28G1

G. Гори

Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: G1.A4 Ravine and slope woodland; PAL. CLASS.: 41.4 Mixed ravine and slope forests; HD 92/43: 9180 *Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines.

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Застрашено [EN – A1, 2 B1 C2 D3 E2 F2 G2 H2 I J L2].

Обща характеристика. Местообитанието е представено от сенчести и влажни смесени първични или вторични широколистни гори с многовидов дървесен етаж и задължително участие на Acer spp., Tilia spp., и Fraxinus spp., с различно доминиране на видовете. Полидоминантните фитоценози най-често заемат повече или по-малко стръмни и отвесни скални склонове, сипеи или неравни колувиални наноси, по-често на варовик. Тревният етаж е представен от видове, характерни за буковите гори. Те са се запазили на местата където доминирането на бука е било невъзможно. Синтаксономично попадат в съюза Tilio-Acerion и подсъюзите Lunario-Acerenion и Tilio-Acerenion. Център на разпространение на това местообитание е континентална Европа, но то е широко разпространено от Скандинавия до Пиренеите и в Италия. България се намира в югозападната част на ареала му.

В типичния случай в Европа съобществата от този тип се срещат на силикатни скали, а в България по-често на варовик. Разполагат се по стръмни речни долини в нископланинския, предпланинския и планинския пояси в цяла Европа. Малки промени в условията на субстратите или във влажността водят до преход към букови гори (при увеличаване на влажността и Cephalantero-Fagenion, Luzulo-Fagenion или Asperulo-Fagetum) или към термофилни дъбови гори при ксерофитни условия. Това местообитание е екологично вариабилно с различно участие на дървесните видове. Флористичните различия се дължат на разликите в наклона, изложението и вида на субстрата. Флористичният му състав е разнообразен, но с най-висока срещаемост са следните видове: Allium ursinum, Dryopteris spp., Galium aparine, Geranium robertianum, Geum urbanum, Mercurialis perennis, Phyllitis scolopendrium, Polystichum setiferum, Urtica dioica и др.

В рамките на местообитанието се разграничават два подтипа:

1. Хигрофилни гори по долини и склонове (подсъюз Lunario-Acerenion). По влажните и сенчестите места се формира хигрофилна и сциофилна растителност от подсъюза Lunario-Acerenion с участие на Acer hyrcanum, A. pseudoplatanus, Actaea spicata, Allium ursinum, Fraxinus excelsior, Lunaria rediviva, Mercurialis perennis, Ulmus glabra и др.

В България е установен реликтен, ендемичен за Балканския полуостров вариант на това местообитание с доминиране на вековни индивиди от Acer heldreichii и участие на единични екземпляри на Acer pseudoplatanus и Fraxinus excelsior (Елено-Твърдишки дял на Средна Стара планина).

2. Ксерофилни гори по долини и склонове (подсъюз Tilio-Acerenion). По сухите и нагрявани от слънцето сипеи се формира ксеротермофилна горска растителност от подсъюза Tilio-Acerenion с участие на Tilia cordata, T. platyphyllos, Carpinus betulus, Corylus avellana, Quercus spp., Sesleria varia, Anemone nemorosa, Primula veris, Corydalis spp.и др.

В резерват „Стара река”, Централна Стара планина, на 860 m надм. вис. е описана фитоценоза, която включва всички дървесни видове и повечето тревисти растения, характерни и за двата гореописани подтипа, което показва, че съществуват и смесени варианти между подтиповете на това местообитание.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Стара планина, Родопи, Рила, Витоша, Осоговска планина, Лозенска планина(подтип Tilio-Acerenion), вероятно и в други планини при надморска височина от около 800 до 1400 m надм. вис.

Консервационно значение. В това местообитание се срещат следните консервационно значими висши растения: Acer heldreichii, Festuca balcanica, Haberlea rhodopensis, Micromeria frivaldszkyana, Taxus baccata и консервационно значим вид гъба: Creolophus cirrhatus.

Отрицателно действащи фактори. Сечи, опожаряване, ерозия.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Част от него попада в защитени територии резерват „Соколна”, резерват „Бяла крава”, резерват „Стара река”, природен парк „Витоша”, националните паркове “Централен Балкан”, “Рила” и др., и в защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за опазване и възстановяване. Научни изследвания за уточняване на разпространението и спецификите на местообитанието в България и мониторинг на състоянието му в представителни находища.

Литература. Ганчев 1952, 1961; Гусев и др. 2005б.

Автор. Александър Ташев


Смесени гори на сипеи, на стръмни склонове и планински клисури (карта на разпространението)