Благодарности

Редакционната колегия на Том 3 – Природни местообитания, изказва благодарност на Министерството на околната среда и водите за предоставената възможност тази книга да бъде публикувана.