06E1

E. Тревни съобщества и съобщества от мъхове и лишеи

Серпентинитни степи

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: E1.2B Serpentine steppes; PAL. CLASS.: 34.37 Serpentine steppes.

Природозащитен статут. БК.

Категория. Застрашено [ЕN – A1 C2 D2 E2 F2 G2 H2 L2].

Обща характеристика. Този тип местообитание e в пояса на ксеротермните дъбови гори и заема много ограничени площи с размер около 15 ha на изолирани места в северната част на Средни Родопи, Влахина планина и Южен Пирин в Югозападна България. Почвата най-често е канелена горска, плитка, като на много места се разкрива основната серпентинитна скала, която е част от докамбрийския кристалинен комплекс. Протеклите метаморфни процеси са довели до по-голямото разнообразие в химическия състав на серпентинитите у нас, а характерна особеност за докамбрийските вулканити в Родопите е високото съдържание на желязо.

Серпентинитните степи представляват ксеротермни затворени до полузатворени фитоценози, доминирани основно от Bothriochloa ischaemum(= Dichanthium ischaemum), Bromus squarrosus, Chrysopogon gryllus, Koeleria simonkaii, Melica ciliata, Poa bulbosa, Stipa capillata, S. tirsa,Trachynia distachya(= Brachypodium distachyon).Сумарното проективно покритие на тревните ценози средно е около 60%. На места се разкриват приосновните серпентинитни скали. В състава на съобществата участват и някои степни видове като Achillea depressa, Asperula cynanchica, Astragalus onobrychis subsp. chlorocarpus, Crupina vulgaris, Eryngium campestre, Goniolimon collinum, Inula ensifolia, Linum tenuifolium, Stachys angustifolia, Trinia glauca subsp. glauca и др.Тези съобщества са се образували след изсичане на първичните дъбови гори. Те формират комплекси с остатъчни гори от Quercus pubescens и Q. virgiliana, по-рядко – от Q. frainetto и Carpinus orientalis, и с храсталаци от Juniperus oxycedrus и Paliurus spina-christi, Cotinus coggygria, Pistacia terebinthus. Това, което отличава флората им, е голямата ксероморфност, значителни морфологични изменения и дисперсност на популациите. Централноевропейските, субмедитерански и медитерански флорни елементи са играли главна роля при формирането на серпентинитната флора на Средни Родопи.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Влахина планина (с. Селище – Овнарска махала и с. Стара Железница – вр. Мурджова чука, между 300 и 760 m надм. вис.), Южен Пирин (с. Лялево, Гоцеделчевско), Средни Родопи – района между с. Първенец (южно от селото, от двете страни на р. Първенецка) и с. Храбрино, североизточно от с. Марково и югозападно от с. Червен при надморска височина 150–350 m.

Консервационно значение. В състава на фитоценозите участват видове с ограничено разпространение в България, включително и защитени. Някои таксони са включени в Червена книга на България (Anthemis rumelica, Genista rumelica, Inula aschersoniana, Iris reichenbachii) и Приложение № 3 към ЗБР (Anthemis rumelica, Goniolimon collinum, Limodorum abortivum) и са защитени. Ендемити, разпространени по тези терени, са Anthemis rumelica, Arenaria procera, Crucianella graeca, Delphinium balcanicum, Festuca thracica, Hypericum rumeliacum, Inula aschersoniana, Koeleria simonkaii, Scabiosa triniifolia, Verbascum nobile и др.

Отрицателно действащи фактори. Паша и отъпкване от селскостопански животни, залесяване на обезлесените в миналото терени, пожари и изхвърляне на битови отпадъци. Фрагментираното разпространение и ограничена площ на местообитанието го правят силно уязвимо от животновъдството и урбанизацията. В резултат на нарасналата човешка дейност и близостта на серпентинитните терени до населени места (с. Първенец, с. Марково) коренната растителност се намира в етап на деградация.

Взети мерки за опазване. Част от съобществата попадат в защитени зони в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 – при с. Първенец (зона "Брестовица") и при с. Железница (зона "Орановски пролом-Лешко"). Извършват се изследователски дейности като анализ на флората, определяне на видовете с консервационно значение, химичен анализ на почва и растения, мониторинг и др.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Обявяване на представителна територия за това местообитание при с. Първенец за защитена територия.

Литература. Pavlova 2001, 2004, 2010.

Автори. Доля Павлова, Димитър Димитров


Серпентинитни степи (карта на разпространението)