05D5

D. Блата, торфища и мочурища

Мочури с режещ кладиум (Cladium mariscus)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: D5.24 Fen [Cladium mariscus] beds; PAL. CLASS.: 53.31 Fen Cladium beds; HD 92/43: 7210 *Calcareous fens with Cladium mariscus and species of the Caricion davallianae.

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Критично застрашено [CR – A1, 2 C3 D3 E3 F2 G2 H3].

Обща характеристика. Местообитанието представлява мочури и разливи, заети от съобщества от Cladium mariscus (асоциация Cladietum marisci). Тези ценози са много специфични и са установени в Тунджанската низина (между селата Дунавци и Ясеново) и Средна гора (с. Баня, Панагюрско). В миналото са се срещали и край р. Марица, в района на гр. Садово, но е вероятно това находище на местообитанието да е изчезнало. Най-представителните съобщества са между селата Ясеново и Дунавци в преовлажнени ливади край течаща вода и в мочури. Те са върху делувиалните почви на наносните конуси, на плитка варовикова основа. Почвите са богати на разтворени карбонатни (алкални) соли и са преовлажнени със студени води, които проникват по делувиалните конуси от високата част на Централна Стара планина. Тези води създават специфични микроклиматични и хидро-химични условия в находището, като вегетационният период значително се забавя, заради особения – планински, хидротермичен режим, въпреки малката надморска височина. Ценозите на Cladium mariscus формират комплекси, както с ценози характерни за алкалните мочурища и блата, които са доминирани от Eriophorum latifolium, Juncus articulatus, Schoenus nigricans и др., така и с такива на типични хигрофити (съюза Phragmition). В ценозите си Cladium mariscus е ясно изразен доминант с височина около 0,8–1 m. Срещат се още Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Hypericum tetrapterum, Juncus articulatus, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Schoenus nigricans. Общата площ на ценозите е около 10 dka.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Тракийската низина – край р. Марица при гр. Садово (вероятно изчезнало находище), Тунджанската равнина (между селата Дунавци и Ясеново) и край р. Луда Яна при с. Баня, Панагюрско.

Консервационно значение. Съобществата на Cladium mariscus са много редки, развиват се при специфични хидротермични и хидрохимични условия, което им придава високо природозащитно значение. Особено характерни са ценозите между селата Ясеново и Дунавци, където на малка надморска височина се срещат редки и защитени видове: Menyanthes trifoliata, Peucedanum ruthenicum. Самият Cladium mariscus е защитен и рядък вид в България.

Отрицателно действащи фактори. Глобално затопляне и засушаване, пресушаване, замърсяване с битови отпадъци, пътни съоръжения – находището при с. Дунавци се пресича от шосе и от ж.п. линията София – Бургас, настъпването на храстова и дървесна растителност и рудерализацията водят до промяна на съобществата. Ценозите на Cladium mariscus заемат много ограничени площи и са силно уязвими на преки и косвени въздействия.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Съобществата край с. Дунавци са включени в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Включване на местообитанието в Националната система за мониторинг на биоразнообразието. Обявяване на ливадите между селата Дунавци и Ясеново за защитена територия.

Литература. Йорданов и др. 1972.

Автор. Росен Цонев


Мочурища с режещ кладиум (Cladium mariscus) (карта на разпространението)