27G1

G. Гори

Планински гори от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus dalechampii)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.A322 Dacio-Moesian hornbeam forests; PAL. CLASS.: 41.A22 Dacio-Moesian hornbeam forests; HD 92/43: 9170 Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests; Бондев (1991): 56 Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli) (при надм. вис. над 600 m), 58 Гори от горун (Querceta dalechampii), 59 Смесени гори от горун (Quercus dalechampii) и воден габър (Ostrya carpinifolia) на места с планински ясен (Fraxinus excelsior), мъждрян (F. ornus), келяв габър (Carpinus orientalis) и др.

Природозащитен статут. ЗБР, ДХ.

Категория. Потенциално застрашено [NT – A1, 2 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I J L3].

Обща характеристика. Смесени или монодоминантни гори на обикновен габър (Carpinus betulus) и обикновен горун (Quercus dalechampii). В част от тях съществено участие има и обикновеният бук (Fagus sylvatica). Формирани са на границата между нископланинския район на смесените широколистни гори и нископланинския пояс на горуновите, буковите и иглолистните гори при надморска височина над 500–600 m. Срещат се в почти всички планини в България – Стара планина, Предбалкана, Витоша, Люлин, Лозенска планина, Средна гора, Североизточна Рила, северните склонове на Западните и Централните Родопи, Западните гранични планини и др., където заемат предимно сенчести изложения. Почвите са неутрални до слабо кисели, рядко карбонатни, богати влажни до свежи канелени горски (Chromic Cambisols), сиви горски (Luvisols) и кафяви горски (Cambisols).

В етажа на дърветата участие имат и Acer campestre, A. hyrcanum, A. platanoides, Cerasus avium (= Prunus avium), Fraxinus excelsior, Sorbus torminalis, Tilia cordarta, T. platyphyllos и рядко Quеrcus cerris и Q. frainetto. В храстовия етаж най-често се срещат Cornus mas, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare. В тревния етаж преобладават Aegopodi um podagraria, Convallaria majalis, Dentaria bulbifera, Festuca heterophylla, Galium odoratum, Melica uniflora и Mercurialis perennis. Характерно е развитието на пролетен тревен синузий. Различават се от равнинните мезофилни и ксеромезофилни дъбови и габърови гори чрез преобладаващо участие на планински и средноевропейски флорни елементи.

Съвременното състояние и структура на планинските габърови и горунови гори са резултат от засиления антропогенен натиск. Малка част от тях са сравнително добре запазени и имат облик близък до естествения. Типичните смесени габърово-горунови и габърово-букови гори са стопанисвани интензивно и често имат двуетажна структура. Горунът и букът са толерирани като основни видове, а обикновеният габър като съпътстващ, даже нежелан вид и обикновено формира втори етаж. Според съвременните концепции, в естествените гори от този тип преобладаващ вид в първия етаж е обикновеният габър, а обикновеният горун е субедификатор. Там където горите са стопанисвани издънково и най-вече в преходната зона между габърво-горуновия и буковия пояс, участието на обикновения габър и обикновения горун нараства за сметка на бука, поради по-добрата им способност да се размножават чрез издънки. В резултат от продължителното издънково стопанисване са формирани устойчиви съобщества на сенкоиздръжливия и с по-къс жизнен цикъл габър и светлолюбивия и по-дълговечен горун.

Планинските габърови и горунови гори не са добре проучени в синтаксономично отношение. Отнасят се към клас Querco-Fagetea, разред Fagetalia sylvaticae, съюзи Fagion и Carpinion betuli. Досега е установено наличието на съобщества от асоциациите Carpino-Fagetum и Galio-Carpinetum betuli и групировката Aegopodium podagraria-Carpinus betulus.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Планинските габърови и горунови гори са разпространени в Стара планина, Предбалкана, Витоша, Средна гора, Североизточна Рила, Родопи, Западни гранични планини и др.; при 500–600 – 1100–1200 m надм. вис.

Консервационно значение. Планинските габърови и горунови гори в България заемат около 240000 ha. В това местообитание се срещат редица видове с природозащитен статус – висши растения: Lathyrus grandiflorus, Paeonia mascula, Pulmonaria mollis, Rubus hercynicus, Taxus baccata и гъби: Agaricus macrocarpus, Cantharellus friesii, Creolophus cirrhatus, Elasmomyces mattirolianus, Polyporus umbellatus, Strobilomyces strobilaceus.

Отрицателно действащи фактори. Неправилно планирани и изведени сечи, нерегламентирани сечи, събиране на листников и жълъдов фураж, пожари, паша.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. Част от габъровите и горуновите гори попадат в границите на защитени територии: националните паркове “Пирин” и ”Централен Балкан”, природните паркове ”Витоша”, “Сините камъни”,”Българка”, резерватите  “Мантарица“, “Купена“,“Лешница“,“Червената стена“, поддържан резерват “Училищна гора“ и др. и в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за опазване и възстановяване. Картиране и мониторинг на най-запазените и уязвими местообитания. Увеличаване на дела на площите на местообитанието включени в защитени територии и подобряване на охраната на горите.

Литература. Пенев и др. 1969; Радков, Минков 1963; Mayer & Tichy 1979.

Автор. Мариус Димитров


Планински гори от габър (Carpinus betulus) и горун (Quercus dalechampii) (карта на разпространението)