21G1

G. Гори

Гори от воден габър (Ostrya carpinifolia)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.7C12 Supra mediterranean hop-hornbeam woods, G1.7C13 Montane hop-hornbeam woods; PAL. CLASS.: 41.812 Supra mediterranean hop-hornbeam woods, 41.813 Montane hop-hornbeam woods; Бондев (1991): 47 Смесени гори от мизийски бук (Fagus sylvatica subsp. moesiaca) и воден габър (Ostrya carpinifolia), 64 Гори и храсталаци от воден габър (Ostryeta carpinifoliae), на места възникнали вторично, 67 Гори от черен бор (Pinus nigra) и воден габър (Ostrya carpinifolia).

Природозащитен статут. БК.

Категория. Уязвимо [VU – A1 B2 C1 D2 E2 F1 G1 H2I L2].

Обща характеристика. Ареалът на терциерния реликт воден габър (Ostrya carpinifolia) покрива югозападната част на Европа (видът расте също в Югозападна Азия), като центърът на неговото разпространение попада около Адриатико-Илирийския район. В България водният габър е разпространен в нейната западна половина, в райони със субмедитеранско влияние. Особено добре съобществата на този вид са представени в Родопите, в долините на реките Чая, Въча, Чепинска, в района на Смолян; по склоновете на долината на р. Места (Момина клисура); по склоновете на Славянка; в долините на реките от водосбора на р. Струма (Санданска Бистрица, Благоевградска Бистрица, Кресненското и Земенското дефилета, Влахина планина). Срещат се в Средна гора, по южните склонове на Средна Стара планина и в долината на р. Осъм (Троянско) и на други места.

Водният габър формира както горски, така и храстови ценози предимно на варовикова, по-рядко на силикатна скална основа. Терените са предимно скалисти. Почвената покривка най-често е слабо развита, хумусно карбонатна от типа рендзини (Leptosols Rendzic). Местообитанията са установени предимно на стръмни склонове, предпочитани са тези със северно изложение и в дълбоки влажни дерета, обезпечени с висока влажност на въздуха и почвите. Значителна част от ценозите са първични, но на места има и появили се вторично. В Родопите Ostrya carpinifolia участва или изцяло изгражда втори етаж в горите от Pinus nigra. След изсичане на черния бор се формират вторични ценози на воден габър.

Най-големи площи ценозите на водния габър заемат в предпланините и в долните части на планините докъм 900 m надм. вис., по-рядко достигат 1300–1400 m надм. вис., като се развиват в пояса на мезофилните габърови и букови гори. Развитието им в различни климатични условия свързани с географската ширина (в континентален и субмедитерански климат) и надморската височина (в ксеротермния дъбов пояс и в зоната на мезофитните габърово-букови гори) намира израз в особеностите на техния флористичен състав и структура. Различията във флористичния състав на ценозите, формирани при различни екологични условия дават основание за разграничаване поне на две групи (с преходи между тях): субмедитерански и планински съобщества на воден габър. Фитоценозите локализирани под 900 m надм. вис. са по-често свързани със субмедитеранския тип местообитания. Монодоминантните ценози са срещани сравнително по-рядко от полидоминантните, както е и в габърово-буковия пояс. По-големи площи те заемат в Славянка и някои райони на Родопите. В повечето участъци в състава им с различно обилие, често като съдоминанти, участват и други дървесни видове: Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, Pinus nigra, Quercus pubescens др. В храстовия етаж участват Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Cotinus coggygria, Cotoneaster nebrodensis, Juniperus oxycedrus, Paliurus spina-christi, Syringa vulgaris,допълвани в най-югозападните райони на страната, с най-изразено субмедитеранско влияние, от други южни видове като Coronilla emerus, Pistacia terebinthus и др. Храстовите видове не винаги образуват добре изразен етаж. Тревната покривка като правило има високо покритие, свързана е още по-тясно със скалистите екотопи на тези ценози и се характеризира и със значително участие на сциофилни видове, което отличава ценозите на водния габър от тези на косматия дъб (Quercus pubescens), развити в съседство. Често срещани, някои с голямо обилие, са Aremonia agrimonoides, Brachypodium pinnatum, Luzula luzuloides, Melica uniflora, Poa nemoralis и др.На места в Родопите и в Стара планина се среща и терциерният реликт Haberlea rhodopensis. Тази група фитоценози могат да бъдат отнесени към съюза Ostryo-Carpinion orientalis, разпространен широко на територията на бивша Югославия и Гърция.

Ценозите, локализирани в по-мезофилна среда, най-често над 900 m надм. вис., са част от планинския пояс и включват в състава си повече видове, които са характерни за габърово-буковите гори: Quercus dalechampii,по-ограничено Acer hyrcanum, Carpinus betulus, Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior. В тревната покривка са разпространени Hedera helix, Mercurialis perennis, Polypodium vulgare, Tamus communis и др. Субмедитеранските видове изчезват, увеличава се мезофилния характер на ценозите.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Родопите – в долините на реките Чая, Въча, Чепинска, в района на Смолян; по склоновете на долината на р. Места (Момина клисура), по склоновете на Славянка, в долините на реките от водосбора на р. Струма (Санданска Бистрица, Благоевградска Бистрица, Кресненското и Земенското дефилета, на Влахина планина). Срещат се в Средна гора и по южните склонове на Средна Стара планина, в Троянския Балкан.

Консервационно значение. Част от съобществата са първични, имат почвоформиращи и почвозащитни функции, елемент са на субмедитеранската растителност у нас и включват южни видове като Coronilla emerus, Pistacia terebinthus и др., редки видове– Haberlea rhodopensis и др. Консервационно значима гъба е Boletus depilatus.

Отрицателно действащи фактори. Сечи, пожари, инфраструктурни съоръжения.

Взети мерки за опазване. Малка част от местообитанието се намира в защитени територии – в национален парк „Централен Балкан”и някои защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за опазване. Подробни фитоценотични и хорологични проучвания. Разширяване границите на защитени тиритории, по-ефективно и природосъобразно стопанисване, картиране и мониторинг на най-запазените и възстановяване на ценни, но нарушени местообитания и фитоценози.

Литература. Горунова, Кочев 1992; Кочев 1969; Николов, Николов 1984.

Автори. Веска Русакова, Александър Ташев


Гори от воден габър (Ostrya carpinifolia) (карта на разпространението)