04G1

G. Гори

Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods; PAL. CLASS.: 44.316 Dacio-Moesian ash-alder woods; HD 92/43: 91E0 *Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Уязвимо [VU – A1, 2 B1 C1 D2 E2 F1 G1 H1 J L2].

Обща характеристика. Смесени крайречни галерийни съобщества с основен едификатор черна елша (Alnus glutinosa). На места едификатори и съедификатори са бялата елша (Alnus incana), източният чинар (Platanus orientalis) и обикновеният ясен (Fraxinus excelsior). Участват още различни видове върби, най-често трошлива върба (Salix fragilis) и бяла върба (S. alba). Този тип галерийни гори се срещат по-често в ниския планински пояс и рядко в средния планински пояс. Развиват се върху влажни до мокри, спорадично заливани, отцедливи и проветриви почви (Fluvisols). В тревната покривка най-често се срещат Aegopodium podagraria, Carex remota, C. sylvatica, Circaea lutetiana, Cirsium appendiculatum, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Galium aparine, Impatiens noli-tangere, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Myosotis scorpioides, Ranunculus repens, Rumex sanguineus, Scirpus sylvaticus, Stellaria media, S. nemorum, Urtica dioica и др.Смесените крайречни галерийни съобщества с основен едификатор черна елша се отличават от съобществата с доминиране и участие на този вид в низините и в долните течения на големите реки. В тях участието на увивни растения и термофилни видове е силно ограничено. Заливанията са редки и краткотрайни поради по-големия наклон и по-тесните крайречни долини. В по-високите части на планините, галериите с преобладаване на черна елша отстъпват място на галериите с преобладаване на бяла елша и участие на по-голям брой видове с бореален произход.

Много ограничено в Родопите (района на гр. Доспат), се срещат планински гори на черна елша, развиващи се сравнително отдалечено от реките и потоците. Те заемат най-често долната част на склонове с влажни делувиални почви (Colluviosols). Покритието на дървесния етаж е около 80–90%. Освен черна елша, в него участва и Juglans regia, поради което може да се предполага, че горите имат вторичен произход и са повлияни от антропогенната дейност. От храстите е представен обикновеният глог (Crataegus monogyna). Общото проективно покритие на тревния синузий е около 90%. В него доминират Galium aparine,Parietaria erecta (= Parietaria officinalis) и Urtica dioica. Участват още Brachypodium sylvaticum, Cardamine impatiens, Geranium robertianum, Geum urbanum, Mycelis muralis, Oxalis acetosella, rumex sanguineus, Stachys sylvatica и др.

В синтаксономично отношение крайречните гори на елши и планински ясен се отнасят към клас Populetea albae, разред Fraxinetalia и съюз Alnion incanae.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Крайречните гори на елши и планински ясен имат фрагментарно разпространение около реките в предпланините и долния планински пояс на повечето планини в България при надморска височина от около 300 до около 1000 m надм. вис.

Консервационно значение. В тези рядко срещани фитоценози се развиват някои видове висши растения с природозащитен статус като Lathrea rhodopaea, Osmunda regalis и др., както и консервационно значим вид гъба – Gyrodon lividus.

Отрицателно действащи фактори. Нерегламентирани и неправилно изведени сечи, корекции и прочиствания на речните корита, строителство на инфраструктурни съоръжения и мини водноелектрически централи.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Част от находищата му попадат в границите на защитени територии – национален парк „Рила“, природен парк „Витоша” и др., и защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Фитоценотични проучвания на местообитанието, разширяване на границите на защитените територии, в които се среща, разработване на горско-типологична схема за по-ефективно и природосъобразно стопанисване. Картиране и мониторинг на състоянието. Забрана на възобновителните сечи, подобряване на охраната на горите и предприемане на дейности за възстановяване на местообитанието в площи незаети от гори или незалесени лесопригодни територии. Разработване и провеждане на информационно-образователни кампании за значението на местообитанието. Подобряване на охраната на горите.

Литература. Димитров 2005.

Автори. Мариус Димитров, Александър Ташев


Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior) (карта на разпространението)