Списък на използваните съкращения

БАН – Българска академия на науките

БДЗП – Българско дружество за защита на птиците/ БърдЛайф България

БеК – Бернска конвенция

БоК – Бонска конвенция

БР – Биосферен резерват

ГС – Горско стопанство

ДП – Директива за птиците

ДХ– Директива за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43

ЕИО – Европейска икономическа общност

ЕС – Европейски съюз

МГОПС – Министерство на горите и опазване на околната среда

МОСВ – Министерство на околната среда и водите

МЗГ – Министерство на земеделието и горите

НП – Национален парк

НПМ – Национален природонаучен музей, БАН

ЗБР – Закон за биологичното разнообразие

ЗЗ – Защитена зона

ЗМ – Защитена местност

ЗПТ – Защитена природна територия

ЗТ – Защитена територия

ИЗ – Институт по зоология, БАН

ОВМ – Орнитологично важно място

ОВОС – Оценка на въздействието върху околната среда

ПП – Природен парк

ПР – Природен резерват

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел

УТМ (UTM) – Универсална координатна система за определяне на местоположението на обекти на земната повърхност (Universal Transverse Merkator)

ЧКБ (1985) – Червена книга на България (1985)

ЧС – Червени списъци

BSPB – Bulgarian Society for the Protection of Birds (Българско дружество за защита на птиците/ БърдЛайф България)

BVAP – Balkan Vulture Action Plan (План за действие за лешоядите на Балканите)

CITES – Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

CR (Critically Endangered) – критично застрашен

DD (Data Deficient) – с недостатъчно данни

EBCC – The European Birds Census Council (Европейски съвет за преброяване на птиците)

ЕCS – Европейски консервационен статус

EN (Endangered) – застрашен

EUROBATS – The Agreement on the Conservation of Populations of European Bats (Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи)

EX (Extinct) – изчезнал

IUCN – Международен съюз за защита на природата и природните ресурси

LC (Least Concern) – слабо засегнат

NT (Near Threatened) – почти застрашен

SPEC – Видове с европейско консервационно значение

VU (Vulnerable) – уязвим

* Римската цифра след абревиатурата на съответната конвенция означава приложението, в което е включен вида

Означения към картите:

червен кръг - находище преди 1985 г.

черен кръг - находище преди 2003 г.

син кръг - находище след 2003 г.