Червена книга на Република България

Том III - Природни местообитания

Предговор

Редакционна колегия

Благодарности

Обща част

Концепция и методология

Природните местообитания като елемент от биологичното разнообразие на България

Разпространение на обектите от Червената книга и консервационната значимост на дадена територия

Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България

Специална част

Статии за природните местообитания

Карти на разпространението

Фотогалерия

Видео

Приложения

Речник на използваните термини

Литература

Автори на статиите за природните местообитания

Автори на фотографиите

Речник на латинските и българските наименования на споровите и семенните растения от българската флора в Том 3.