32G3

G. Гори

Гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G3.16 Moesian [Abies alba] forests; PAL. CLASS.: 42.16 Moesian silver fir forests; HD 92/43: 91BA Moesian silver fir forests; Бондев (1991): 36 Гори от ела (Abies alba), 37 Смесени гори от ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica) и смърч (Picea abies), 38 Смесени гори от ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica), бял бор (Pinus sylvestris) и смърч (Picea abies), 39 Смесени гори от ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica) и бял бор (Pinus sylvestris), 40 Смесени гори от ела (Abies alba) и обикновен бук (Fagus sylvatica), 41 Смесени гори от ела (Abies alba), черен бор (Pinus nigra) и обикновен бук (Fagus sylvatica).

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Застрашено [EN - A1, 2 B1 C3 D2 E2 F2 G2 H1 I L3].

Обща характеристика. Горите от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) имат ограничено разпространение в планините на България. Вертикалната им амплитуда е повече от 1500 m (450–2000 m надм. вис.), като оптимумът им на развитие е между 1000 и 1700 m надм. вис. Заемат най-често долните части на склонове със северно изложение в падини и дълбоки долове, където овлажнението на почвите и въздуха е относително високо. Скалната основа е по-често силикатна, рядко алкална. Еловите гори се развиват най-често върху дълбоки, влажни, богати и много богати, кисели и слабо кисели, добре дренирани и аерирани кафяви горски почви (Cambisols) и тъмноцветни планинско-горски почви (Mollic Cambisols). Извън тези оптимални характеристики на местообитанията, елата расте при различни топографски, климатични, хидроложки, петрографски и почвени условия, които намират израз в голямото разнообразие във флорния състав на отделните фитоценози.

По произход горите с доминиране на обикновена ела, с малки изключения, се отнасят към коренната растителност. През последния ледников период те са се съхранили в отделни рефугиуми, откъдето след оттегляне на ледниците са се разпространили в планините на Балканския полуостров. Монодоминантните гори на обикновената ела все повече се превръщат в изчезващи реликтни фитоценози. По-широко разпространение имат смесените гори, като най-често в тях освен обикновена ела участват още обикновен смърч (Picea abies) и обикновен бук (Fagus sylvatica). Съотношението между трите вида се мени в различни етапи от тяхната синдинамика. Освен смърч и бук, съедификатори на елата значително по-рядко са белият (Pinus sylvestris) и черният бор (Pinus nigra subsp. pallasiana), бялата (Pinus peuce) и черната мура (Pinus heldreichii), обикновеният явор (Acer pseudoplatanus) и др. Храстов етаж липсва, спорадично се срещат Corylus avellana, Daphne mezereum, Lonicera nigra, L. xylosteum, Rosa pendulina, Rubus idaeus.

Монодоминантните и смесените гори от обикновена ела, развиващи се на кисели субстрати, в зависимост от количественото съотношение между едификаторите, екологичните особености и общия флористичен състав, се отнасят към различни класове. Към клас Querco-Fagetea, разред Fagetalia sylvaticae, съюз Fagion, асоциация Galio-Abietum и групировката Abies alba-Fagus sylvatica спадат фитоценозите с преобладаване на обикновена ела и смесените с преобладаване на обикновен бук и сравнително високо участие на ела. В тревния етаж доминират видове, характерни за европейските широколистни мезофилни гори: Aegopodium podagraria,Athyrium filix-femina, Cardamine pectinata,Dentaria bulbifera, Dryopteris filix-mas, Euphorbia amygdaloides, Galium odoratum, Glechoma hederacea, Lamiastrum galeobdolon, Mycelis muralis, Sanicula europaea и Soldanella chrysostricta.Към клас Vaccinio-Piceetea, разред Piceetalia,съюз Piceion,подсъюз Abieti-Piceenion и асоциация Veronico urticifoiliae-Abietum се причисляват горите с преобладаване на обикновен смърч и обикновена ела и намалено участие на обикновен бук. В тревния етаж участват както видове, характерни за европейските широколистни мезофилни гори, така и видове, характерни за иглолистните бореални гори – Luzula luzuloides, L. sylvatica, Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Rhytidiadelphus triquetrus и др.

Монодоминантните и смесени с черен бор, смърч и черна мура гори от обикновена ела, развиващи се върху варовикови субстрати, се отнасят към клас Erico-Pinetea,разред Erico-Pinetalia, съюз Orno-Pinion,подсъюз Orno-Pinenion pallasianae и асоциация Haberleo rhodopensis-Abietum. Те имат ограничено разпространение в Средните Родопи и Славянка. В приземния синузий характерни видове са Aquilegia vulgaris, Corallorhiza trifida, Daphne laureola, D. oleoides, Epipogium aphyllum, Haberlea rhodopensis, Hepatica nobilis и Rubus saxatilis.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Горите от обикновена ела се срещат в Родопите, Рила, Пирин, Осогово, Стара планина, Славянка и Беласица при надморска височина от 450 до 2000 m.

Консервационно значение. Естествените гори от обикновена ела в България заемат около 20 000 ha. В някои фитоценози се срещат следните видове висши растения с природозащитен статус: Aquilegia vulgaris, Daphne laureola, D. oleoides, Goodyera repens, Haberlea rhodopensis, Lathraea rhodopaea, Listera cordata и др., както и следните консервационно значими видове гъби – Amanita porphyria, Bondarzewia mesenterica, Hericium flagellum, Phellinus nigrolimitatus, Podofomes trogii, Russula amethystina, Rutstroemia bulgaroides, Tylopilus pseudoscaber.

Отрицателно действащи фактори. Намаляване на площите в резултат на съхнене, породено от общото засушаване на климата, изместване на елата от бука в долната зона на разпространение, нерегламентирани сечи, строителство на инфраструктурни съоръжения (писти, хотели, пътища).

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение 1 на ЗБР. Част от горите от обикновена ела попадат в границите на защитени територии: националните паркове “Рила”, “Пирин” и “Централен Балкан”, природен парк “Рилски манастир”, резерватите “Парангалица”, “Ибър“, “Горната кория“, “Козята стена“, “Конски дол (Казана)“, “Царичина“, “Мантарица“, “Ардачлъка“ и др., и защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. В част от еловите гори се прилагат изборни лесовъдски системи за управление и стопанисване. Част от тях попадат в международно сертифицирани горскостопански единици.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Картиране и мониторинг на състоянието. По-широко приложение на изборни лесовъдски системи, съобразени със съвременните схващания за устойчиво и природосъобразно управление на биологичните ресурси и подобряване охраната на горите.

Литература.Пенев и др. 1969; Roussakova & Dimitrov 2005; Tzonev et al. 2006.

Автори. Мариус Димитров, Веска Русакова


Гори от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) (карта на разпространението)