25G1

G. Гори

Гори от бяла бреза (Betula pendula)

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.9135 Illyro-Moesian montane birch woods; PAL. CLASS.: 41.B35 Illyro-Moesian montane birch woods; Бондев (1991): 23 Гори от бреза (Betuleta pendulae) на мястото на гори от смърч (Picea abies) и бял бор (Pinus sylvestris), 43 Гори от бреза (Betuleta pendulae) на мястото на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica) и ела (Abies alba).

Природозащитен статут. Няма.

Категория. Потенциално застрашено [NT – B1 C1 D2 E2 F1 G1 H1 J L1].

Обща характеристика. Естествени чисти и смесени гори с доминиране на бяла бреза (Betula pendula) и участие на обикновен смърч (Picea abies),бял бор(Pinus sylvestris),обикновена ела(Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica),бяла мура(Pinus peuce)и трепетлика(Populus tremula). Срещат се фрагментарно, на малки площи в почти всички планини в България. Развиват се предимно върху каменливи свежи кисели кафяви горски почви (Cambisols). Бялата брезае пионерен вид, срещащ се естествено на групи или единично в мезофилни иглолистни и букови гори. В резултат на естествени или антропогенни сукцесии, на мястото на унищожени или разстроени гори тя формира вторични чисти и смесени съобщества. Благодарение на добрата си репродуктивна способност брезата бързо заема площи, освободени от коренната растителност при ветровали, снеголоми, пожари и лавини. В някой случаи тя се настанява и на изоставени пасища и ливади. Често брезата е основен едификатор, а в подлеса преобладават смърч, бук или ела. В тревния етаж взимат участие най-често мезофитни видове характерни за иглолистни и букови гори (Calamagrostis arundinacea,Chamaenerion angustifolium (= Epilobium angustifolium), Deschampsia flexuosa,Epilobium montanum, Euphorbia amygdaloides, Luzula luzuloides, Poa angustifolia, P. nemoralis, Rubus idaeus, Senecio nemorensis, Trifolium medium, Vaccinium myrtillus, Veronica urticifolia и др.).

Пионерните гори от бяла бреза в България не са проучени в синтаксономично отношение. В други европейски страни този тип съобщества са отнасяни към съюз Sambuco-Salicion и клас Epilobietea angustifolii. Според някои актуални проучвания е по-удачно споменатия съюз да се отнесе към клас Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Горите от бяла бреза заемат около 7000 ha в Рило-Родопския масив, Стара планина, Осогово, Плана и др. в диапазона от 750–800 до 1750–1850 m надм. вис. Най-широко разпространение имат в Родопите и Етрополския Балкан.

Консервационно значение. В брезовите гори се срещат някои висши растения с природозащитно значение – Lathraea rhodopaea, Pinus peuce, Pyrola media и др., както и консервационно значими видове гъби – Clavicorona pyxidata, Hymenogaster luteus, Lactarius spinosulus.

Отрицателно действащи фактори. Естествени сукцесионни процеси, водещи до замяната на брезовите съобщества със смърчови, бял борови и букови. Бракониерски и нерегламентирани сечи.

Взети мерки за опазване. Част от брезовите гори се намират в границите на защитени територии: национален парк “Централен Балкан“, защитена местност “Беликата“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Детайлни фитоценотични проучвания, картиране и мониторинг, подобряване на охраната на горите и прилагане на подходящи лесовъдски системи.

Литература. Илиев 1988; Пенев и др. 1969; Exner & Wilner 2004.

Автор. Мариус Димитров


Гори от бяла бреза (Betula pendula) (карта на разпространението)