21C3

C. Вътрешни водоеми

Кални речни брегове с полурудерални съобщества от високи едногодишни хигрофити

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: C3.53 Euro-Siberian annual river mud communities; PAL. CLASS.: 22.52 Euro-Siberian annual river mud communities; HD 92/43: 3270 Rivers with muddy banks with Chenopodion rubri p.p. and Bidention p.p. vegetation.

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Застрашено [EN – A1, 2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 J].

Обща характеристика. Местообитанието представлява кални речни брегове на големи реки в низините, където се развиват едногодишни, високи (0,50–0,70 m) пионерни нитрофилни (рудерални) растителни съобщества от съюзите Bidention и Chenopodion rubri на клас Bidentetea tripartiti. Съобществата са свързани и се развиват при отдръпването на водата и оголването на богата на органика и азот тиня. Те се появяват обикновено в края на лятото, като първоначално брегът изглежда кален и лишен от растителност, тъй като тя се развива по-късно. Ако условията не са благоприятни, например поради есенни валежи и пълноводие, водното ниво остава високо, възможно е тази растителност да се развие ограничено или въобще да не се появи в рамките на един вегетационен период. Това местообитание е характерно за долното течение на големите реки – Дунав, Марица, Искър, Янтра, Тунджа. Във видовия състав на ценозите преобладават нитрофилни и рудерални видове. Доминанти са Bidens frondosa, B. tripartita, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, Rumex conglomeratus, Xanthium italicum.Тези съобщества обикновено формират комплекси със съобществата на ниските едногодишни хигрофити (Вж. Тинести и песъчливи речни брегове със съобщества на ниски, едногодишни хигрофити), макар че са с по-високо проективно покритие. Видове, които са по-характерни за местообитанието на ниските едногодишни хигрофити, в различна степен, участват в състава на тези рудерализирани ценози. Това са предимно Cyperus glomeratus, C. fuscus, Dichostylis michelianus (= Cyperus michelianus), Echinochloa crus-galli и много други. На места полурудералните ценози могат да се заместват с пионерни хигрофитни ценози в края на вегетационния период и са по-късен сукцесионен етап на обрастване на освободената от водата брегова ивица.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. По брега на р. Дунав и островите и край реките Марица, Тунджа, Вит, Искър, Янтра и Огоста.

Консервационно значение. В състава на ценозите на алувиалните брегове се срещат някои редки и защитени видове растения, като Dichostylis michelianus (= Cyperus michelianus) и др.

Отрицателно действащи фактори. Добив на чакъл и пясък от речните тераси, промяна на хидрологичния режим на реките – пресушаване, коригиране, навлизане на инвазивни видове – неофити, които изместват популациите на местните видове и променят нормалната видова структура на ценозите, ерозията, маловодието и наводненията в речните течения.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР. Някои от находищата попадат в защитени територии – природен парк „Персина”, защитена местност „Калимок-Бръшлен”, защитена местност Комплекс „Алеко-Телика”, поддържан резерват „Ибиша”, както и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Проучване на динамиката и заплахите за това местообитание, особено във връзка с масовото разпространение на инвазивни видове – неофити в поречието на Дунав. Прекратяване на големите хидромелиоративни мероприятия и добива на чакъл и пясък в местата в поречията на реките (главно р. Дунав) в защитените зони от екологичната мрежа за опазване на местообитанието.

Литература. Колев 1964; Цонев 2002.

Автор. Росен Цонев


Кални речни брегове с полурудерални съобщества от високи едногодишни хигрофити (карта на разпространението)