видео

03B1

B. Крайбрежни местообитания

Черноморски подвижни (бели) дюни

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: B1.324 Pontic white dunes; PAL. CLASS.: 16.2124 Pontic white dunes; HD 92/43: 2120 Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (white dunes); Бондев (1991): 147 Псамофитни формации с преобладаване главно на класник (Leymeta racemosi), песъчар (Ammophylleta arenariae), галилея (Galileeta mucronatae), пясъчна метличина (Centaureeta arenariae), тойна (Trachomitum venetum) и храстови формации с доминиране на ционура (Cionureta erectae) и други предимно по крайморските пясъци.

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Застрашено [EN – A1, 2 C3 D2 E2 F2 G2 H2 I J L3].

Обща характеристика. В разглеждания тип местообитание се включват подвижни (бели) дюни с растителни съобщества от съюза Elymion gigantei, формиращи дюнни редове с височина до 2–3 m, най-често ориентирани успоредно на морето. Срещат се предимно по северното Черноморско крайбрежие, където процесите на стабилизация на дюните са възпрепятствани от по-тежката зима с бури и силни ветрове. Характерни са за пясъчните коси, които разделят Дуранкулашкото, Шабленското и Поморийското езера от морето – там тяхното формиране е както под влиянието на вятъра, така и под влиянието на колебанията на водното ниво в езерата. Подобни, но по-малки бели дюни се образуват в района на вливането на различни по големина реки в морето. Подвижни дюни има при устията на реките Батова, Велека, Силистар и в местн. Иракли. Тези дюни са по-стабилизирани от ембрионалните и са формирани от ценози с доминиране на житни треви, като Ammophila arenaria, Festuca vaginata и Leymus racemosus subsp. sabulosus.По Северното Черноморие са разпространени ценозите на асоциацията Medicago tenderiensis-Ammophiletum arundinaceae. Характерно е участието на Centaurea arenaria subsp. borysthenica, Eryngium maritimum, Euphorbia seguierana, Linaria genistifolia subsp. genistifolia, Medicago falcata subsp. tenderiensis, Secale sylvestre, Silene conica subsp. conomaritima, S. thymifolia. Тази асоциация е близкадо асоциацията Ammophilo-Elymetum gigantei, но е със силно влошена структура, съпроводена от изчезването на някои типични (облигатни) псамофити. Те се увеличават на юг, като особено представителни са ценозите на белите дюни в района на Балтата и Поморийското езеро. Характерно е участието на облигатни псамофити като Euphorbia paralias, Medicago marina, Stachys maritima. Белите дюни в района на устието на р. Велека се отличават с наличие на многочислена популация на Otanthus maritimus, който вероятно показва прехода с описаната по турското Черноморско крайбрежие асоциация Otantho–Leymetum sabulosi. Характерна е естествената добре изразена динамика на белите дюни, която зависи от силата и посоката на вятъра, влиянието на морските бури и щормове и от промените на водните нива в езерата и реките, които се намират в съседство с дюнните комплекси.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие – Дуранкулашко и Шабленско езера, с. Крапец, местн. Балтата, южно от н. Галата, Иракли, Поморийското езеро, устието на р. Велека и на р. Силистар.

Консервационно значение. В ценозите на черноморските подвижни дюни участват множество редки и защитени псамофити с прогресивно намаляващи популации в България. Такива са Astrodaucus littoralis, Centaurea аrеnaria, Convolvulus persicus, Euphorbia paralias, Festuca vaginata, Maresia nana, Medicago marina, Otanthus maritimus, Stachys maritima и др.

Отрицателно действащи фактори. Интензивно развитие на туризма и урбанизацията, замърсяване на плажната ивица и дюните, незаконни кариери за добив на пясък, естествена динамика на подвижните пясъчни субстрати.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. Някои от находищата попадат в съществуващи защитени територии – защитена местност „Дуранкулашко езеро”, защитена местност „Шабленско езеро”, защитена местност „Иракли”, защитена местност “Устие на р. Велека”, защитена местност “Силистар”, природен парк “Странджа” и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Прекратяване на застрояването, урбанизацията и деградацията на все още запазените дюнни комплекси по Черноморието, ограничаване на туристическия натиск, целенасочено управление на защитените зони с цел опазване на псамофитните ценози.

Литература. Бондев, Велчев 1982; Tzonev et al. 2005; Vicherek 1971.

Автор. Росен Цонев


Черноморски подвижни (бели) дюни (карта на разпространението)