10E1

E. Тревни съобщества и съобщества от мъхове и лишеи

Субсредиземноморски псевдостепи от едногодишни треви

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: E1.332 Helleno-Balkanic short grass and therophytic communities; PAL. CLASS.: 34.532 Helleno-Balkanic short grass and therophyte communities; HD 92/43: 6220 *Pseudo-steppe with grasses and annuals of the Thero-Brachypodietea; Бондев 1991: 129 Ксерофитни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и ефемери (Ephemeretea).

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Уязвимо [VU – A1, 2 B1 C1 D2 E2 F2 G2 H2 I L2].

Обща характеристика. Това местообитание представляват ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на едногодишни видове житни растения, като Aegilops geniculata, A. neglecta, Bromus intermedius, B. madritensis, Cynosurus echinatus, Lagurus ovatus, Psilurus incurvus, Trachynia distachya(= Brachypodium distachyon), Vulpia ciliata, V. myuros и др. Почвите, върху които се развиват фитоценозите са сухи, плитки и често ерозирани с разкрита чакълесто-камениста основа. Геоложката основа е разнообразна – срещат се и на силикатни, и на варовикови терени. Характерни са ефемерният и ефемероидният типове растителност, които се отличават с максимално развитие на тревостоя през пролетта (до средата на май). Климатът е преходносредиземноморски и се характеризира със сухо и горещо лято.

Тези съобщества са се формирали най-често в резултат от обезлесяването и пасищното натоварване. С подчертано съдоминиращо участие в тях са и ниски до средновисоки многогодишни житни треви като Poa bulbosa, P. perconcinna, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata subsp. hispanica и др. Съобществата са богати и на едногодишни растения (терофити), достигащи 60–70% от флористичния им състав сред които са представители на родовете Еuphorbia, Silene,Bisserula, Plantago, Medicago, Hippocrepis, Nigella, Adonis, Linum, Papaver, Geranium, Trigonella, Trifolium (T. subterraneum, T. suffocatum, T. nigrescens) и др. Характерно е участието на ароматни полухрастчета от род Thymus и геофити от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и др.

Съобществата, които се причисляват към това местообитание, синтаксономично се отнасят към съюзите Thero -Brachypodion, Astragalo -Poion bulbosae, Trachynion distachya и Xeronthemion annui.

Субсредиземноморските псевдостепи от житни и едногодишни растения често образуват комплекси с ксеротермните тревни съобщества от степен тип, със съобществата на Juniperus communis и J. oxycedrus, Philyrea latifolia, Quercus coccifera, с храсталаци на Paliurus spina-christi, Jasminum fruticans и Cotinus coggygria и с ксеротермни дъбови гори, предимно на космат дъб.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Среща се по сухи ерозирани терени в Южна България, в районите с изразено средиземноморско климатично влияние – южните и средни части на Струмската долина, Айтоска планина, Източни Родопи, южната част на долините на Места, Тунджа и Марица, Странджа и Южното Черноморско крайбрежие.

Консервационно значение. Във флористичния състав на субсредиземноморските псевдостепи от житни и едногодишни растения участват редки и защитени растения, в преобладаващата си част, принадлежащи към средиземноморския флорен елемент. Такива видове са Aegilops comosa, A. markgrafii, Anemone pavonina,Capsella bursa-pastoris subsp. thracica, Echium plantagineum, Hippocrepis unisiliquosa, Legousia pentagonia, Lens ervoides, Lotus aegaeus, Nigella orientalis, Orchis papilionacea, Plantago bellardii, Romulea bulbocodium, Romulea linaresii subsp. graeca, Serapias vomeracea, Sideritis lanata, Silene cretica, S. graeca и др. Срещат се и следните консервационно значими видове гъби: Amanita vittadinii, Battarrea phalloides, Crinipellis mauretanica, Endoptychum agaricoides, Gastrosporium simplex, Polyporus rhizophillus.

Отрицателно действащи фактори. Управление на пашата като поддържащ структурата на местообитанието фактор. Замърсяване с отпадъци и използване на хербициди и препарати за растителна защита.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Обхванато е до голяма степен в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Провеждане на фитоценологични изследвания и мониторинг.

Литература. Ганчев и др. 1964; Стефанов, Китанов 1962; Стоянов, Ахтаров 1951а.

Автор. Чавдар Гусев


Субсредиземноморски псевдостепи от едногодишни треви (карта на разпространението)