13C2

C. Вътрешни водоеми

Растителност на олиготрофни бързо течащи планински реки и потоци

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: C2.25 Acid olygotrophyc vegetation of fast-flowing streams, C2.26 Lime-rich oligotrophic vegetation of fast-flowing streams. Pal. Class.: 24.41 Acid oligotrophic river vegetation, 24.42 Lime rich oligotrophic vegeation; HD 92/43: 3260 Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation.

Природозащитен статут. ЗБР, ДХ.

Категория. Уязвимо [VU – A1, 2 B1 C1 D2 E1 F2 G2 H2 I J L3].

Обща характеристика. Този тип местообитания включва части от горните речни течения и планински потоци над 800–1200 m надм. вис. със скорост на течението над 1 m/s. Растителните съобщества са развити в леглата на планински потоци и реки. Разположени са предимно над 1200 до около 2500 m надм. вис. Водата целогодишно е с ниски температурни показатели. Дъната и бреговете са скалисти или каменисти (камъните са с различни размери), много рядко са песъкливо-чакълести или глинести. Почти навсякъде скоростта на водните потоци е голяма, водата е чиста и бедна на хранителни вещества. Киселинността на водата най-често е близка до неутрална. Водните количества се характеризират с ясно изразен пролетен максимум и есенно зимен минимум. Тази закономерност е особено отчетлива в районите с карстообразуващи скали в Северен Пирин, Западна и Средна Стара планина, Родопите. По време на минимума е възможно повърхностен отток да липсва (т. нар. “пропаднали води”). Често това явление се наблюдава и през лятото и води до отсъствие в талвега на растителни и животински видове. Съдържанието на кислород във водите е високо, с преобладаваща физикална аерация. Турбулентността на водите като правило е много голяма. Камъните и скалното дъно в руслaтa им са често с гладка повърхност. В тези условия прикрепването на растенията е много трудно, най-често невъзможно. Приижданията, т. е. рязкото увеличение на водните количества, характерни особено през пролетта при топенето на снега, макар че са кратковременно и епизодично състояние, засилват ерозионно-акумулативните процеси и допълнително способстват за изкореняването и унищожаването на растенията. Все пак определени видове растения успяват да живеят в тази крайно неблагоприятна природна среда. С по-големи възможности за установяване и развитие са мъховете. Те формират фитоценози c различна площ, най-често незначителна, предимно в участъците близо до брега, където водното течение е по-слабо. Основни едификаторни видове са Fontinalis antipyretica и Calliergon cordifolium.

В условията на силикатни скали рядко могат да се намерят прикрепени цветни растения, представени от Cardamine amara, а на по-малка надморска височина – и от Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum и др. В зоните на оттичане на глациалните езера, където често наклонът на терените е по-умерен и има биологичен дрифт на планктонни лимнобионти и бентосни реобионтни организми, се развиват (понякога с голямо обилие) от висши растения, като Sparganium angustifolium, Ranunculus aquatilis, по-рядко – Subularia aquatica.

В карстови планински райони, където има по-ясно изразен есенно-зимен минимум, фитоценозите са съставени от Leptodictyum riparium, Hygroamblystegium tenax, Calliergon cordifolium, Cinclidotus aquaticus, C. fontinaloides, C. riparius, Conocephalum conicum, Fissidens crassipes, Fontinalis antipyretica, Rhynichostegium riparioides, Scapania compacta, S. undulata и др. Цветните растения са малко, видовият им състав е идентичен с този на водните потоци върху силикатни скали.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Във всички планини, над 800–1000 m надм. вис.

Консервационно значение. Регулиране и поддържане на водния отток в реките и потоците в страната, поддържане на подпочвените води и влажността на почвите и околните наземни екосистеми. Местообитание на редки и застрашени растения и животни.

Отрицателно действащи фактори. Туризъм и туристическа инфраструктура, замърсяване с органични и други отпадъчни продукти, хидростроителни дейности, планинско животновъдство, обезлесяване на водосборите и в резултат нарастваща ерозия и др.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. Значителна част е в защитени територии – националните паркове “Пирин”, “Рила” и “Централен Балкан”, природен парк "Витоша" и др., и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Ограничаване на туристическите потоци в райони на уязвими водни течения. Забрана за строеж на ски писти в райони на реки и потоци. Контрол върху отнемането на водни количества от теченията за битови и стопански цели.

Литература. Kovachev 2000; Kozuharov 2006; Stoichev 1996; Vannote et al. 1980; Videnova et al. 2000.

Автори. Йордан Узунов, Димитър Кожухаров, Анна Ганева, Веска Русакова


Растителност на олиготрофни бързо течащи планински реки и потоци (карта на разпространението)