Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000 в България

Създаването на екологични мрежи е израз на най-актуалната политика и практика на управление и опазване на околната среда. В него най-пълно намира отражение идеята за опазването на биологичното разнообразие на териториален принцип и на качествено ново ниво – чрез свързване в една общо-функционална система. Съвременното разбиране за екологичната мрежа е, че тя представлява единна система от свързани помежду си територии с висока природозащитна значимост, за които се прилагат координирани действия за опазване на биологичното разнообразие. Основната цел е дългосрочно и устойчиво опазване на видовете, природните местообитания и ландшафтите, както и всички природни ресурси. Прието е Екологичната мрежа да се състои от четири основни компонента – сърцевинни зони, зони за възстановяване, буферни зони и екологични коридори. Екологичните коридори предоставят възможност за достатъчен обмен на генетичен материал между относително изолираните локални популации и формирането на обща метапопулация. Без тях изолираните малки популации са обречени на изчезване, а жизнеността на големите популации при критични условия на средата силно се снижава. Съществен елемент на екокоридорите за наземни животни са прелезните съоръжения през пътните магистрали и железопътните линии, които са основният фрагментиращ местообитанията фактор.

В зависимост от обектите на опазване – природни комплекси, организми или местообитания, съществуват множество инициативи за създаване на екологични мрежи с различна степен на свързаност – Влажни зони с международно значение, Обекти на световното природно и културно наследство, Биосферни резервати, Орнитологично важни места, Важни за растенията места, Херпетологично важни места, Важни места за дневните пеперуди, Общоевропейска екологична мрежа, Екологичната мрежа ЕМЕРАЛД, Европейска мрежа от биогенетични резервати и не на последно място - Европейска екологична мрежа НАТУРА 2000.

Най-важната за опазване на природните местообитания е именно Европейската екологична мрежа, наречена НАТУРА 2000 (http://www.natura.org). Тя представлява общоевропейска система от защитени зони и екологични коридори, определени на базата на научни критерии, в изпълнение на директивите на Европейския съюз - 79/409 за опазване на дивите птици и 92/43 за опазване на природните местообитания и на местообитанията на дивата флора и фауна. Мерките за опазване, посочени в тези директиви, определят изграждане на функционално единна мрежа от ключови територии - специални защитени зони (SPA) и зони под специална защита (SCI), свързани с екологични коридори, която да гарантира поддържането и възстановяването на благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания и местообитанията на съответните видове в естествените им области на разпространение. Директива 92/43 определя правилата, по които се изгражда и функционира екологичната мрежа.

Благоприятното природозащитно състояние е мярка за оценка на ефективността на прилагането на Директива 92/43. Състоянието на един вид се счита за благоприятно, когато неговата популация и ареал са стабилни или се увеличават и има достатъчно големи по площ местообитания за дългосрочното поддържане на неговата популация. Състоянието на природно местообитание се счита за благоприятно, когато площта, която покрива, е стабилна или увеличаваща се, неговата структура и функции са стабилни и състоянието на типичните за него видове е благоприятно.

Природните местообитания (90 бр.) и видовете растения и животни (около 262 бр.) в България, които са обект на опазване в зоните, са посочени в приложенията към двете директиви и съответно в Приложения 1 и 2 на ЗБР. Предвидени са и механизми за промяна на приложенията на директивите, които да отразяват промените в таксономичния статус на видовете, състоянието им или при присъединяването на нови страни членки.

Чрез създаването на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 се цели да се постигне висока степен на опазване в защитените зони, както и интегриране на опазването и устойчивото ползване на биоразнообразието като част от природните ресурси. Тази мрежа се изгражда във всички страни членки на ЕС по единна и стандартизирана процедура. Държавите членки и кандидат-членки на ЕС идентифицират и предлагат списък на места (наречени още Места от значение за общността) за опазване на местообитанията (Приложение I) и видовете (Приложение II) от Директива 92/43. Този списък се изпраща в Европейската комисия за одобрение под формата на специални документи – стандартни формуляри заедно с картен, снимков материал и др.

Информацията за предложените зони се оценява от Комисията с помощта на Европейската агенция по околна среда за всеки биогеографски регион в ЕС и в конкретната страна. След това, отново за всяка страна и биогеографски регион, се провежда процедурата биогеографски семинар. На нея ЕК организира дискусия върху списъците на предложени за защита видове и местообитания, както и на местата от значение за общността, с представители на официалните органи на държавите членки, експерти и неправителствени организации, които са предлагали такива места. След провеждането на тези семинари Комисията официално оценява и приема списъка от места от значение за общността, като може да задължи съответната държава да добави нови видове, местообитания и места, ако преценката е, че те са недостатъчни или непълни. След това държавите членки са длъжни да обявят със заповеди на ресорния министър тези територии като зони под специална защита, да определят приоритети въз основа на значението им за природните местообитания и местообитанията на видовете, да определят за тях ограничителни режими. За зоните под специална защита държавите членки трябва да набележат природозащитните цели и да се приложат различни мерки, в т. ч. и планове за управление, които да отговарят на екологичните изисквания на типовете природни местообитания и видове, опазвани в тях. Основно значение за опазването имат предпазните (превантивни) мерки. Те включват специфични оценки за съвместимост с предмета и целите на опазване на зоните за защита на всички планове, програми и проекти в зоните или в близост до тях (когато се прецени, че може да имат негативно въздействие върху зоната), както и предвиждането на смекчаващи въздействието мерки и компенсаторни мерки.

Изграждането на мрежата НАТУРА 2000 в България се регламентира от ЗБР, в който местата от тази мрежа се наричат “защитени зони”. То започва през 2002 г. заедно с процеса на присъединяване на страната към ЕС и приключва в основни линии през 2008 г. с одобрение на местата от Европейската Комисия, след проведен биогеографски семинар за България и Румъния през месец юни 2008 г. в гр. Сибиу, Румъния. За малка част от видовете и природните местообитания в България Европейската комисия решава, че са необходими допълнителни зони за укрепване на мрежата.

Защитените зони по двете европейски директиви, съставляващи Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, покриват 33,8 % от площта на страната ни.

Защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Фиг. 1 Защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Разпределението на природните местообитания от мрежата по основни типове екосистеми и природни формирования е представено в Таблица 1.

Таблица 1. Площно покритие на природните местообитания, включени в НАТУРА 2000

Природно местообитание ha
Крайбрежни и халофитни местообитания 13312
Крайбрежни пясъчни дюни и контенентални дюни 1892
Сладководни местообитания 13400
Умереноконтинентални храсталаци 56667
Склерофилни храсталаци 13794
Естествени и полуестествени тревни формации 350636
Преовлажнени калища, тресавища и мочурища 2085
Скални местообитания 41732
Гори 1216898

Представеността на зоните от мрежата по биогеографски региони в страната е, както следва: Алпийски – 38 зони, Континентален – 285 зони и Черноморски – 46 зони.

В българската част на Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 са идентифицирани и характеризирани 90 типа природни местообитания (Таблица 2), или 38,86 % от общо 231 типа местообитания, установени и приети към настоящия момент в Европейския съюз (Приложение I на Директива 92/43/EEC). Установените в България местообитания имат характерно разпределение по основни категории и групи природни формирования. Най-голяма част от тях принадлежат към категорията “Гори” – 27, или 33,75 % от числеността на тази група в Европа. Следващи по численост са отнасящите се към категорията “Естествени и полуестествени тревни формации” – 18 броя, или 58,06 %. На трето място са местообитанията от категория “Крайбрежни и халофитни местообитания” – 12 броя, или 42,86 %. Със сравнително висока численост на национално ниво са и местообитанията от категория “Умереноконтинентални пустоши храсталаци” – 8 броя, или 66 % от тези за Европа. Останалите типове се разпределят, както следва: “Скални местообитания и пещери” – 7 броя, или 50 %; “Сладководни местообитания” - 6 броя, или 31,58 %; “Крайбрежни пясъчни дюни и континентални дюни” – 6 броя, или 28,57 %; “Преовлажнени тресавища, калища и мочурища” – 4 броя, или 33,33 % и “Склерофилни храсталаци (маторал)” – 2 броя, или 15,38 % от числеността в Европа. Представените и обобщени в Таблица 2 площи и оценки на националното покритие и представеност в зоните на местообитанията са обсъдени и приети от експертна работна група, определена със Заповед РД 860/20.11.2007 г. на министъра на околната среда и водите.

Съгласно Директивата за местообитанията (92/43) и Интерпретационния наръчник - EUR 27, определените като приоритетни типове природни местообитания (Таблица 2) в България са 27, или 30 % от общия брой на местообитанията, обект на опазване в мрежата НАТУРА 2000 в страната. Те са 36,62 % от приоритетните местообитания в Европейския съюз.

В приложенията към Директивата 92/43 са включени и 22 вида висши растения, разпространени в България – 1 вид папрат, 16 вида семенни растения и 5 вида мъхове. Около 100 находища на тези видове са включени в защитените зони от мрежата.

Животните (вкл. и някои изчезнали видове), включени в Приложение 2 на Директива 92/43, чиито местообитания се опазват в защитените зони в страната, са както следва: бозайници – 26 вида, земноводни и влечуги – 14 вида, риби – 28 вида и безгръбначни животни – 39 вида. От птиците, включени в Директива 79/409, в България са установени 133 вида (Костадинова, Граматиков 2007).

Таблица 2. Природни местообитания от Приложение 1 на ДХ в България. Приоритетните природни местообитания са отбелязани с *.

Код Природно местообитание Национално покритие [ha] Покритие от мрежата [%] Брой зони, в които се среща
1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини 3900 59 8
1130 Естуари 62 54 4
1140 Тинесто-песъчливи крайбрежни площи, които не са покрити или са едва поркрити от морска вода 150 51 12
1150* Крайбрежни лагуни 3051 92 7
1160 Обширни плитки заливи 10423 26 9
1170 Съобщества с кафяви, червени и зелени водорасли по скалисти морски дъна 889 86 9
1210 Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси 82 38 9
1240 Стръмни морски скали, обрасли с ендемични видове Limonium 85 44 9
1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени 212 87 5
1340* Континентални солени ливади 300 46 2
1410 Средиземноморски солени ливади 92 55 6
1530* Панонски солени степи и солени блата 13175 31 13
2110 Зараждащи се подвижни дюни 667 58 14
2120 Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица (бели дюни) 165 73 11
2130* Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност (сиви дюни) 401 89 9
2180 Облесени дюни 115 100 4
2190 Влажни понижения между дюните 19 67 5
2340* Панонски вътрешноконтинентални дюни 1000 90 7
3130 Олиготрофни до мезотрофни стоящи води с растителност от Littorelletea uniflorae и/или Isoeto-Nanojuncetea 2346 54 17
3140 Твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от Chara 20 31 9
3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или Hydrocharition 11000 68 34
3160 Естествени дистрофни езера 150 44 5
3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion 6000 60 36
3270 Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p. 2105 45 25
4030 Европейски сухи ерикоидни съобщества 200 99 2
4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества 46000 82 18
4070* Храстови съобщества с Pinus mugo 14972 95 9
4080 Субарктични храсталаци от Salix spp. 41 100 3
4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета 12531 28 9
40A0* Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества 870 94 17
40B0 Родопски съобщества на Potentilla fruticosa 1 100 1
40C0* Понто-сарматски широколистни храстчета 2 91 5
5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик 1021 79 10
5210 Храсталаци с Juniperus spp. 18441 70 23
6110* Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 3139 51 116
6150 Силикатни алпийски и бореални тревни съобщества 12000 59 6
6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества 5000 73 5
6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи) 161136 81 77
6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea 49062 69 27
6230* Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 50000 60 14
6240* Субпанонски степни тревни съобщества 65600 34 24
6250* Панонски льосови степни тревни съобщества 30176 30 33
6260* Панонски пясъчни степи 401 100 2
62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 49306 85 37
62C0* Понто-Сарматски степи 3000 82 8
62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества 53600 64 16
6410 Ливади с Molinia на карбонатни, торфени или ¦глинести почви (Molinion caeruleae) 380 100 6
6420 Средиземноморски влажни съобщества на високи треви от съюз Molinio-Holoschoenion 50 48 5
6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс 16900 58 57
6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини 400 28 3
6510 Низинни сенокосни ливади 4802 85 42
6520 Планински сенокосни ливади 47887 40 23
7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища 1265 76 11
7210* Карбонатни мочурища с Cladium mariscus и видове от съюза Caricion davallianae 25 100 1
7220* Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion) 20 77 16
7230 Алкални блата 2010 54 6
8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс 28833 54 11
8120 Сипеи върху варовити терени и калциеви шисти във високите планини 2000 51 6
8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 23760 40 45
8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 12531 63 23
8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii 8782 67 56
8310 Неблагоустроени пещери 1850 93 52
8330 Подводни или частично подводни морски пещери 50 23 4
9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum 8471 76 32
9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 271017 63 40
9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion) 107669 62 51
9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum 249115 47 60
9180* Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове 38558 41 71
91AA* Източни гори от космат дъб 74734 59 46
91BA Мизийски гори от обикновена ела 27606 77 27
91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори 150305 68 21
91D0* Мочурни гори 67 65 5
91E0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 12000 69 104
91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) 5871 89 48
91G0* Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus 71216 43 63
91H0* Панонски гори с Quercus pubescens 18988 39 63
91I0* Евро-сибирски степни гори с Quercus spp. 54692 47 31
91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори 753315 49 145
91S0* Западнопонтийски букови гори 41430 86 12
91W0 Мизийски букови гори 127907 57 52
91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа 29022 50 72
9260 Гори от Castanea sativa 2824 71 5
9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis 426 97 7
92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba 4442 45 31
92C0 Гори от Platanus orientalis 291 89 11
92D0 Южни крайречни галерии и храсталаци (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae 120 77 6
9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea) 84167 76 15
9530* Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор 39490 47 17
9560* Ендемични гори от Juniperus spp. 603 100 3
95A0 Гори от бяла и черна мура 15400 100 9

Опазването на природните местообитания и видовете в Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 изисква активното участие на обществото. В основата на това участие са устойчивото икономическо развитие, разумното ползване на природните ресурси в защитените зони от мрежата, възпитаването в екологично мислене и популяризирането на значението на екологичната мрежа за бъдещето ни съществуване като част системата на живота на Земята. Запазената природа е и вид капитал за развитие на успешна икономика и поминък чрез екотуризъм, екологосъобразно земеделие и животновъдство, устойчиво горско стопанство и др. То е от голямо значение за местните хора и общности, особено в региони с високо биологично разнообразие и ниска степен на индустриализация. Опазването на природата означава опазване на почвата, водите, въздуха и всички природни ресурси, от които зависи нашето бъдеще.

Чавдар Гусев, Росен Цонев