20C3

C. Вътрешни водоеми

Тинести и песъчливи речни брегове със съобщества от ниски, едногодишни хигрофити

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: C3.431 Ponto-Pannonic riverbank dwarf sedge communities; PAL. CLASS.: 22.32 Euro-Siberian dwarf annual amphibious swards; HD 92/43: 3130 Oligotrophic to mesotrophic standing waters of plains to subalpine levels of continental and Alpine region and mountains areas of other regions with vegetation belong to the Littorelletea uniflorae and/or Isoeto-Nanojuncetea.

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Застрашено [EN – A1,2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 J].

Обща характеристика. Местообитанието включва крайречни пионерни ценози от ниски (до 10 сm) едногодишни хигрофити, които се развиват върху пресъхващите влажни наноси (тиня и пясъци) през втората половина на лятото при спадане на нивото на водоемите. Особено характерни са за алувиалните наноси по брега на р. Дунав, по-ограничено се срещат и край някои големи вътрешни реки – Марица, Тунджа, Огоста, Янтра, Вит. Спорадично разпространение имат и по периферията на крайречни езера и блата, по дъната на пресушени басейни на рибарници и край някои големи равнинни язовири с глинесто дъно и равни брегове. Тези ценози са динамични и зависят от маловодието на водоемите, като всяка година променят разпространението си и времето на развитие в зависимост от водното ниво и периода на засушаване. Те са кратковременни и се развиват в период от около месец, най-често в края на лятото или есента. Силно зависят от нивото на овлажнение, което бързо спада при отдръпване на водата, в резултат на което може да бъде наблюдавано тяхното зониране, предизвикано от този процес. На все още преовлажнените терени монодоминантни ценози формира Eleocharis аcicularis (асоциация Eleocharidetum acicularis).Те обикновено заемат неголеми площи – до няколко квадратни метра. Развиват се и в самата вода (около 1 сm дълбока). С изсъхването на оголената крайбрежна ивица се разнообразява и съставът на тези ценози, като зависи от това, дали грундът е тинест и по-богат, или е беден и песъчлив. На тинест грунд се развиват разнообразни ценози предимно на асоциацията Dichostylido michelianae-Gnaphalietum uliginosi, в които участват Dichostylis michelianus (= Cyperus michelianus), Butomus umbellatus, Cyperus fuscus, Echinochloa crus-galli, Eleocharis palustris, Gnaphalium uliginosum, Lindernia dubia, Persicaria lapathifolia, Portulaca oleracea, Rorippa sylvestris.Тези съобщества обичайно формират комплекси с рудерални ценози, а често и в техния състав участват различни нитрофилни рудерали – Amaranthus albus, A. lividus, Bidens frondosa, Chenopodium album, C. ambrosioides, C. polyspermum, Xanthium italicum. Малко по-различни са ценозите, които се развиват на по-бедни и песъчливи наноси. В тях има видове, както от горната група, така и някои по-специфични за песъчливи субстрати – Astragalus contortuplicatus, Crypsis alopecuroides, Cyperus glomeratus, Glinus lotoides (асоциация Dichostylido-Heleochloetum alopecuroides).На най-издигнатата част от бреговата ивица грундът е силно уплътнен и се появяват процеси на засоляване. Там се развиват затворени ценози (Pulicario-Menthetum pulegii), с изразена халофитност, които заемат и най-големи площи. Доминират Agrostis stolonifera, Cynodon dactylon, Inula britannica, Lythrum salicaria, Mentha pulegium, Potentilla anserina, Pulicaria dysenterica, P. vulgaris, Trifolium fragiferum subsp. bonannii. Синтаксономично всички ценози в състава на това местообитание спадат към класа Isoeto-Nanojuncetea (съюзи Nanocyperion flavescenstis и Verbenion supini).

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. По брега на р. Дунав и островите и край реките Марица, Тунджа, Вит, Янтра, Огоста. По рядко и по бреговете на някои големи равнинни язовири – Горни Дъбник, Пясъчник, Копринка, както и в рибарници – например край Пловдив, и пресъхващите дъна на блата и езера (в миналото и на о-в Персина).

Консервационно значение. В състава на ценозите на алувиалните брегове се срещат някои редки и защитени висши растения, като Dichostylis michelianus (= Cyperus michelianus), Lindernia procumbens,и консервационно значими видове гъби: Battarea phalloides, Tulostoma fimbriatum. Поради естествената динамика те са лабилни и уязвими.

Отрицателно действащи фактори. Добив на чакъл и пясък от речните тераси, промяна на хидрологичния режим на големите реки и естествените езера – пресушаване, коригиране, промяна на статуса на много от рибарниците, неестествената циркулация на водното ниво на язовирите, навлизане на инвазивни видове, които променят нормалната видова структура на ценозите, ерозия, маловодие и наводнения в речните течения.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. Някои от находищата попадат в защитени територии – природен парк „Персина”, защитена местност „Калимок - Бръшлен”, защитена местност "Комплекс Алеко-Телика”, поддържан резерват „Ибиша”, както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Проучване и мониторинг на динамиката и заплахите за това местообитание. Прекратяване на големите хидромелиоративни мероприятия и добива на чакъл и пясък в местата в поречията на реките (главно р. Дунав), включени в защитените зони от екологичната мрежа.

Литература. Стоянов 1948; Цонев 2002; Horvatic 1931.

Автор. Росен Цонев


Тинести и песъчливи речни брегове със съобщества от ниски, едногодишни хигрофити (карта на разпространението)