Речник на използваните термини

Абиотични фактори
фактори на неживата природа - климат, води, скали и минерали и др.
Абразия
процес на разрушаване или отмиване на морски, езерни и т.н. брегове от прибой (вълни) или от приливи.
Андигиране
изграждане на диги; основните елементи на всяка дига са корона (гребен), откоси (вътрешен и външен), основа и тяло.
Андорпогонидни степи
степни тревни съобщества с доминиране на житни треви от подсемейство Andropogonidae - в България черна садина (Chrysopogongryllus) и белизма (Bothriochloa ischaemum (=Dichanthium ischaemum)).
Аноксия
намаление или липса на кислород.
Антропофити
растения с вторично разпространение в страната в резултат на несъзнателна или преднамерена човешка дейност. Биват археофити (разпространили се до ХV век) и неофити (след ХV век).
Апофити
растения, представляващи част от естествения или първичен елемент на местната растителна покривка, притежаващи способността да се разселват и настаняват бързо на местообитания, създадени и поддържани от човека.
Аркто-бореални видове
видове с основна област на разпространение в граничната зона между тундрата и тайгата; срещат се и във високите части на някои планини в Европа.
Асектатор
вид с постоянно присъствие в съобществата, но с ниско обилие.
Асоциация
основна синтаксономична категория при класификация на растителността.
Атлантически период, атлантик
третата фаза на холоцен по хронологичната система на Blytt-Sernander (вж. Холоцен). Характеризира се с повишение на температурите - холоценски температурен оптимум.
Аутсреда
средата на развитие на отделния индивид.
Ацидофил
растение, развиващо се на кисели почви (рН < 6,7).
Бентос
организми, обитаващи дъното на воден басейн.
Биогенна аерация
отделяне на химически елементи (газове), влизащи в състава на живото вещество, като натрупването им във водата предизвиква еутрофикация (вж. Еутрофикация).
Биологичен дрифт
пасивен пренос на бентосни организми чрез водни течения.
Биологичен спектър
процентно съотношение на жизнените форми по класификацията на жизнените форми на Раункиер (фанерофити, хамефити, хемикриптофити, криптофити и терофити).
Биотични фактори
фактори на живата природа (живите организми и продуктите на тяхната дейност).
Биоценоза
съвкупност от всички живи организми, разположени на относително еднородна територия или акватория.
Бореал
втората фаза на холоцен по хронологията на Blytt-Sernander (вж. Холоцен).
Бореални видове
характерни са за тайгата и за планините в средната и южната част на континентите в Северното полукълбо.
Бракичен вид
вид, който се среща в бракични водоеми.
Бракичен водоем
водоем със соленост от 1 до 30 ‰ (по-ниска от тази на океана).
Видове с консервационна значимост
вж. Приоритетни видове.
Географско викариране
заместване от близки видове или съобщества в отдалечени области при сходни екологични условия.
Геофити
растения, чиито възобновителни пъпки през неблагоприятния сезон се намират в почвата (в грудки, луковици, грудколуковици и коренища).
Детрит
неживи части от органични материали, обикновено включващи телата на умрели организми, части от организми или изпражнения.
Детритофилна безгръбначна фауна
безгръбначни животни, които разграждат или минерализират органичния материал.
Диагностични видове
група от видове с оптимално развитие в рамките на определен синтаксон; група от характерни и диференциални видове, характеризиращи дадена фитоценоза.
Дистрофен водоем
водоем, в който няма хранителни вещества и който се намира в крайна степен на развитие.
Доминанти
видове, които в борбата за съществуване са достигнали до господстващо положение в съобществата или екосистемите; видове с голяма биомаса и проективно покритие (вж. Проективно покритие).
Дрифтова зона
зона, в която се осъществява биологичен дрифт (вж. Биологичен дрифт).
Едафична влага
почвена влажност.
Едафотоп
почвена среда.
Едификатор
преобладаващ (доминиращ) вид в главния (структуроопределящия) етаж на съобществото.
Екологична ниша
функционално място на вида в екосистемата; съвкупността от условията на живот в екосистемата, съответстващи на изискванията, предявени към средата от популациите на даден вид в рамките на едно съобщество.
Екологични групи растения
групи от растения, които се образуват предимно под влияние на един водещ доминиращ фактор (влажност, температура, светлина, механичен и химичен състав на почвата и др.)
Екосистема
съвкупност от биоценоза и екотопа (вж. Биоценоза и Екотоп).
Екотон
преходна зона между различни типове съобщества или местообитания.
Екотоп
подсистема в рамките на екосистемата, включваща елементите едафотоп, аеротоп и хидротоп; климатични, почвени и др. абиотични фактори на средата.
Екстразонален тип растителност
растителност, формираща петна в дадена зона и сходна с растителността на отделна самостоятелна зона.
Ендемични видове
видове с ограничено разпространение само в отделен район (географска област, страна и т. н.).
Еолов произход
произход от дейността на вятъра (за наноси, форми, ниши и т. н. образувани от вятъра).
Епибионт
организъм, който се развива върху животни и растения.
Епизоид
организъм, който се развива върху животни.
Епилимнион
слоят вода (обикновено с дълбочина 10-15 m), който през лятото частично се размества от силни въздушни течения и температурата в него почти се изравнява.
Епилит
организъм, който се развива върху скали и камъни.
Епифауна
животински организми (част от бентоса), прикрепени към повърхността на грунда или свободно придвижващи се по него.
Ерикоидни видове
вечнозелени дребни храсти и храстчета от семейство Пиренови (Ericaceae), най-често с игловидни листа.
Еутрофен вид
организъм, развиващ се на богати на хранителни вещества субстрати.
Еутрофикация
насищане с хранителни вещества, което води до повишена биологична продуктивност; цъфтеж на водите.
Жизнена форма
външният облик на растенията, отразяващ тяхната приспособеност към условията на средата.
Затворено съобщество
съобщество, намиращо се в напреднал стадий на развитие, с висока степен на покритие и дифузно разпределение на индивидите на отделните видове. Проникването на нови видове в него е силно затруднено.
Зообентос
животни, обитаващи дъното на воден басейн.
Интерстициална фауна
фауната на кухините в пясъците покрай морските брегове (над или под нивото на водата).
Интразонална група фитоценози
фитоценози, развиващи се при условия на средата, които не са характерни за дадена зона и не образуват самостоятелна зона Срещат се в различни зони под формата на петна.
Инфралиторал
вж. Сублиторал.
Исопова флора
ароматни тревисти растения и полухрасти от род Hyssopus и сем. Lamiaceae, с разпространение от Източното Средиземноморие до Централна Азия.
Калцифил
растение, развиващо се на алкални (рН > 7,0) почви с високо съдържание на калций и на базични варовикови скали.
Кладоцерни ракообразни
разред ракообразни (Cladocera) от клас Branchiopoda, наричани още водни бълхи.
Климакс
устойчиво (стабилно) съобщество, намиращо се в динамично равновесие с абиотичната среда.
Колувиални наноси
чакълести наноси, формирани от порои, временно течащи реки и потоци по склоновете на планините, които при излизането си в равнините образуват наносни конуси.
Константни видове
видове с висока константност (вж. Константност).
Константност
срещаемост (респ. постоянство в присъствието в състава на съобщество), изразена в бални оценки.
Кренофилна фауна
животни, обитаващи извори и малки постоянно течащи водоеми.
Криокластичен материал
скален материал, претърпял ледова ерозия (продължително въздействие на циклично замръзваща и разтопяваща се вода).
Криофит
растение, развиващо се при сух и хладен климат.
Криптогамни растения
растения размножаващи се със спори - водорасли, лишеи, мъхови и папратовидни растения.
Криптофити
растения, чиито възобновителни пъпки се намират в почвата или във водата през неблагоприятния сезон.
Ксеротерм
растение, развиващо се на сухи и топли местообитания.
Ксеротермофил
вж. Ксеротерм.
Ксерофит
растение, развиващо се на сухи местообитания, което може да преживява продължително атмосферно и почвено засушаване, като запазва физиологичната си активност.
Лагуна
плитък водоем (бивш морски залив), отделен от морето с пясъчна коса или коралов риф.
Лиман
залято от морето устие на река, превърнато в стоящ водоем.
Лимнобионти
организми, обитаващи стоящи континентални водоеми.
Литорал
приливно-отливната зона на езерата, моретата и океаните.
Малакофауна
охлювна фауна.
Медитерански вид
вид, характерен за зоната на средиземноморските вечнозелени твърдолистни гори.
Мезоксерофити
мезофити (вж. Мезофити), които могат да понасят по-голямо или по-малко засушаване.
Мезоолиготрофни торфища
средно бедни на хранителни вещества торфища.
Мезотрофен вид
вид, развиващ се на средно богати на хранителни вещества почви.
Мезофити
растения, растящи на средно влажни почви.
Мезофитна растителност
умерено влаголюбива растителност.
Мезохигрофити
хигрофити, (вж. Хигрофит) които могат да растат и на умерено влажни почви.
Местообитание
пространствено ограничена съвкупност от условията на абиотичната и биотичната среда, които осигуряват пълния цикъл на развитие на индивида, популацията или дадения вид, като цяло.
Микрогрупировки
елементи на хоризонталната структура на фитоценозите.
Миксохалинни водоеми
полусолени водоеми (водоеми със соленост 0,5-30 ‰).
Монодоминантни фитоценози
растителни съобщества с един доминиращ вид (вж. Доминант).
Моноедификаторни фитоценози
растителни съобщества с един едификаторен вид (вж. Едификатор).
Нанофанерофит
фанерофит (вж. Фанерофити) с височина до 2 m.
Неофити
вж. Антропофити.
Неутрофилни гори
гори, развиващи се върху неутрални или близки до неутралните почви.
Нитрификация
процес на превръщане на органични азотни съединения в нитрити и нитрати.
Нитрофил
растение, което се среща на богати на нитрати почви.
Обилие
показател за количественото участие на вида, изразено пряко или косвено.
Оглеяване
процес на редукция и отделяне от твърдата част на почвата на свободно желязо поради наситеност на почвите с вода.
Олиготрофен
развиващ се на бедни на хранителни вещества почви.
Отава
второ косене на ливада.
Отворено съобщество
съобщество, намиращо се в ранен (или регресивен) етап на развитие, като растенията са разположени на известно разстояние едно от друго.
Палеарктика, Палеарктичен регион
част от Холарктичното флористично царство, обхващаща нетропичните зони на Европа, Азия и Северна Африка (вж. Холарктика).
Панонски басейн
историческа и географска равнинна област в Средна Европа край р. Дунав, намираща се главно в днешна Унгария.
Париетална фауна
животни, живеещи по стените на пещерите.
Пасищна дигресия
сукцесионен процес, водещ до влошаване на състоянието, обедняване на видовия състав и структурата на тревните съобщества под влиянието на прекомерна паша (вж. Сукцесия).
Пелагиал
свободната водна маса на водоемите.
Петрофитни съобщества
растителни съобщества, развиващи се върху каменисти терени, на бедни или липсващи почви.
Пионерни ценози
съобщества, развиващи се на първични, бедни на хранителни вещества субстрати и представляващи начална фаза на развитие на съобществата.
Плейстофит
растение, развиващо се върху повърхността на водата (син. Фитоплеустон; вж. Плеустон).
Плеустон
екологична група водни организми, обитаващи водното огледало посредством приспособления, които ги правят по-леки от водата.
Полусукулент
вж. Сукулент.
Пребореал
началната преходна фаза на холоцен, предшестваща същинския бореал (вж. Бореал).
Приоритетни видове
видове с особено важно значение за статута на местообитанието или защитената територия; видове с природозащитен статус (третирани от националното и международно природозащитно законодателство); видове, включени в "червена книга на българия"; ендемични видове; реликтни видове.
Приоритетни съобщества
съобщества, в състава, на които участват приоритетни видове; съобщества с природозащитен статус.
Проективно покритие
процент от територията, заета от проекциите на надземните части на отделните индивиди, ценопопулации на видове или на цялата фитоценоза (сумарно проективно покритие).
Псамофит
растение, живеещо на песъчливи терени (дюни и др.).
Псевдолиторал
бреговата ивица на вътрешни морета, в които няма приливи и отливи.
Психрофил
растение, развиващо се при студен и влажен климат.
Първични местообитания
естествени, непроменени местообитания.
Растителност
съвкупност от всички растителни съобщества (фитоценози) на дадена територия или акватория.
Реликти
стари във филогенетично отношение таксони, които са имали в миналото много по-широко разпространение.
Реобионтни организми, потамобионти
организми, обитаващи течащи водоеми.
Реокренен тип извори
тип извори, от които изтича вода под високо налягане. Наричат се още воклюзни извори на името на френския град Воклюз (Vaucluse), в чиито околности има извори на подземни води върху карстов терен.
Рефугия, рефугиум
убежище, район на разпространение на изолирани или реликтни, широко разпространени в миналото организми.
Ротифери
(Rotifera) широко разпространени микроскопични безгръбначни животни с размери между 50 и 2000 μm, обитаващи различни местообитания Срещат се в изобилие в сладководни и солени водоеми, а също така и в периодично влажни хабитати като почва, пясъчни плажове, листа, мъхове и т. н.
Рудерал
слабо конкурентен вид с големи възможности за бързо семенно и вегетативно размножаване, който се среща на антропогенно повлияни площи - селища, обработваеми земи и др.
Синвикариант
растително съобщество, заместващо сходно съобщество в отдалечена област при сходни екологични условия (вж. Географско викариране).
Синдинамика
динамика на растителните съобщества.
Синтаксон
тип фитоценоза от определена синтаксономична категория.
Синтаксономичен континуум
непрекъснатостта на растителната покривка (растителен континуум), проявяваща се при класификацията на растителността тогава, когато отделните синтаксони не са ясно разграничени един от друг, а съществуват множество преходи (екотон) между тях.
Синтаксономична категория
съвкупност от всички синтаксони на съответно равнище от йерархичната класификация.
Синузия
пространствено и екологично обособена част на фитоценозата, съставена от растения, принадлежащи към една и съща или няколко близки жизнени форми.
Склерофил
ксерофит, имащ приспособления за ограничение на транспирацията (удебелени стени на епидермиса, силно развита кутикула, намалена листна повърхност и т. н.)
Средноевропейски видове
видове, характерни са за широколистните гори.
Срещаемост
показател, оценяващ характера на разпространението на индивидите на отделните ценопулации; изчислява се в проценти.
Стенооксибионт
организъм, способен да се развива само в присъствие на свободен кислород във външната среда.
Стратификация
процес на преподреждане на повърхностните водни пластове на езерата при охлаждане (обратна стратификация) и при затопляне (права стратификация).
Субдоминант
растение, което взема главно участие в състава на определен етаж от дадена фитоценоза, но е с по-малко обилие от доминанта (вж. Доминант и Едификатор).
Субклимакс, дисклимакс
относително стабилно състояние на фитоценози, които не са достигнали до климакс (стабилно състояние) под въздействието на различни абиотични или биотични фактори (вж. Климакс).
Сублиторал
крайбрежната ивица на морското дъно, съвпадаща с шелфа, разположена под приливно-отливната зона (литорал) и достигаща до долната граница на разпространение на дънната растителност (до дълбочина 200-500 m); най-продуктивната морска зона с изключително богати и разнообразни флора и фауна.
Сукулент
ксерофит, който има силно развити водоносни тъкани във вегетативните си органи.
Сукцесия
изменения на растителните съобщества, които се проявяват в смяната на една фитоценоза с друга; развитие на екосистемата, смяна на една екосистема с друга.
Сциофити
сенколюбиви растения, които не понасят пълно осветление и техният оптимум на развитие е при по-слаба интензивност на светлината.
Съдоминант
растение, което заедно с други растения взема главно и равностойно участие в състава на определен етаж от дадена фитоценоза (вж. Доминант).
Таксон
наименование на класификационните единици, показващи тяхното място в системата; съвкупност от организми, разглеждани като формални обединения на съответните нива от йерархичната класификация. Основна таксономична единица е видът.
Терофити
едногодишни растения, прекарващи неблагоприятния сезон под форма на растителни зачатъци (семена, плодове, спори и т. н.).
Терциерни реликти
видове, имали широко разпространение по време на терциера (вж. Реликти).
Трагакантни храсти
ниски, бодливи храсти, главно от род Сграбиче (Astragaluss. l.) или систематично близките до него родове от семейство бобови (Fabaceae), срещащи се в сухите области на Азия, където доминират в т. нар. трагакантови степи.
Троглобионт
организъм, приспособен и способен да живее само в пещери.
Троглофил
вж. Троглобионт.
Фанерофити
растения с пъпки, разположени над 25 сm от повърхността на земята.
Физикална аерация
добавяне на въздух чрез физични методи.
Фитопланктон
дребни, често микроскопични водорасли, които се носят от водата или извършват бавни движения.
Фитофаг
растителноядно животно.
Фитоценоза
растително съобщество.
Флора
съвкупност от растителни видове, които се срещат на определена територия или акватория.
Флористично богатство
съвкупността от всички растителни таксони, влизащи в състава на съобществото или екосистемата.
Флорни елементи, фитогеографски елементи, геоелементи
група видове, произлизащи от един и същ географски район и със сходна посока на разпространение и промени в разпространението.
Флуктуации на растителността
ненасочени, различно ориентирани или циклични изменения (колебания) във фитоценозите, свързани с биологични, климатични или други циклични влияния, завършващи с възстановяване на изходното или близко до него състояние на фитоценозите.
Флуктуации на температурата
колебания на температурата.
Фотофилен
вж. Хелиофил.
Фригана
отворени ксеротермни съобщества с доминиране на ниски, предимно вечнозелени бодливи храсти и полухрасти, с участие на много ефемери и с разпространение в Централното и Източното Средиземноморие.
Фригофилно храстче
студенолюбиво храстче.
Хазмофити
растения, развиващи се в скални пукнатини.
Хазмофитни съобщества
растителни съобщества на скали, формирани от хазмофити.
Халонитрофил
растение, развиващо се на богати на азотни вещества засолени почви.
Халофит
растение, обитаващо влажни засолени почви.
Хамефити
растения с ниско разположени над земята възобновителни пъпки (до 25 сm).
Характерни видове
видовете, свързани тясно с определен растителен синтаксон, в рамките на който имат относително висока константност и намират оптимални условия за своето развитие.
Хекистотермни видове
студенолюбиви арктични и високопланински растения.
Хелиофил
светлолюбиво растение или животно.
Хелиофити
светлолюбиви растения, които се развиват оптимално при пълна слънчева светлина.
Хелофит
водно-земно растение, чиито възобновителни пъпки през неблагоприятния сезон са намират във вода, а вегетативните леторасли (стъбла и клони) се намират над повърхността на водата.
Хемикриптофити
растения, чиито възобновителни пъпки през неблагоприятния сезон са разположени на повърхността на почвата.
Хемисциофити
сенкоиздръжливи растения, които се развиват при пълна слънчева светлина, но могат да понасят и голямо засенчване.
Хетеротрофни организми
организми, които за разлика от автотрофните не могат да синтезират органични вещества от атмосферен СО2 и се хранят със сложни органични съединения. Хетеротрофни организми са животните, гъбите, много бактерии.
Хетеротрофотипни комплекси
съвкупност от хетеротрофни организми.
Хигромезофити
мезофити, приспособени да растат на преовлажнени почви.
Хигрофилна растителност
растителност, развиваща се при висока влажност на средата.
Хигрофит
сухоземно растение, развиващо се при постоянен или периодичен излишък на влага; влаголюбиво растение.
Хидробионти
организми, които живеят във водна среда или при които определени етапи от развитието им задължително се извършват във водна среда.
Хидрофити
растения, чиито възобновителни пъпки са разположени във вода, като летораслите са покрити с вода; водни растения.
Хиперхалинен вид
растение, развиващо се върху силно засолени почви (вж. Халофит).
Хиперхалинен водоем
свръхсолен водоем (със соленост над 40 0/00).
Хипоксия
намалено доставяне на кислород до тъканите (вж. Аноксия).
Хиполимнион
екологична зона в сладководните басейни с дълбочина над 14-20 m.
Хлоридни солончаци
засолени почви, които съдържат повече от 1 % водоразтворими соли (предимно хлориди) при рН над 8,5.
Холарктика
флористично царство, обхващащо нетропичните части на Европа, Азия и Северна Африка (Палеарктика) и Северна Америка (Неоарктика).
Холо-димиктични водни тела
водоеми в умерените ширини, характерни с динамиката на температурата на водата. През два периода от годината имат стратификация на температурата на водното тяло - зимата (когато температурата на дънните слоеве е по-висока от тази на повърхността) и лятото (температурата на повърхността е по-висока от тази в придънните слоеве). Имат и два периода (пролетта и есента), когато температурата на водното тяло се изравнява навсякъде - съответно през пролетта тя е по-ниска, а през есента е по-висока.
Холоцен
междуледниковият период, започнал преди около 13 хил. години и продължаващ и в момента. Включва следните фази пребореал, бореал, атлантик, суббораел и субатлантик.
Храсти от лавровиден тип
хигромезофилни вечнозелени храсти със сравнително големи кожести листа (странджанска зеленика, лавровишня, джел, странджанско бясно дърво и др.).
Хумиден климат
топъл и влажен климат, при който валежите са повече от изпарението.
Ценоза
съобщество на организми (биоценоза, фитоценоза, зооценоза, алгоценоза и т. н.).
Ценозообразуватели
видове с основна роля за формиране на съобществата (вж. Едификатор).
Ценопопулация
група индивиди на даден вид, развиващи се в определена фитоценоза и обменящи генетична информация.
Циркалиторал
граничната зона на разпространение на морски растения и водорасли.
Черешови води
високите пролетни води на реките в Дунавския басейн в средата и към края на май, свързани с обилното топене на снеговете в планините.
IUCN
Международен съюз за защита на природата и природните ресурси.

Мариус Димитров