14H3

H. Вътрешноконтинентални скални местообитания

Пирамидални образувания в пясъчно-глинести скали

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: Н3.1В2 Bare siliceous inland cliffs; PAL. CLASS.: 62.42 Siliceous bare inland cliffs.

Природозащитен статут. Няма.

Категория. Уязвимо [VU – B2 D2 H2 I J].

Обща характеристика. Това местообитание представлява уникални ерозионни форми на релефа в песъкливо-глинести скали. Намира се в подножието на югозападните склонове на Южен Пирин. В резултат на много силни ерозионни процеси, Мелнишка река и нейните притоци са се вдълбали около 100 m в хълмовете от старокватернерни алувиално-пролувиални наслаги, лежащи върху меки, лесно поддаващи се на ерозионно-денудационни процеси седименти от неогенска възраст. Местата, където скалите се рушат и образуват сипеи, са носели славянските имена Мела, Мелжа, Меловете, откъдето се предполага, че идва името Мелник, а от там – и името на земните пирамиди – Мелнишки пирамиди.

Отвесните високи брегове на дълбоките долове са нарязани от оригинални форми със сипеи. Създалата се своеобразна среда е причина за спецификата на растителността. По отвесните стени са се развили много малко растения и в по-голямата си част те са лишени от растителност. За това допринасят и продължаващите ерозионни процеси. Повече растителност има по някои от сипеите и по билата, остатъци от по-слабо наклонените хълмовете. По-характерни видове са Artemisia campestris, Carpinus orientalis, Dianthus cruentus, Festuca rupicola, Fraxinus ornus, Juniperus oxycedrus, Peucedanum austriacum, Prunus cerasifera, Senecio rupestris, Stipa pennata, Syringa vulgaris и др. В изкуствено прокопаните галерии на мелнишките пирамиди често се среща малкият подковонос Rhinolophus hipposideros.

Сходни форми на релефа има и по склоновете на Пирин над р. Струма в района на град Кресна – местн. Мела.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. Южен Пирин – долината на Мелнишка река и притоците ѝ на 400–500 m надм. вис., Кресненско дефиле.

Консервационно значение. Природен феномен и уникален тип местообитание.

Отрицателно действащи фактори. Застрояване и развитие на туристическа инфраструктура, ерозионни процеси, залесяване с неместни видове.

Взети мерки за опазване. Пирамидалните образувания в близост до гр. Мелник са обявени за защитена територия – защитена местност „Мелнишки пирамиди”, а голяма част от района е в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Фитоценологични изследвания и мониторинг, регламентиране на маршрути за туристически посещения.

Литература. Попов 1970.

Автор. Веска Русакова


Пирамидални образувания в пясъчно-глинести скали (карта на разпространението)