръхсолени водоеми 06A2 CR
Съобщества от теснолистен клин (Astragalus angustifolius) 29F7 EN
Съобщества от тракийски клин (Astracantha thracica) 28F7 EN
Съобщества от харови водорасли в олиготрофни варовити течащи води 02C1 EN
Съобщества от харови водорасли в стоящи водоеми 03C1 EN
Термални извори 09C2 NT
Тинести и песъчливи речни брегове със съобщества от ниски, едногодишни хигрофити 20C3 EN
Торфища с доминиране на острицови и житни треви 01D2 EN
Тракийски гори от космат дъб (Quercus pubescens) 13G1 EN
Тракийски смесени термофилни дъбови гори 16G1 EN
Тресавищни иглолистни гори и храсталаци 40G3 VU
Ултрабазични скали с пионерна тревна растителност 12H3 VU
Храсталаци и ниски гори от пърнар (Quercus coccifera) 23F5 CR
Храсталаци от връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) 08F2 NT
Храсталаци от грипа (Phillyrea latifolia) 26F5 VU
Храсталаци от казашка хвойна (Juniperus sabina) 06F2 CR
Храсталаци от клек (Pinus mugo) 16F2 VU
Храсталаци от люляк (Syringa vulgaris) 20F3 VU
Храсталаци от румелийска (Genista rumelica) и лидиева жълтуги (G. lydia) 21F3 VU
Храсталаци от сибирска хвойна (Juniperus sibirica) 05F2 NT
Храсталаци от синя хвойна (Juniperus communis) 17F3 NT
Храсталаци от червена хвойна (Juniperus oxycedrus) 24F5 NT
Черни миди и/или морски жълъди върху медиолиторални скали 01A1 VU
Черноморски ембрионални дюни 02B1 EN
Черноморски облесени дюни 05B1 CR
Черноморски подвижни (бели) дюни 03B1 EN
Черноморски стабилизирани (сиви) дюни 04B1 EN