Предговор към Том II Животни

Второто издание на „Червена книга на България. Том 2. Животни” се различава значително от първото издание (БОТЕВ, ПЕШЕВ 1985) както по форма, така и по съдържание. Основна и важна характеристика на новото издание е, че то е съобразено със съвременните критерии и категории на Международния съюз за защита на природата (IUCN 1994, 2001) за степента на застрашеност на видовете и това го прави сравнимо и ползваемо и от международната природозащитна общност. Приетите критерии и категории на IUCN са по-подробно изложени в отделна статия от Общата част на Червената книга.

Категории и критерии в Червена книга на Република България

Подготовката на първото издание на том 2 – Животни от Червената книга на България (БОТЕВ, ПЕШЕВ 1985) се основаваше на познанията за около 18 000 вида животни, установени до 1980 г. в българската фауна. До 2007 г. в България са известни вече над 30 000 вида животни от голям брой таксономични групи, а техният реален брой в страната е вероятно над 60 000. Значително са разширени и допълнени и знанията за тяхното териториално и хабитатно разпределение, за числеността на популациите им, екологичните им особености и биоресурсното им значение. За целите на новото издание са изследвани всички гръбначни и голям брой безгръбначни животни от българската фауна, от които над 400 вида отговарят на критериите на IUCN. След извършената експертна оценка се установи, че от тях 287 вида и подвида спадат към първите четири категории с най-висока степен на застрашеност и те са включени в осъвремененото издание с подробни статии, рисунки и карти.

Всеки вид е илюстриран с цветна рисунка или фотография и е съпроводен с карта, показваща разпространението на таксона в България. Картите са генерирани в ГИС лабораторията на Институт по ботаника, БАН. Използван е софтуерен пакет ESRI® ArcGIS™ 9.2 Master LabKit. За съхранение и обработка на данните с Microsoft® Access™ 2003 е създадена пространствена база данни във формат „ESRI personal geodatabase“. Данните за разпространението са предоставени от авторите като файлове на Microsoft® Excel™ 2003 по макет, който е общ за трите тома на Червена книга на България и е описан в софтуерния пакет MapSoftV1.exe (Lubenov & Biserkov, 2005). Картите включват UTM квадрат с размер на клетката 10 × 10 km. С червен кръг са отбелязани находищата преди 1985 г., с черен – находищата след 1985 г., а със син – потвърдени стари находища.

За първи път в Червената книга са включени с отделни статии и 51 вида безгръбначни животни, от които 12 вида се оказаха в категорията Изчезнали, а 39 вида са Критично застрашени. Оценката и включването в Червената книга и на безгръбначни животни, както и критичната преоценка на степента на застрашеност на гръбначните животни в България съгласно критериите на IUCN, доведе до значително увеличаване на броя на видовете животни от българската фауна, включени в предлаганото издание. В сравнение с първото издание на Червената книга, в което има общо 157 вида и подвида животни в три категории на застрашеност: Изчезнали, Застрашени и Редки, във второто издание с отделни статии, фигури и карти за разпространението им са включени общо 287 вида и подвида животни, които се отнасят към четири категории: Изчезнали (30), Критично застрашени (87), Застрашени (70) и Уязвими (100). В отделно приложение към книгата е даден и списък на видовете, оценени като застрашени, уязвими, почти застрашени и слабо застрашени, за които поради липса на място и достатъчна информация не са представени отделни статии, фигури и карти.

Нова информация в предлаганото второ издание на Червената книга се съдържа в нейната обща част, състояща се от статии за фаунистичното разнообразие на България, за историята на природозащитата и природозащитното законодателство в страната, за защитените територии в България и за категориите и критериите на IUCN. Редакционната колегия счита, че тази обща информация ще бъде полезна както за професионалисти – еколози и природозащитници, така и за широк кръг читатели – преподаватели, студенти и ученици, журналисти, природолюбители и др.

В подготовката на новото издание на „Червена книга на България. Том 2 – Животни“ участват над 120 зоолози. Рисунките и фотографиите в книгата са дело на осем високо квалифицирани художници и фотографи-анималисти. На всички тях Редакционната колегия на том 2 – Животни изразява искрена и дълбока благодарност за съдействието при подготовката на изданието.

Редакционната колегия ще приеме с благодарност и дълбока признателност всички критични бележки, препоръки и забелязани грешки и пропуски в предлаганото ново издание на Червената книга. Адресът, на който могат да бъдат изпратени, е:

Редакционна колегия на „Червена книга на България. Том 2 - Животни

Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания (ИБЕИ) – БАН

ул. майор Юрий Гагарин № 2

1114 София

Васил Големански

януари 2011