03C1

C. Вътрешни водоеми

Съобщества от харови водорасли в стоящи води

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: C1.14 Charophyte submerged carpets in oligotrophic waterbodies, C1.25 Charophyte submerged carpets in mesotrophic waterbodies, C1.512 Submerged charophyte carpets in inland saline or hypersaline waterbodies; PAL. CLASS.: 22.44 Chandalier algae submerged carpets, 23.12 Salt basin charophyte carpets; HD 92/43: 3140 Hard oligo-mesotrophic waters with benthic vegetation of Chara formation.

Природозащитен статут. ЗБР, ДХ.

Категория. Застрашено [ЕN – A1, 2 C1 D3 E2 F2 G2 H2 I L1].

Обща характеристика. Подводни “ливади” от харови водорасли от родовете: Chara, Lamprothamnium, Nitellopsis, Nitella и Tolypella, частично и по-рядко изцяло покриващи дъната на водни басейни със стояща или бавнотечаща вода, включително в бракични и солени води. Развиват се по тинесто дъно на дълбочина 0–2 m (рядко до 5 m), заемат неголеми площи, понякога частично или изцяло изчезват в резултат на пресъхване, но са с добри възобновителни способности при възстановяване на водните басейни и влажните зони дори след дълъг период от време. Наблюдават се в различни видове водни басейни в зависимост от абиотичните фактори: степен на еутрофизация (от олиготрофни до еутрофни), рН (от неутрални с рН=7 до силно алкални с рН>8,5), соленост (сладководни, бракични до солени ), температура и др. Разграничават се следните подтипове:

1. Съобщества на харови водорасли в сладководни стоящи водоеми. Подводни “ливади” от харови водорасли от родовете: Chara, Lamprothamnium, Nitella и Tolypella, Nitellopsis в сладководни олиго-мезотрофни езера, язовири, микроязовири, блата, разливи край реки, мочури и торфища. Преобладават във варовити и карстови райони. Заедно с харовите водорасли се срещат и видове макроводорасли от родовете Cladophora и Vaucheria,както и много висши растения: Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus, Carex acuta, C. riparia, Ceratophyllum demersum, Eleocharis palustris, Iris pseudacorus, Lemna minor, L. trisulca, Mentha aquatica, Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Najas marina, Phragmites australis, Potamogeton crispus, P. lucens, P. natans, P. pectinatus, Ranunculus aquatilis, Sagittaria sagittifolia, Salvinia natans, Scirpus lacustris (= Schoenoplectus lacustris), Scirpus litoralis (= Schoenoplectus litoralis), Sparganium erectum, Typha angustifolia, T. latifolia, T. laxmannii, Utricularia vulgaris, Wolffia arrhiza, Zannichellia palustris и др.

2. Съобщества на харови водорасли в стоящи вътрешноконтинентални бракични и солени водоеми. Подводни “ливади” от харови водорасли от род Chara,понасящи висока степен на засоляване – C. aspera, C. canescens, C. connivens, C. hispida var. major, C. kokeilii, C. tomentosa, C. vulgaris,по дъното и в локви край бреговете на крайморските олиго – до хиперхалинни езера, блата, лагуни и устия с бавнотечаща вода – езерото Шабла, Шабленска тузла, Наневска тузла, Варненско езеро, Белославско езеро, Поморийско езеро, Дяволско блато и устието на р. Силистар. В тези басейни се срещат още и видове макроводорасли от родовете Vaucheria, Cladophora, Enteromorpha,както и много висши растения: Bolboschoenus maritimus, Ceratophyllum demersum, Juncus maritimus, Lemna minor, L. trisulca, Najas marina, N. minor, Phragmites australis, Potamogeton lucens, P. pectinatus, Scirpus lacustris, S. triqueter(= Schoenoplectus triqueter), Typha angustifolia, T. latifolia и др.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. яз. Етрополе, Врачански Балкан – блата Печенийски локви, край гр. Вършец, Габровски Балкан, над с. Рибарица, край гр. Гоце Делчев, край гр. Разлог, край гр. Велинград, южно от Асеновград, северно Черноморско крайбрежие – ез. Шабла, южно Черноморско крайбрежие – край Атанасовско езеро, край гр. Бургас, Дяволско блато край гр. Приморско, устието на р. Силистар, Странджа – край р. Резвая при гр. М. Търново, Дунавска равнина – между гр. Свищов и гр. Белене, Североизточна България – между Девненско ез. и с. Разделна, Предбалкан – яз. Рабиша, яз. Дойренци, микроязовир край с. Горан, яз. Каменец, Деветашкото плато, яз. Йовковци (до гр. Елена), при с. Драганово, край гр. Левски, край гр. Ловеч, Източна Стара планина – яз. Овчарово, яз. Тича, край гр. Сливен, Софийски район – Алдомировско блато, Драгоманско блато, Люлин планина над с. Драгичево, край гр. Радомир, край гр. Сливница, Тракийска низина – край с. Ново Село, Струмска долина – край гара Кочериново, яз. Кърджали и околности; при 0–1500 m надм. вис.

Консервационно значение. В миналото подводните “ливади” на харови водорасли са били широко разпространени на територията на цялата страна, докато днес са с ограничено разпространение и в повечето случаи с малки площи. Съществува риск от изчезване на много от находищата им.

Отрицателно действащи фактори. Пресушаване на блата, запълване, преграждане с диги, изменения в хидрологичния режим, управление на водните нива и водната растителност, и замърсяване на водните басейни. Естествени процеси – затлачване, пресъхване, еутрофизиране, натрупване на органичен материал, промяна на водните екосистеми в сухоземни.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР, а някои от находищата са в защитени територии и защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Частично до пълно възстановяване по възможност на естествените условия на местата, където е съществувало местообитанието и в последствие е изчезнало. Забрана за дейности в непосредствена близост до съществуващи находища, които биха имали и минимални негативни последствия върху находището. Мониторинг на съществуващите находища, информиране за наличието им на терена (поставяне на табели, знаци), популяризиране опазването на водните местообитания. Предлагане на нови защитени територии.

Литература. Воденичаров 1963; Воденичаров и др. 1971; Кочев, Йорданов 1981; Петков 1913, 1922, 1925, 1929, 1934, 1938, 1943; Blazencic & Temniskova 2002; Petkoff 1914; Temniskova & al. 2006; непубл. данни на J. Blazencic, Д. Темнискова и П. Иванов.

Автори. Пламен Иванов, Добрина Темнискова


Съобщества от харови водорасли в стоящи водоеми (карта на разпространението)