02G1

G. Гори

Заливни гори от черна елша (Alnus glutinosa)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.413 Southern Helleno-Balkanic swamp alder woods; PAL. CLASS.: 44.913 Southern Helleno-Balkanic swamp alder woods; HD 92/43: 91E0 *Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); Бондев (1991): 143 Гори от черна елша (Alneta glutinosae), върби (предимно Saliceta albae, Saliceta fragilis) и тополи (Populeta nigrae, Populeta albae) на места в съчетание с изкуствени тополови насаждения и с хигрофитни тревни формации (в Южна България).

Природозащитен статут. ЗБР, ДХ.

Категория. Застрашено [EN – A1, 2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I J L2].

Обща характеристика. Заливните гори на черна елша (Alnus glutinosa) се срещат в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн. На места са с прекъснато, ивичесто разположение покрай реките, поради което имат характер на „галерии”. Почвите са алувиални (Fluvisols) и ливадно-блатни (Mollic Gleyisols) богати, много влажни до преовлажнени, дълбоки, с признаци на оглеяване и намалена проветривост. В някои участъци субедификатор е полският ясен (Fraxinus oxycarpa).Подлес не е формиран, като единично участие във фитоценотичния хоризонт на храстите имат кучешкият дрян (Cornus mas), европейският чашкодрян (Euonymus europaeus),червенатакалина (Viburnum opulus) и елшовидният зърнастец (Frangula alnus). В тревната покривка най-често се срещат Angelica sylvestris, Carex remota, Circaea lutetiana, Leucojum aestivum, Ranunculus repens, Rubus caesius, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum и др. В участъците с по-разреден склоп често се развива блатна растителност с преобладаване на Berula erecta, Carex riparia, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Oenanthe aquatica, Phragmites australis, Scirpus lacustris (= Schoenoplectus lacustris) и др.

Заливните гори на черна елша в долните течения на реките от Черноморско-Средиземноморския басейн много често формират комплекси със смесените хигрофитни гори от лонгозен тип, от които се отличават както по почвено-екологичните условия и по-голямо участие на ливадно-блатни видове, така и по ограниченото участие на увивни растения (Hedera helix, Humulus lupulus, Periploca graeca).

В синтаксономично отношение хигрофитните гори на черна елша се отнасят към клас Alnetea glutinosae, разред Alnetalia glutinosae и съюз Alnion glutinosae.У нас горите на черната елша при устието на р. Батова са отнесени към субасоциация alnetosum glutinosae на асоциацията Smilaco-Fraxinetum.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Ограничено, по долното течение на реките Батова, Камчия, Ропотамо, Велека, Резовска, Тунджа и др.

Консервационно значение. В това местообитание се развиват редки видове висши растения като Leucojum aestivum и Periploca graeca, както и консервационно значим вид гъба – Gyrodon lividus.

Отрицателно действащи фактори. Превръщане на територии в селскостопански площи, създаване на тополови култури, корекции на речните корита, сечи, промени в хидрологичния режим вследствие изграждане на инфраструктурни съоръжения (диги, пътища, дренажи и др.).

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Части от местообитанието попадат в защитени територии: резерватите „Балтата”, „Камчия”, „Ропотамо”, защитена местност „Устието на Велека” и др., и в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Детайлни фитоценотични проучвания, картиране и мониторинг. Поддържане на необходимите хидрологични условия и възстановяване на местообитанието на мястото на създадените тополови култури. Разработване и прилагане на информационно-образователни кампании за значението на местообитанието. Предприемане на мерки, свързани с подобряване на охраната на горите. Забрана на сечите.

Литература. Димитров и др. 2005; Кочев 1976; Пенев и др. 1969; Пенев 1981.

Автори. Мариус Димитров, Александър Ташев


Заливни гори от черна елша (Alnus glutinosa) (карта на разпространението)