IUCN критерии и категории

Критерий А. Намаляване на размера на популацията

Главен критерий Подкритерий Определение Формула
90 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (CR) 70 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (EN) 50 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (VU) 1. Намаляване в миналото (наблюдавано, оценено,  подразбиращо се или предполагаемо),  когато причините за това са ясно обратими и разбираеми и прекратяеми,  основаващо се на кое да е от следните: а. пряко наблюдение A1a
b. индекс на обилието A1b
c. намаляване на заеманата площ, на размера на разпространение и/или на качеството на хабитата A1c
d. съществуващо или потенциално ниво на използване (експлоатация) A1d
e. влияние на интродуцирани видове, хибридизация, патогени, замърсители, конкуренция или паразити A1e
80 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (CR) 50 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (EN) 30 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (VU) 2. Нмаляване в миналото (наблюдавано, оценено,  подразбиращо се или предполагаемо),  когато намаляването или причините за него може да не са  обратими или да не са разбираеми или да не са прекратеяеми, основаващо се на кое да е от следните: а. пряко наблюдение A2a
b. индекс на обилието A2b
c. намаляване на заеманата площ, на размера на разпространение и/или на качеството на хабитата A2c
d. съществуващо или потенциално ниво на използване (експлоатация) A2d
e. влияние на интродуцирани видове, хибридизация, патогени, замърсители, конкуренция или паразити A2e
80 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (максимум до 100 години в бъдеще) (CR) 50 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (максимум до 100 години в бъдеще) (EN) 30 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (максимум до 100 години в бъдеще) (VU) 3. Намаляване в бъдеще (допускано или предполагаемо), основаващо се на кое да е от следните: а. пряко наблюдение A3a
b. индекс на обилието A3b
c. намаляване на заеманата площ, на размера на разпространение и/или на качеството на хабитата A3c
d. съществуващо или потенциално ниво на използване (експлоатация) A3d
e. влияние на интродуцирани видове, хибридизация, патогени, замърсители, конкуренция или паразити A3e
80 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (максимум до 100 години в бъдеще) (CR) 50 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (максимум до 100 години в бъдеще) (EN) 30 % или повече намаляване на размера на популацията за последните 10 години или за 3 поколения (максимум до 100 години в бъдеще) (VU) 4. Намаляването може да включва както миналото, така и бъдещето (наблюдавано, оценено, подразбиращо се, допускано или предполагаемо), когато намаляването или причините за него може да не са обратими или да не са разбираеми или да не са прекратяеми,  основаващо се на кое да е от следните: а. пряко наблюдение A4a
b. индекс на обилието A4b
c. намаляване на заеманата площ, размера на разпространение и/или качеството на хабитата A4c
d. съществуващо или потенциално ниво на използване (експлоатация) A4d
e. влияние на интродуцирани видове, хибридизация, патогени, замърсители, конкуренция или паразити A4e

Критерий B. МАЛКА ОБЛАСТ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, фрагментиране, намаляване или флуктуиране

Главен критерий Подкритерий Определение Формула
1.  Районът на разпространение е оценен на <100 km2 (CR) и са налице  поне два от показателите a, b или c Районът на разпространение е оценен на <5000 km2 (EN) и са налице  поне два от показателите a, b или c Районът на разпространение е оценен на <20 000 km2 (VU) и са налице  поне два от показателите a, b или c a. Района на разпространение е силно фрагментиран или се среща: в едно находище (CR) в ≤ 5 находища (EN) в ≤ 10 находища (VU) Няма B1a
b. Продължаващо намаляване (наблюдавано, подразбиращо се или допускано, на кое да е от следните: i. район на разпространение B1bi
ii. заемана площ B1bii
iii. площта, обхвата и/или качеството на хабитат B1biii
iv. броят на находищата или субпопулациите B1biv
v.  броят на възрастните индивиди B1bv
c. Eкстремни флуктуации на кое да е от следните: i.  район на разпространение B1ci
ii.  заеманата площ B1cii
iii.  броят на находищата или субпопулациите B1ciii
iv.  броят на възрастните индивиди B1civ
2.  Заеманата площ се оценява на по-малко от 10 km2 (CR) и оценката показва, че са изпълнени най-малко две от а-с: Заеманата площ се оценява на по-малко от 500 km2 (EN) и оценката показва, че са изпълнени най-малко две от а-с: Заеманата площ се оценява на по-малко от 2000 km2 (VU) и оценката показва, че са изпълнени най-малко две от а-с: a. Района на разпространение е силно фрагментиран или се среща: в едно находище (CR) в ≤ 5 находища (EN) в ≤ 10 находища (VU) Няма B2a
b. Продължаващо намаляване (наблюдавано, подразбиращо се или допускано, на кое да е от следните: i. район на разпространение B2bi
ii. заемана площ B2bii
iii. площта, обхвата и/или качеството на хабитат B2biii
iv. броят на находищата или субпопулациите B2biv
v.  броят на възрастните индивиди B2bv
c. Eкстремни флуктуации на кое да е от следните: i. район на разпространение B2ci
ii. заемана площ B2cii
iii. броят на находищата или субпопулациите B2ciii
iv.  броят на възрастните индивиди B2civ

Критерий С. Малки популации намаляващи или флуктуиращи

Главен критерий Подкритерий Определение Формула
Размерът на популацията е оценен на по-малко от 250  възрастни индивида (CR) и/или: Размерът на популацията е оценен на по-малко от 2500 възрастни индивида (EN) и/или: Размерът на популацията е оценен на по-малко от 10000  възрастни индивида (VU) и/или: 1. Е оценено продължаващо намаляване ≥ 25 % в рамките на 3 години или 1 поколение (CR), максимум до 100 години в бъдеще Е оценено продължаващо намаляване ≥ 20 % в рамките на 5 години или 2 поколения (EN), максимум до 100 години в бъдеще Е оценено продължаващо намаляване ≥ 10 % в рамките на 10 години или 3 поколения (VU), максимум до 100 години в бъдеще Няма C1
2. Продължаващо намаляване (оценено, допускано или подразбиращо се) на броя на възрастните индивиди и е налице поне едно от следните (а-b): ai. всички субпопулации ≤ 50 (CR) всички субпопулации ≤ 250 (EN) всички субпопулации ≤ 1000 (VU) C2ai
aii. ≥ 90% възрастните индивиди са в една субпопулация (CR) ≥ 90% възрастните индивиди са в една субпопулация (EN) всички възрастните индивиди са в една субпопулация (VU) C2aii
b. Екстремални флуктуации в броя на възрастните индивиди C2b

Критерий D1. Много малки популации

Размерът на популацията е оценен на по-малко от 50 възрастни индивида Размерът на популацията е оценен на по-малко от 250 възрастни индивида Размерът на популацията е оценен на по-малко от 1000 възрастни индивида Няма Няма D1

Критерий D2. Много малка област на разпространение

Заеманата площ е оценена на по-малко от 20 km2. или типично заеманите находища са по-малко от 6 (само VU – способно да стане CR or EX iв много късо време) Няма Няма D2

Критерий E. Количествени анализи

20 % вероятност от изчезване в природата през следващите 20 години или пет поколения (EN), което от двете е по-дълго (максимум до 100 години) 10 % вероятност от изчезване в природата през следващите 100 години (VU)     E