26G1

G. Гори

Равнинни мезофилни дъбови и габърови гори

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.A1C31 Moesian mesophile oak-hornbeam forests; PAL. CLASS.: 41.2C3 Moesian mesophile oak-hornbeam forests; HD 92/43: 91G0 *Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus;Бондев (1991): 54 Гори от обикновен габър (Carpineta betuli) на места с келяв габър (Carpinus orientalis), 55 Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus), клен (Acer campestre) и др., 56 Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli) (при надм. вис. под 600 m), 57 Смесени гори от обикновен габър (Carpinus betulus) и цер (Quercus cerris) на места с горун (Q. dalechampii), клен (Acer campestre) и др.

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Потенциално застрашено [NT – A1, 2 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I L3].

Обща характеристика. Мезофилни и ксеромезофилни гори с доминиране на обикновен габър (Carpinus betulus) и/или обикновен горун (Quercus dalechampii). Имат характер на интразонална растителност в пояса на ксеротермните дъбови гори в районите с по-силно изразен континентален климат, главно в Северна България. Срещат се на сенчести, влажни места в падини, разлати долове и в долната част на склонове. Често формират ивици с широчина 30–50 m около реките, суходолията и каньоните. Характеризират се с висока степен на фрагментация и развитие на малка надморска височина (150–600 m надм. вис.). Почвите са сиви горски (Luvisols), делувиални (Colluviosols) и по-рядко канелени горски (Chromic Cambisols) и рендзини (Rendzic Leptosols), свежи до влажни, по-често дълбоки и сравнително богати.

В състава на равнинните мезофилни дъбови и габърови гори участват както типични мезофилни видове от съюза Carpinion betuli, така и по-ксерофитни южноевропейски, субсредиземноморски и понто-панонски елементи от околните дъбови гори от съюза Quercion confertae. Като субедификатори и поединично в етажа на дърветата участват Acer campestre, Carpinus orientalis, Fraxinus oxycarpa, Quercus cerris, Q. frainetto, Q. robur, Sorbus torminalis, Tilia cordata, Ulmus minor. В някои съобщества е формиран и втори етаж от Carpinus betulus, Tilia cordata, T. tomentosa и с участие на Crataegus monogyna,Euonymus verrucosus, Viburnum lantana и др. Тревният етаж има мозаична структура и сравнително ниско проективно покритие. Най-често се срещат Buglossoides purpurocаerulea, Dactylis glomerata, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Festuca heterophylla, Galium odoratum, Glechoma hirsuta, Knautia drymeia, Mercurialis perennis, Symphytum tuberosum, Vinca minor и др. През пролетта се развиват ефемероидите – Anemone ranunculoides, Corydalis spp., Ficaria verna (= Ranunculus ficaria), Galanthus elwesii, Isopyrum thalictroides и др.

Поради близостта им до населени места и лесната им достъпност равнинните мезофилни и ксеромезофилните дъбови и габърови гори са подложени на прекомерно ползване, като част от тях са унищожени, а запазилите се са претърпели големи изменения и имат предимно издънков характер. На много места деградационните процеси са свързани със засилено участие на келявия габър (Carpinus orientalis).

Равнинните мезофилни дъбови и габърови гори се отнасят към клас Quercetea pubescentis, разред Quercetalia pubescenti-petraeae, съюз Quercion confertae. Локалните особености, специфичната история и динамика предполагат наличието на по-голямо синтаксономично разнообразие на ниво растителна асоциация.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Южните части на Дунавската равнина, Лудогорието, Предбалкана и Краище.

Консервационно значение. Равнинните мезофилни дъбови и габърови гори в България заемат около 70 000 ha. В тях се срещат някои редки и защитени видове висши растения: Paeonia mascula, Galanthus elwesii и консервационно значим вид гъба: Creolophus cirrhatus.

Отрицателно действащи фактори. Основна заплаха е човешката дейност, изразяваща се главно в нерегламентирани сечи, пожари, паша, ползване на листников фураж, строителство на инфраструктурни съоръжения.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Част от равнинните мезофилни габърови и горунови гори попадат в границите на защитени територии: природните паркове “Шуменско плато“, “Русенски Лом“, “Врачански Балкан“, резерват “Бели Лом“, поддържан резерват“ Острица“ и др. и в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Изследване на синтаксономичното разнообразие, картиране и мониторинг на най-запазените и уязвими находища. Увеличаване на дела на площите на местообитанието включени в защитени територии и подобряване на охраната на горите.

Литература.Маринов и др. 1995; Пенев и др. 1969; Радков, Минков 1963; Стоянов 1941; Стоянов и др. 1955; Horvat et al. 1974.

Автор. Мариус Димитров


Равнинни мезофилни дъбови и габърови гори (карта на разпространението)