Червена книга на Република България

Том II - Животни

Предговор

Редакционна колегия

Благодарности

Обща част

Фаунистично разнообразие на България

Опазване на животинския свят в България

Защитените територии в България

Категории и критерии в червена книга на Р. България

Речник на използваните термини

IUCN критерии и категории

Списък на използваните съкращения

Библиография

Специална част

Видови статии

Карти

Илюстрации

Фотогалерия

Видео

Приложения

Приложениe 1. Списък на оценени по критериите на IUCN консервационно значими видове, които не са представени със статии в настоящата книга

1.1 Списък на видовете от категориите "почти застрашен", "слабо засегнат", "с недостатъчно данни"

1.2 Списък на видовете безгръбначните животни от категориите "застрашен" и "уязвим"

Приложениe 2. Списък на авторите и художниците

2.1 Списък на авторите

2.2 Списък на художниците и фотографите