08F2

F. Храстови съобщества

Храсталаци от връшняк (Bruckenthalia spiculifolia)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: F2.261 Rhodopide Bruckenthalia heaths; F2.2631 Balkanic range Bruckenthalia heaths; PAL. CLASS.: 31.461 Rhodopide Bruckenthalia heaths, 31.4631 Balkanic range Bruckenthalia heaths, HD 92/43: 4060 Alpine and Boreal heaths; Бондев (1991): 7 Формация на връшняка (Bruckenthalia spiculifolia).

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Потенциално застрашено [NT – A1, 2 B1 D2 E2 H2].

Обща характеристика. Връшнякът (Bruckenthalia spiculifolia) е вечнозелено храстче, високо 10–25 cm. По време на цъфтеж – от юни до август, храстчетата създават красив аспект по склоновете на планините с розовите си цветове. Общото разпространение на вида е в Югоизточна Европа (включително Южните Карпати) и Югозападна Азия.

Връшнякът сравнително рядко формира първични фитоценози. Той разширява разпространението си след унищожаване главно на клекови съобщества. Характерни местообитания са сухи каменисти и скалисти места, изпъкнали, заравнени или с умерен наклон части на релефа, рядко по-стръмни, достигащи до 35–40°. Преобладават слънчевите изложения, макар северните да не са напълно изключени. Вертикалната амплитуда на разпространение на вида е много голяма – от 1000 до 2300 m надм. вис., а фитоценозите, доминирани от този вид се намират главно над 1400 m надм. вис. Скалната основа е разнообразна, но почвите винаги са кисели. Те са от типа планинско-ливадни или кафяви горски. Най-често са сравнително плитки, по-рядко – средно мощни, повече или по-малко сухи. Почти винаги, в една или друга степен, са ерозирани, предимно с високо съдържание на дребен скелетен материал в отделните хоризонти и на повърхността им. У нас връшнякът се среща и в мочурищни фитоценози в субалпийския и планинския пояси, но рядко с високо обилие и формиране на самостоятелни фитоценози.

Съобществата на връшняка най-често са отворени, проективното им покритие варира между 65 и 80%, рядко достига 100%. Независимо че Bruckenthalia spiculifolia е южен вид, съставът на съобществата е от аркто-алпийски и циркумполярни видове, повечето ксеромезофилни, олиготрофни, хелиофилни и ацидофилни. Почти навсякъде участват с променливо обилие други храстчета и храсти – Chamaecytisus spp., Genista depressa, Juniperus sibirica, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea и др. От тревните видове Deschampsia flexuosa e с висока срещаемост, често и обилие. По-често срещани още са: Bellardiochloa variegata (= Bellardiochloa violacea), Campanula velebitica, Cetraria islandica, Festuca airoides, F. nigrescens, Geum montanum, Jasione bulgarica, Nardus stricta, Polytrichum juniperinum, P. pilliferum, Potentilla ternata, Thymus spp., Veronica bеllidioides, в някои фитоценози високо обилие имат и Carex caryophyllea, C. kitaibeliana, Juncus trifidus, Sesleria comosa и др. Флористичното богатство е доста голямо, но в отделните фитоценози то се движи най-често между 20 и 30 вида. Голяма част от видовете, срещани във фитоценозите на Bruckenthalia spiculifolia, включително самият едификатор, са индикатори за бедни, сухи и ерозирани почви.

Твърде изразената специфика на местообитанията на връшняка води до сравнително голямо сходство във флористичния състав на фитоценозите от различни планини на Балканския полуостров, например Република Македония, и по-малко – в Гърция. Bellardiochloa variegata, Deschampsia flexuosa, Juniperus sibirica, Thymus spp., Vaccinium myrtillus, V. uliginosum са сред видовете, срещани навсякъде или доста често в разглежданите фитоценози. Една значителна част от цитираните видове и много от тези с по-ограничено разпространение са диагностични за Seslerietalia comosae. Голямото присъствие и обилие на боровинките, сибирската хвойна и Deschampsia flexuosa са основание пък за отнасянето на разглежданите фитоценози към съюза Pinion mug o, на чието място най-често се формират. Обособен е и самостоятелен съюз Bruckenthalion spiculifoliae, отнасян към разред Rhododendro-Vaccinietalia на клас Loiseleurio-Vaccinietea.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Във всички планини, високи над 1500 m, но най-голeми площи имат фитоценозите в Стара планина, особено в района на вр. Три кукли, между Рибаришкия проход и вр. Косица, Осоговска планина и др.; (1000) 1500–2300 m надм. вис.

Консервационно значение. Съобществата му имат изключително противоерозийно значение и много добри декоративни качества.

Отрицателно действащи фактори. Съобществата се използват като пасища, което при прекомерна експлоатация води до промяна на флористичния състав и снижаване на проективното покритие на растенията.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. Голяма част от находищата са в границите на защитени територии – националните паркове "Рила", "Пирин", "Централен Балкан" , природен парк "Витоша" и др., и защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Мониторинг и ефективно прилагане на нормативните документи и режимите в защитените територии.

Литература. Бондев 1959; Мешинев и др. 2000; Roussakova 2000.

Автор. Веска Русакова


Храсталаци от връшняк (Bruckenthalia spiculifolia) (карта на разпространението)