Благодарности

Редакционната колегия на Том 2 – Животни, изказва благодарност на Министерството на околната среда и водите за предоставената възможност тази книга да бъде публикувана.

Редакционната колегия благодари и на Българското дружество за защита на птиците за предоставените карти за разпространение на видовете от Атласа на гнездещите птици в България.