Български

Червена книга на Република България
Електронно издание

English
Том 1. Растения и гъби Том 2. Животни Том 3. Природни местообитания

Съвместно издание на Българска Академия на Науките &
Министерство на Околната Среда и Водите

Министерство на Околната Среда и Водите

София
2011

Българска Академия на Науките