29G1

G. Гори

Гори от конски кестен (Aesculus hippocastanum)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.A46221 Balkan Range horse-chestnut ravine forests; PAL. CLASS.: 41.462. Balkan Range horse-chestnut ravine forests; Бондев (1991): 53 Гори от конски кестен (Aesculeta hippocastani).

Природозащитен статут. БК.

Категория. Критично застрашено [CR – A1 B2 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I L1].

Обща характеристика. Това местообитание представлява мезофилни горски съобщества доминирани и с участие на конски кестен (Aesculus hippocastanum), които имат реликтна природа и ендемично разпространение на Балканския полуостров. В България съществува едно единствено находище в Източна Стара планина – Преславската планина. Този тип гори се отнасят към северноприсредиземноморския тип растителност и представляват образци от листопадни широколистни гори с по-южен характер, които в миналото са имали по-широко разпространение и показват връзки с горската растителност в Северна Гърция (Тесалия и Епир), Западна Македония и Албания, където са останалите находища на вида. Съобществата обитават варовити терени по течението на р. Дервишка и р. Лазарска. Локализирани са по стръмните брегове, в най-влажните им части, под формата на повече ли по-малко плътни ивици. Почвата е светлосива горска, развита върху варовици, средно дълбока и свежа. На повърхността е слабо кисела, а в дълбочина – слабо алкална. Отделни групи кестенови дървета заемат голи скалисти стръмни (25–60°) терени наоколо.

Конският кестен формира чисти и смесени съобщества с покритие на дървесния етаж 80–90%. Гората е разновъзрастова, като най-старите дървета са на възраст над 100 години. Средният диаметър на стъблата е 35–40 cm, а максималният е 80–90 cm. Семенното възобновяването е ограничено, преобладава издънковият подраст.

Тези съобщества са класифицирани синтаксономично само по доминантния метод. Фитоценотичното разнообразие на съобществата не е голямо. Те се отнасят към три асоциации от формацията Aesculeta hippocastani: асоциация Aesculus hippocastanum-subnudum, асоциация Aesculus hippocastanum-Carpinus betulus и асоциация Aesculus hippocastanum-Aegopodium podagraria. По-широко са разпространени първите две асоциации.

В дървесния етаж на тези съобщества единично участие имат Acer platanoides, A. pseudoplatanus, Fagus sylvatica subsp. moesiaca, Juglans regia (субспонтанно), Sorbus torminalis, Tilia tomentosa, Ulmus glabra. От храстите с висока константност се срещат Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Staphylea pinnata и др. Тревната покривка е с ниско общо покритие и беден състав. Пролетният синузий е представен от Anemone ranunculoides, Corydalis bulbosa, C. solida, Erythronium dens-canis, Isopyrum thalictroides, Scilla bifolia. В тревната покривка най-често участват Aremonia agrimonoides, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Mercurialis perennis, Milium effusum, Scilla bifolia, Symphytum tuberosum, Viola reichenbachiana и др.

Общата площ на местообитанието е около 90 dка, които се разпределят по находища, както следва – Зурлева река 14–15 dка, Дервишка река около 70 dка, по Лазарска река 4 dка и р. Акънджа – около 7 дървета.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Източна Стара планина, Преславска планина, местността “Дервиша” – по протежението на реките Дервишка и Зурлева от 300 да 450 m надм. вис.

Консервационно значение. Съобществата имат високо консервационно и научно значение – реликтна природа и ендемично разпространение на Балканския полуостров.

Отрицателно действащи фактори. Изсичане на горската растителност в съседство на находищата и влошаване на горския микроклимат. Изсичане и опожаряване в миналото. Дърветата от  конски кестен се поразяват от насекомото Cameraria ohridella (LepidopteraGracillariidae) и се стига до пълното им обезлистване.

Взети мерки за опазване. Находището е обявено за поддържан резерват “Дервиша”.

Необходими мерки за опазване и възстановяване. Разработване на план за управление на поддържания резерват. Мониторинг, възстановителни и поддържащи дейности. Оценка на здравословното състояние на кестеновите дървета, мониторинг и ограничаване на въздействието на Cameraria ohridella.

Литература. Кочев, Горунова 1972.

Автори. Чавдар Гусев, Владимир Вълчев


Гори от конски кестен (Aesculus hippocastanum) (карта на разпространението)