07E1

E. Тревни съобщества и съобщества от мъхове и лишеи

Дунавски льосови степи

Връзки с класификации на местообитанията. EUNIS: E1.2C Pannonic loess steppic grasslands; PAL. CLASS.: 34.91 Pannonic loess steppic grasslands; HD 92/43: 6250 *Pannonic loess steppic grasslands; Бондев (1991): 129 Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta ischaemi), луковична ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и ефемери (Ephemereta).

Природозащитен статут. ЗБР, БК, ДХ.

Категория. Застрашено [EN – A1, 2 B1 C3 D2 E2 F2 G2 H3 I].

Обща характеристика. Местообитанието се среща по възвишенията в северната част на Дунавската равнина, в районите с типичен (прахов) льос с дебелина от 30–50 до 100–120 m. На тези места льосовата покривка образува типични форми – „гърбици” (Оряхово, Козлодуй, Горни и Долни Цибър) и обширни льосови плата (Златията, Равнището, височините около Сомовит, Никопол, Свищов, северно от гр. Бяла). Между гр. Козлодуй и с. Горни Цибър и на други места в Северозападна България, льосовата покривка завършва на терасите на р. Дунав с отвесна, висока около 80 m и дълга 4 km стена. Льосовите степи са разпространени по заоблените била (височината на льосовите „гърбици” при с. Остров и гр. Оряхово достига до 220 m надм. вис.) и склоновете с по-малък наклон и по-слабо изразени ерозионни процеси, върху кестеняви и типични черноземи, с различна степен на деградация. Тези почви са сравнително богати, но сухи. По силно ерозиралите склонове с разкрития на варовиковата скална основа, льосовите степи преминават повече или по-малко постепенно в петрофитни степи. В зависимост от мощността на почвата и степента на ерозия могат да бъдат наблюдавани различни льосови степни ценози, доминирани предимно от житни треви. На най-богатите и слабо ерозирали почви преобладават гъстотуфести и затворени тревни съобщества с основни видове Chrysopogon gryllus (асоциация Thymo urumovii–Chrysopogonetum), Festuca valesiaca, F. rupicola и Stipa tirsa. Височината на основния тревен етаж (туфите на Chrysopogon gryllus) достига до 1,80 m, като има втори етаж от по-ниски житни (Poa spp., Festuca spp., Koeleria spp.). Най-представителни са в района на Никополското плато и височините по десния бряг на р. Вит между гр. Плевен и с. Сомовит (Корабийски вал). В състава им участват много типични степни (понто–панонски) елементи, като Astragalus dasyanthus, A. pubiflorus, Centaurea stereophylla, Crocus reticulatus, Nepeta parviflora, Salvia nutans, заедно с някои регионални ендемити – Chamaecytisus kovacevii, Stachys arenariaeformis. Под влиянието на дългогодишна и активна паша в близост до селищата, например при с. Остров, ценозите на Chrysopogon gryllus се заместват от по-пластичните, но по-бедни ценози на Bothriochloa ischaemum(= Dichanthium ischaemum),в чийто състав преобладават видове, които не се пасат по различни причини от селскостопанските животни – Artemisia austriaca, Eryngium campestre, Euphorbia nicaeensis, Thymus callieri subsp. urumovii, но се запазват и някои първични елементи като Astragalus austriacus. В западната част на Дунавската равнина (в района на Лом и Козлодуй) повечето от типичните понтийски степни видове изчезват. Там много специфични са отворените съобщества по стръмните льосови разкрития. В цепнатините на льоса големи туфи формират Artemisia campestris, Centaurea rumelica, Chamaecytisus supinus, Kochia prostrata, Peganum harmala и др. По льосовите „гърбища” на върха на отвесите тези ценози се затварят и в тях вече по-значително участие имат и някои житни треви като Agropyron cristatum и Stipa capillata. По-голяма част от степите върху льосовите плата са разорани в Средновековието и много малка част са се запазили, предимно на неподходящи за земеделие терени. Оцелелите степи са подложени на деградационни промени.

Характеризиращи таксони.

Разпространение в България. В Дунавската равнина – в районите на типичния (прахов) льос по височините на льосовите плата и „гърбици” в ивицата, затворена между р. Дунав на север и от юг – от линията минаваща приблизително през гр. Брусарци, с. Хайредин, гр. Бяла Слатина, гр. Плевен, гр. Левски, гр. Полски Тръмбеш, гр. Бяла, гр. Русе.

Консервационно значение. Застрашено местообитание в България, което заема сравнително малки площи и е било подложено на различни негативни въздействия.От изключителна важност е за опазване на изолираните находища на много редки, застрашени и защитени степни видове висши растения – Astragalus dasyanthus, A. pubiflorus, Centaurea rumelica, Chamaecytisus kovacevii, Stachys arenariaeformis,както и на консервационно значимия вид гъба Amanita vittadinii.

Отрицателно действащи фактори. Разораване в миналото и заменяне от обработваеми земи, активна паша, която е причина някои реликтни степни видове да изчезнат и в състава на ценозите вторично да се увеличава участието на по-подвижни, бодливи, отровни и рудерални видове. Негативно влияние имат и естествените ерозионни процеси, пожарите, залесяването с горски култури (главно Robinia pseudacacia), и по-малко – комуникационните системи – пътища, електропроводи и др.

Взети мерки за опазване. Местообитанието е включено в Приложение № 1 на ЗБР и е приоритетно за опазване. Най-големите и представителни находища в Русенско, Никополско, Оряховско, Козлодуйско са включени в защитени зони в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

Необходими мерки за възстановяване и опазване. Изследване и мониторинг на запазените льосови степни съобщества.

Литература. Ганчев и др. 1964; Йорданов 1936; Цонев 2002.

Автор. Росен Цонев


Дунавски льосови степи (карта на разпространението)