Red Data Book of the Republic of Bulgaria

Vol. 1 – Plants and Fungi

Цитирана литература

Обща

Анчев, М. 1982. Естествените хибриди при висшите растения и тяхното разпространение в българската флора. – Фитология, 24: 35–63.

Апостолова, И., Славова, Л. 1997. Конспект на растителните съобщества в България, публикувани през периода 1891–1995. Печат ЕТ „К. Беливанов“. София.

Ботев, Б., Пешев, Ц. (ред.). 1985. Червена книга на НР България. Т. 2. Животни. Изд. БАН, София.

Ванев, С. Г., Димитрова, Е. Г., Илиева, Е. И. 1993. Разред Peronosporales. – В: Факирова, В. (ред.), Гъбите в България. Т. 2. Изд. БАН, София.

Ванев, С. Г., Самева, Е. Ф., Бакалова, Г. Г. 1997. Разред Sphaeropsidales. Част 1. Анаморфи със септирани конидии. – В: Ванев, С. (ред.), Гъбите в България. Т. 3. Акад. изд. „Проф. М. Дринов“ и Пенсофт, София.

Велчев, В. (отг. ред.). 1982. Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София.

Велчев, В. (отг. ред.). 1984. Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Велчев, В. (отг. ред.). 1989. Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Велчев, В., Кожухаров, Ст. 1992. Ендемичните висши растения на България – генофонд, произход и разпространение. – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.),Атлас на ендемичнине растения в България. 11–22. Изд. БАН, София.

Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.). 1992. Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Ганева, А., Начева, Р. 2005. Мъховата флора на България: съвременно състояние на проученост, опазване и бъдещи предизвикателства. – В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнообразието в България – проблеми и перспективи. 69–74. Институт по ботаника, БАН, София.

Георгиев, С. 1906. Принос за изучаване на двуразделките, гъбите, папратовите и явнобрачните растения в България. – Год. СУ „Св. Климент Охридски“, 2: 83–123.

Гьошева, М. 2003. Макромицетите в Природен парк „Рилски манастир“. – В: Пеев, Д. (отг. ред.), Бърза екологична оценка на Природен парк „Рилски манастир“. 51–64. Министерство на околната среда и водите, София.

Делипавлов, Д., Чешмеджиев, Ил. (ред.). 2003. Определител на растенията в България. Акад. изд. Аграрния унив., Пловдив.

Денчев, Ц. М. 2001. Клас Ustomycetes (Разреди Tilletiales, Ustilaginales и Graphiolales). – В: Факирова, В. (ред.), Гъбите в България. Т. 4. Акад. изд. „Проф. М. Дринов“ и Пенсофт, София.

Денчев, Ц. М., Бакалова Г. Г. 2002. Сто години изследвания на гъбното разнообразие в България. Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, София.

Денчев, Ц. М., Гьошева, М. М., Роснев, Б. 2005. Гъбното разнообразие в България – съвременно състояние на проучване, опазване и рационално използване. – В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнoобразието в България – проблеми и перспективи. 35–65. Българска платформа за биоразнообразие, МОСВ, София.

Закон за биологичното разнообразие. 2002. Държавен вестник, 77: 9–43; изм. ДВ бр. 88 от 4.11.2005 г.; изм. ДВ. бр.105 от 29 декември 2005 г., изм. ДВ. бр. 29 от 7 април 2006г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006 г., изм. ДВ. бр.34 от 25 април 2006 г., изм. ДВ. бр.52 от 29 юни 2007 г.; изм. ДВ. бр. 64 от 7 август 2007г.

Закон за защитените територии 1998. Държавен вестник, 133; изм. ДВ. бр. 98 от 12 ноември 1999 г.; изм. ДВ. бр. 28 от 4 април 2000 г.; изм. ДВ. бр. 48 от 13 юни 2000 г.; доп. ДВ. бр. 78 от 26 септември 2000 г.; изм. ДВ. бр. 23 от 1 март 2002 г.; изм. ДВ. бр. 77 от 9 август 2002 г.; изм. ДВ. бр. 91 от 25 септември 2002 г.; изм. ДВ. бр. 28 от 1 април 2005 г.; изм. ДВ. бр. 94 от 25 ноември 2005 г.; изм. ДВ. бр. 30 от 11 април 2006 г.; изм. ДВ. бр. 65 от 11 август 2006 г.

Закон за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие. 2007. Държавен вестник, 94: 2–44.

Закон за опазване на околната среда. 2002. Държавен вестник, 91.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1963. Флора на НР България. Т. 1. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1964. Флора на НР България. Т. 2. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1966. Флора на НР България. Т. 3. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1970. Флора на НР България. Т. 4. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1973. Флора на НР България. Т. 5. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1976. Флора на НР България. Т. 6. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. (гл. ред.). 1979. Флора на НР България. Т. 7. Изд. БАН, София.

Казанджиев, С. 1900. Лишайната флора на България. – Период. сп. бълг. книж. д-во, 61: 470–532.

Кожухаров, Ст. (ред.). 1992. Определител на висшите растения в България. Наука и изкуство, София.

Кожухаров, Ст. (отг. ред.). 1995. Флора на Р България. Т. 10. Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, София.

Кожухаров, С., Анчев, М., Петрова, А. 1988. Фанерофитный генетический фонд в болгарской флоре и его охрана. – В: Велков, Д., Анчев, М., Гатева, Р. (ред.), Доклады Десятый конгресс дендрологов. 128–137. София, 3–8 октомври 1988. Изд. БАН, София.

Малков, К. 1901. Неприятели и болести по земледелските растения при Опитното поле на Садовското земледелско училище през 1900/1901 г. – Селскостоп. вестник Садово, 4(9–10): 276–283.

Петрова, А., Владимиров, В., Димитрова, Д., Иванова, Д. 2005. Съвременно състояние на биоразнообразието на папратовидни и семенни растения в България. – В: Петрова, А. (ред.), Съвременно състояние на биоразнообразието в България – проблеми и перспективи. 75–104. Българска платформа за биоразнообразие. МОСВ, София.

Пеев, Д., Анчев, М., Иванова, Д., Кожухаров, С., Петрова, А., Цонева, С. 1993. Биологично разнообразие на висшите растения в България. – В: Сакалян, М. (ред.), Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Т. 1. Основни доклади. 73–124. София.

Петров, Сл. 1975. Определител на мъховете в България. Изд. БАН, София.

Петрова, А. 2001. Биосистематични и флористични изследвания в България през периода 1993–2001. – В: Темнискова, Д. (ред.), Трудове на Шестата национална конференция по ботаника, София, 18–20.VІ.2001. 27–46. Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, София.

Станев, Ст. 1994. История на ботаническата наука в България. Изд. „Христо Г. Данов“, Пловдив.

Факирова, В. И. 1991. Разред Erysiphales. – В: Ванев, С. (ред.), Гъбите в България. Т. 1. Изд. БАН, София.

Anderson, S. 2002. Identifying Important Plant Areas in Europe: A Site Selection Manual and a Guide to developing criteria in other parts of the world. Plantlife International, London.

Assyov, B., Denchev, C. M. 2004. Preliminary checklist of Boletales s. str. in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 1: 195–208.

Bakalova, G. 1999. Bulgarian Melanconiales (Coelomycetes). – Phytol. Balcan., 5(1): 121–129.

Bakalova, G. 2001. Phytopathogenic cercosporoid fungi in Bulgaria (Cercospora, Ramularia and allied genera). – Phytol. Balcan., 7: 125–145.

Bubák, F. 1900. Mikologische Beiträge aus Bosnien und Bulgarien. – Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 7: 1–6.

Denchev, C. M. 1995. Bulgarian Uredinales. – Mycotaxon, 55: 405–465.

Denchev, C. M. 2005. Problems in conservation of fungal diversity in Bulgaria and prospects for estimating the threat status of microscopic fungi. – Mycol. Balcan., 2: 251–256.

Denchev, C. M., Fakirova, V. I., Gyosheva, M. M. & Petrova, R. D. 2007. Macromycetes in the Pirin Mts (SW Bulgaria). – Acta Mycol., 42: 21–34.

Denchev, C. M., Gyosheva, M., Bakalova, G., Fakirova, V., Petrova, R., Dimitrova, E., Sameva, E., Stoykov, D., Assyov, B. & Nikolova, S. 2006. Fungal diversity of the Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron, P. (ed.), Biodiversity of Bulgaria. Vol. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). 1, 81–131. Pensoft, Natl. Mus. Natur. Hist., Sofia.

Denchev, C. M. & Petrova, R. D. 2005. Fungal diversity of Mt Strandzha (SE Bulgaria). – In: Chipev, N. (ed.), Challenges of establishment and management of a trans-border biosphere reserve between Bulgaria and Turkey in Strandzha Mountain. UNESCO-Bulgarian Academy of Sciences Workshop, 10–13 November 2005, Bourgas, Bulgaria. 69–76. Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.

Dimitrova, E. G., Baral, H. O. 2005. Checklist of Bulgarian Helotiaceae (Ascomycetes). – Fl. Medit., 15: 57–72.

Directive 92/43/EEC. 1992. Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora. – OJ L 206, 22.07.1992.

Fakirova, V., Denchev, Ts. & Gyosheva, M. 2000. Biodiversity of macromycetes in Central Balkan National Park. – In: Sakalian, M. (ed.), Biological diversity of the Central Balkan National Park. 131–156. Pensoft, Sofia.

Fakirova, V. I., Gyosheva, M. M. & Denchev, C. M. 2002. Checklist of the macromycetes of Central Balkan Mountain (Bulgaria). – In: Randjelovic, N. (ed.), Proceedings of the Sixth Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Adjacent Territories, Sokobanja, Yugoslavia, 4–7 July 2000. 25–38. Vuk Karadzic, Niš.

Global Strategy for Plant Conservation. www.biodiv.org.

Gyosheva, M. M. 1994. Macromycetes in Ostritsa reserve in Golo Bardo mountain. – Ann. Sofia Univ. „St. Kliment Ohridski“, Biol. Fac., 85(2): 179–188.

Gyosheva, M. & Denchev, Ts. 2000. Biodiversity of macromycetes in the Rila National Park. – In: Sakalian, M. (ed.), Biological diversity of the Rila National Park. 149–176. Pensoft, Sofia.

Gyosheva, M. M., Denchev, C. M., Dimitrova, E. G., Assyov, B., Petrova, R. D. & Stoichev, G.T. 2006. Red List of fungi in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 3(1): 81–87.

Gyosheva, M., Fakirova, V. & Denchev, C. 2000. Red list and threat status of Bulgarian macromycetes. – Histor. Nat. Bulg., 11: 139–145.

Hawksworth, D. L. 2001. The magnitude of fungal diversity: the 1.5 million species estimate revisited. – Mycol. Res., 105: 1422–1432.

Hawksworth, D. L. 2003. Monitoring and safeguarding fungal resources worldwide: the need for an international collaborative MycoAction Plan. – Fungal Diversity, 13: 29–45.

Hilton-Taylor, C. (comp.). 2000. 2000 IUCN Red List of Threatened Species. Gland, Switzerland and Cambridge, UK (IUCN).

IUCN. 1966. International Red Data book of species threatened with extinction. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

IUCN. 1994. IUCN Red List Categories: Version 2.3. Gland, Switzerland (IUCN Species Survival Commission, IUCN).

IUCN. 2001. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland, Cambridge, UK.

IUCN. 2003a. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. Prepared by the Standards and Petitions Subcommittee of the IUCN SSC Red List Programme Committee. IUCN, Gland, Switzerland, Cambridge, UK.

IUCN. 2003b. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland & Cambridge, UK.

IUCN. 2005. Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria. IUCN. Available at: http://www.iucn.org/themes/ssc/red-lists.htm

Kirk, P. M., Canon, P. F., David, J. C. & Stalpers, J. A. (eds). 2001. Dictionary of the fungi. 9th ed. CAB International, Oxon.

Lubenov, T. & Biserkov, V. 2005. MapSoftV1.exe, http://biserkov.com/bhs/.

Mayrhofer, H., Denchev, C. M., Stoykov, D. Y. & Nikolova, S. O. 2005. Catalogue of lichenized and lichenicolous fungi in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 2: 3–61.

Natcheva, R., Ganeva, A. & Spiridonov, G. 2006. Red List of the bryophytes in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 12(1): 55–62.

Nedelcheva, A. & Tzonev, R. 2006. Achillea ochroleuca (Asteraceae): a new species for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 12(3): 371–376.

Peev, D., Petrova, A., Spiridonov, G., Meshinev, T., Apostolova, I. Tsoneva, S., Valjovska, N. & Kaneva, Z. 2005. Bulgaria. – In: Anderson, S., Kusik, T. & Radford, E. (eds.), Important Plant Areas in Central and Eastern Europe. 68–69. Plantlife International, London.

Petrova, A. & Velcev, V. 2006. List of Bulgarian endemic species. – In: Petrova, A. (Ed.). 2006. Atlas of Bulgarian Endemic Plants. Gea–Libris Ltd., Sofia.

Petrova, A. & Venkova, D. 2006. Epipactis pontica (Orchidaceae): a new species for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 12(2): 249–253.

Petrova, A. & Venkova, D. 2008. Epipactis exilis and E. greuteri (Orchidaceae) in the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 14(1): 69–73.

Petrova, A. & Vladimirov, V. (eds). 2009. Red list of Buglarian vascular plants. – Phytol. Balcan., 15(1): 63–94.

Radford, E. A. & Odé, B. (eds). 2009. Important Plant Areas in South East Europe – conserving priority sites for plants.Plantlife International, UK

Simon, N. 1966. Red Data Book. Vol. 1. Mammalia: a compilation. IUCN, Morges, Switzerland.

Stoykov, D. Y. & Denchev, C. M. 2006. Current knowledge of Diaporthales (Ascomycota) in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 3: 179–186.

Tzonev, R. & Korakiev, T. 2007. Plantago maxima (Plantaginaceae): a relict species new for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 13(3): 347–350.

Водорасли

Воденичаров, Д. Г. 1963. приноси към географията на водораслите. 1. Разпространение на харовите водорасли (Charophyceae) в България. – Трудове на Висшия педагогически институт, пловдив, Книга 1, 1: 89–94.

Воденичаров, Д., Драганов, Ст., Темнискова, Д. 1971. Флора на България. Водорасли. Народна просвета, София.

Воденичаров, Д., Киряков, И., Димитрова-Конаклиева, Ст. 1986. Сладководни червени водорасли като биоиндикатори. – В: Национална конференция по екологични и генетични проблеми от замърсяването на околната среда, 9–13 юни, Враца, Том 2, 376–379. София.

Воденичаров, Д. Г., Киряков, И. К., Димитрова-Конаклиева, С. 1991. Сладководни червени водорасли (Rhodophyta) в България. – Фитология, 39: 54–65.

Воденичаров, Д., Димитрова-Конаклиева, Ст., Иванов, Д., Киряков, И., Младенов, Р., Мончева, Сн., Петров, Сл., Темнискова-Топалова, Д. 1993. Биологично разнообразие на България – водорасли, мъхообразни, водни растения (хидатофити, нейстофити, хелофити), лихенизирани гъби. – В: Сакалян, М., Майни, К. (ред.). Национална Стратегия за Опазване на Биологичното Разнообразие. Основни доклади, Том 1, 35–72.

Георгиев, Б. Б., Георгиева, И. Л., драганов, Ст. Й. 1985. Водорасловият бентос в акваторията на Созопол. I. – Хидробиология, 25: 71–80.

Димитрова, С. 1969. Принос към изучаване на бентосната водораслова флора на българското черноморско крайбрежие. I. – Изв. Бот. инст., 19: 147–159.

Димитрова-Конаклиева, Ст. 2000. Флора на морските водорасли в България (Rhodophyta, Phaeophyta, Chlorophyta). Пенсофт, София.

Драганов, Ст., Стойнева, М. 1994. На вниманието на МОС. Предложение за обявяване на защитени на някои видове водорасли, гъби и лишеи. – Биология, Екология и Биотехнология, 4: 62–64.

Зинова, А. Д., Димитрова-Конаклиева, Ст. Д. 1976. Водоросли из Ахтопольского залива (Юго-Восточная Болгария). 3. – Новости систематики низших растений, 13: 10–14.

Зинова, А. Д., Димитрова-Конаклиева, С. Д. 1981. Водоросли из Ахтопольского залива (Юго-Восточная Болгария). 4. – Новости систематики низших растений, 18: 16–21.

Калугина-Гутник А. А. 1975. Фитобентос Черного моря. Наукова Думка, Киев.

Петков, Ст. 1904. Трети принос за изучаване на сладководните водорасли в България. – Период. сп. Бълг. книж. д-во, 65: 385–416.

Петков, Ст. 1905. Няколко морски и бракични водорасли по българското Черноморско прибрежие, от Атлиман до Дуран-Кулак. – Год. СУ, книга 1 – Биология, 1: 168–180.

Петков, Ст. 1908/1909. Водораслите на Юго-западна България и тяхното разпръсване. – Год. СУ, 5(3): 1–88.

петков, Ст. 1913. харацеите в България. – Сп. БАН, 7: 1–44.

Петков, Ст 1929а. Едно важно водораслово находище и неговата частична неблагоприятна промяна. – Тр. Бълг. природоизп. д-во, 14: 99–105.

Петков, Ст. 1929б. Основи на ботаниката. Втора част. Специална ботаника. Университетска библиотека, N 73. Печатница Художник, София.

Петков, Ст. 1942. Бележки относно формите на вида Thorearamosissima Bory, намерени в България. – Сп. БАН, 65: 141–144.

Петков, Ст. 1950. Допълнителен принос към водорасловата флора на Родопите. – Изв. Бот. инст., 1: 452–458.

Темнискова, Д., Киряков, И., Мончева, Сн., Стойнева, М., Младенов, Р., Белкинова, Д., Станчева, Р., Иванов, П. 2005. Биоразнообразие на водораслите в България. – В. Петрова, А. (ред.). Съвременно състояние на биоразнообразието в България – проблеми и перспективи, 11–36. Българска биоплатформа, София.

Blazencic, J., Stevanovic, B., Blazencic, Z. & Stevanovic, V. 2006. Red Data List of Charophytes in the Balkans. – Biodiversity and Conservation, 15: 3445–3457.

Petkoff, St. 1914. Les Characées de Bulgarie. – La Nuova Notarisia, 25: 35–56.

Petkoff, St. 1943. Encore quelques espèces d’Algues d’eau douce, marine et saûmatre appartenant à la flore algologique  des côtes bulgares de la mer Noire. – Изв. Бълг. бот. д-во, 9: 52–56.

Temniskova, D. & Kirjakov, I. 2006. Biodiversity of algae in the Rhodopes (Bulgaria). – In: P. Beron, (ed). Biodiversity of Bulgaria. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece) I. Pp. 133–176. Pensoft & National museum of natural history, Sofia.

Мъхове

Арнаудов, Н. 1909. Мъховата флора на Витоша. – Год. Соф. у-тУ, 3–4: 1–37.

Арнаудов, Н. 1911а. Мъхове от Витоша. – Период. сп. бълг. книж. д-во, 71: 469–470.

Арнаудов, Н. 1911б. Материали по флората на чернодробните мъхове в България. – Год. Соф. у-тУ, 6: 1–9.

Арнаудов, Н. 1914. Нови материали по мъховата флора на Витоша. – Тр. бълг. природоизп. д-во, 6: 29–39.

Вайда, Л. 1960. Принос към мъховата флора на България. – Изв. Бот. инст., БАН, 7: 317–319.

Петков, Ст. 1908. Принос за изучаване на чернодробните мъхове в България. – Период. сп. бълг. книж. д-во, 68: 115–123.

Петров, Сл. 1956а. Приизворни торфища в смърчовите гори на Витоша. – Изв. Бот. инст., БАН, 5: 293–346.

Петров, Сл. 1956б. Принос към мъховата флора на България. – Изв. Бот. инст., БАН, 5: 371–376.

Петров, Сл. 1962а. Принос към мъховата флора на България. Мъхове от Беласица. – Изв. Бот. инст., БАН, 9: 191–199.

Петров, Сл. 1962б. Принос към опознаването на мъховата флора на България. Мъхове от Пирин и Славянка. – Изв. Бот. инст., БАН, 10: 131–144.

Петров, Сл. 1963. Нов принос за опознаването на българската мъхова флора. – Изв. Бот. инст., БАН, 11: 167–187.

Петров, Сл. 1964. Първи находища на Frullaniafragilifolia Taylor, Dicranum rugosum (Hoffm.) Brid., Grimmia unicolor Hook., Grimmia torquata Hornsch. в България. – Изв. Бот. инст., БАН, 13: 161–163.

Петров, Сл. 1966б. Допълнителни материали за опознаването на българската мъхова флора. – Изв. Бот. инст., БАН, 16: 253–264.

Петров, Сл. 1970. Първи представители на родовете Mylia Gray, Scorpidium Limpr. и Scorpiurium Schimp. в България. – Изв. Бот. инст., БАН, 20: 233–235.

Петров, Сл. 1975. Определител на мъховете в България, София, БАН.

Стефанов, Б. 1971. Допълнение към бриологичната флора на България. – Горскостоп. наука, 8(4): 3–6.

Стефанов, Б., Петров, Сл. 1962. За мъховете и мъховата флора на България. – Изв. научноизсл. и-т за гората., 11: 5–38.

Ade, A., Koppe, F. 1955. Moose aus dem Balkan, aus Süditalien und von den Ägäischen Inseln. – Acta Mus. Maced. scient. natur., 2, 9/20: 181–197.

ECCB. 1995. Red Data Book of European Bryophytes. European Committee for Conservation of Bryophytes (ECCB), Trondheim.

Ganeva, A. 1992. New chorological data concerning bryophyte flora in Bulgaria. – Fitologija, 43: 44–51.

Ganeva, A. 1995. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. – new to Bulgarian bryoflora. – Phytol. Balcan., 2: 101–102.

Ganeva, A. 1999. Biodiversity of Bryophytes in Central Balkan National Park. – In: M. Sakalian (Managing Editor) Biological Diversity of the Central Balkan National Park, Part I. Plant Biodiversity of the Central Balkan National Park. Species and Coenotic Levels. USAID, 106–124.

Ganeva, A. 2002. New data on the distribution of bryophytes in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 8(2): 191–195.

Ganeva, A., Düll, R. 1999. A contribution to the Bulgarian bryoflora. Checklist of Bulgarian bryophytes. – In: R. Düll, A. Ganeva, A. Martincic. Z. Pavletic: Contributions to the bryoflora of former Yugoslavia and Bulgaria. 1 Auflage. IDH-Verlag Bad Münstereifel, 111–199.

Gyosheva, M., Ganeva, A. 2004. New and rare macromycetes and bryophytes from montane peat habitats in Bulgaria. – Mycologia Balcanica, 1(1): 9–13.

IUCN. 2003. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels, v. 3.0.

Kuc, M., Vajda, L., Pócs, T. 1965. Mosses collected during two study-tours in Bulgaria 1959 and 1962. – Bot Közlem., LII, 52(1): 7–18.

Meinunger, L. 1975. Kleiner Beitrag zur Moosflora Bulgariens. – Herzogia, 3: 209–212.

Meyer, F. K., Grolle, R. 1968. Lebermoose aus Albanien, Bulgarien und dem Kaukasus. – Wiss. Z. Friedrich-Schiller Univ. Mat. Nat., 17: 363–367.

Mickiewicz, J., Rejment-Grochowska, I., Sobotka, D. 1966. Résultats des recherches bryologiques en Bulgarie. – Acta Soc. Bot. Poloniae, 35(1): 111–127.

Natcheva, R. 2007. Reports 12-24. – In: Natcheva, R., Tsakiri, E., Dihoru, G., (compilerscomp.). New bryophytes records in the Balkans:1. – Phytol. Balcan., 13(1): 104–105.

Papp, B., Ganeva, A., Natcheva, R. 2006. Bryophyte vegetation of Iskur River and its main tributaries. – Phytol. Balcan., 12(2): 181–189.

Petrov, S. 1966a. Erste Standort von Riccia crustata Trab. in Europa. – Izv. Bot. Inst. (Sofia), 16: 247–251.

Petrov, S., Ganeva, A. 1996. Barbilophoziakunzeana (Hüb.) K. Müll. (Marchantiopsida) – a liverwort collected for the first time in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 2(2): 106–107.

Podpéra, J. 1911. Ein Beitrag zu der Kryptogamenflora der bulgarischen Hochgebirge. – Beih. Bot. Centralbl., 28: 173–224.

Roussakova, V., Ganeva, A. 2001. Bryophyte participation in high-mountain phytocoenoses in the Rila Mts., Bulgaria. – Phytol. Balcan., 7(3): 349–360.

Simon, T., Vajda, L. 1959. Beiträge zur Moosflora Bulgariens. – Ann. Univ. Sci. Budapest, Sec. Biol., 2: 259–272.

Šmarda, J. 1970. Complements à la flore muscinale de la Bulgarie. – Rev. Bryol. et Lichénol., 37: 33–46.

Vána, J. 1974. Studien uber die Jungermannioideae (Hepaticae). 6. Jungermannia subg. Solenostoma: Europische und nordamerikanische Arten. – Folia Geobot. Phytotax. 9: 369–423.

Velenovský, J. 1902. Neunter Nachtrag zur Flora von Bulgarien. – Österr. bot. Zeitschr., LII52, (3): 115–121.

Папратообразни и семенни растения

Achtaroff, B. 1932. Einige fur die Flora bulgariens neue und selten Pflanzenarten. – Изв. Бълг. бот. д-во, 5: 113-116.

Achtarov, B. & Stojanoff, N. 1932. Zur Kenntnis von Serratula Arten Bulgaries. – Изв. Бълг. бот. д-во., 5: 111-112.

Akeroyd, J. R. 1993. Cardamine L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2, vol. 1, 346-351. Cambridge Univ. Press. Cambridge.

Akeroyd, J. R. & Ball, P. W.1993. Aubrieta Adanson – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2, vol. 1, 356-358. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Albach, D. & Vladimirov, V. 2002. Vitosha Mountain – a new locality for Primula deorum Velenovský. – Phytol. Balcan., 8(3): 307-310.

Amaral Franco, J. 1976. Carduus L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds.), Flora Europaea. Vol. 4, 220-232. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Anchev, M. & Polatschek, A. 1998. Three new species of Erysimum L. (Brassicaceae) from Bulgarian flora. − Ann. Naturhist. Mus. Wien, 100B: 725-737.

Ancev, M. 1971. On the taxonomy of Galium rhodopeum Velen. – Compt. Rend. Acad. Bulg. Sc., 24: 1537-1535.

Ancev, M. 2006. Aubrieta columnae Guss. subsp. pirinica Assenov (p. 84), Campanula lanata Friv. (260), Galium rhodopeum Velen. (202), Limonium bulgaricum Ancev (194). – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris, Sofia.

Ancev, M. 2007. Catalogue of Brassicaceae (Cruciferae) in the flora of Bulgaria. Phytol. Balcan. 13(2): 153-178.

Ancev, M. & Goranova, V. 2006. Trichome morphology of eleven genera of the tribe Alysseae (Brassicaceae) occuring in Bulgaria. − Willdenowia, 36: 193-204.

Ancev, M. & Goranova, V. 2009. Aubrieta (Brassicaceae) in the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 15(1): 43-50.

Ancev, M. & Uzunov, D. 2002. Alyssum orbelicum: a new high-mountain species of sect. Odontarrhena (Brassicaceae) from Southwest Bulgaria. − Phytol. Balcan., 8(1): 25-30.

Andreev, N. 2006. Cynoglossum rotatum Velen. – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea Libris, Sofia.

Apostolova, I. & Denchev, C. 1997. The current status of Centaurea immanuelis-loewii (Compositae) in Bulgaria. − Bocconea, 5(2): 703-706.

Apostolova, I. & Dimitrova, M. 2002. Studying and mapping Astracantha aitosensis (Ivanish.) Podl. for the purposes of long-term monitoring. – Phytol. Balcan., 8(3): 341-346.

Apostolova, I. & Ganeva, A. 2000. New data on Edraianthus serbicus (Kern.) Petrovic in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 6(1): 65-73.

Apostolova, I., Petrova, A. S., Meshinev, T. & Danihelka, J. 2008. Stipa ucrainica (Poaceae) – a recently recognized native species of the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 14(2): 257-262.

Apostolova-Stoyanova, N. & Stoyanov, S. 2007. Reports 1-4. – In: Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 5. – Phytol. Balcan., 13(2): 261-276

Arcus, M. & Doroftei, E. 2001. Oppopanax chironium (L.) Koch ssp. bulgaricum (Velen.) Beldie (Apiaceae) in the Romanian flora. – In: Ozhatay, N. (ed.), Proceedings of Second Balcan Botanical Congress: Plants of the Balkan Peninsula into the next Millenium. Vol. 1, 91-94. Istanbul.

Assyov, B. & Vassilev, R. 2004. New chorological data and remarks on the distribution of some vascular plants in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 10(2-3): 191-199.

Baden, C. 1991. Micromeria Benth. – In: Strid, A. & Kit Tan (eds.), Mountain flora of Greece. Vol. 2, 132–135. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Ball, P. W. 1964. Petrorhagia (Ser.) Link. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europea. Vol. 1, 186-188. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ball, P. W. 1966. Matthiola R. Br. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 1, 279-280. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ball, P. W. 1972. Onosma L. – In: Tutin, T. G. (ed.), Flora Europaea. Vol. 3, 89-94. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ball, P. W. 1993. Sisymbrium L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2, vol. 1, 318-321. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ball, P. W. & Akeroyd, J. R. 1993. Malcolmia R. Br. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2, vol. 1, 337-339. Cambridge Univ. Press. Cambridge

Ball, P .W. & Tutin, T. G. 1976.Inula L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 133-136. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Bancheva, S. 1999. Problems of conservation on the endemic and endangered species from sect. Cyanus (Juss.) Hayek and Lepteranthus (Neck.) DC of genus Centaurea L. (Asteraceae) in Bulgaria. – In: Tatli, A. & al. (eds), 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Kahrami Karacam, 23-25th September 1999, Kutahya/Turkiye, 904-909.

Bancheva, S. 2006. The Balkan endemic Colymbada finazzeri (Centaureinae, Asteraceae) in the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 12(2): 245-248.

Bancheva, S. 2008. Taxonomic revision and population status of Psephellus marschallianus (Centaureinae, Asteraceae) in Bulgaria. − Phytol. Balcan., 14(1): 57-60.

Bancheva, S. & Delcheva, M. 2004. New chorological records on vascular plants in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 10(1): 35-37.

Bancheva, S. & Delcheva, M. 2006. Reports 1-12. – In: Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 3. – Phytol. Balcan., 12(3): 413-440.

Bancheva, S., Dimitrov, D., Denchev, C. & Gussev, C. 2002. Second locality of Ophrys apifera (Orchidaceae) in Bulgaria. – In: Ranjelovic, N. (ed.), Proc. VI Simpozijum Fl. SE Serbia and Adjacent Territories, July 4-8, 2000, Sokobanja, Yugoslavia. 73-75. Edit. Vuk Karadzic, Niš.

Bancheva, S. & Raimondo, F. 2003. Biosystematic studies of seven Balkan species from genus Cyanus (Compositae). – Bocconea, 16(2): 507-527.

Bancheva, S. & Raimondo, F. In press. Taxonomic revision on genus Cyanus (Asteraceae) in Bulgaria. – Bocconea.

Baytop, A. 1985. Phalaris L. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 9, 366-370. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Berg, G., Knapp, H., Messner, U. & Wiehle, W. 1989. Bellevalia ciliata (Cyr.) Nees (Hyacinthaceae) neu für Bulgarien. – Fol. Geobot. Phytotax., 24: 297-309.

Bergman, B., Draleva, S. & Uzunov, S. 2004. Ophrys reinholdii (Orchidaceae), a new species for the flora of Bulgaria. – Phytol. Balcan., 10(2-3): 175-177.

Bondev, I. 2006. Anthemis sancti-johannis Stoj., Stef. & Turrill (276-277), Colchicum davidovii Stef. (336-337), Colchicum diampolis Delip. & Cheshm. (338-339), Viola orbelica Pancic (168-169). − In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian Endemic plants. Gea-Libris, Sofia.

Bornmüller, J. 1925/28. Beiträge zur Flora Mazedoniens, I-III. Englers Botanische Jahrbücher, 59, 60, 61.

Boulos, L. 1976. Sonchus L. – In: Tutin T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 327. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Browicz, K. & Zielinski, J. 1977. Two new taxa within the Ulmaceae Family for the Flora of Bulgaria and their Geographical Distribution. – Fragm. Florist. Geobot., 23(2): 141-150.

Chamberlain, D. F. & Matthews, V. A. 1970. Astragalus L. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 3, 49-254. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Chater, A. O. 1968. Astragalus L. (pp. 108-124), FrankeniaL. (294-295). – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Chater, A. O. 1972. Anchusa L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 3, 106-109. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Chater, A. O. 1976. Ligularia Cass. (p. 205), Scorzonera L. (317-322) – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Chater, A. O. 1993. Schivereckia Andrz. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2. Vol. 1, 372. Cambridge Univ. Press. Cambridge.

Chater, A. O. & Halliday, G. 1964. Arenaria L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 1, 116-123. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Chater, A. O. & Walters, S. M. 1976. Senecio L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 191-205. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Chater, A. O., Walters, S. M. & Akeroyd, J. R. 1993. Silene L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2. Vol. 1, 191-218. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Cherneva, J. 2002. Chorological Data on the Distribution of Some Species in the Bulgarian Flora and the Neighbouring Countries. – In: Randjelovic, V. (ed.), Proceedings of 7th Symposium on Flora of Southern Serbia and Neighbouring Regions, Dimitrovgrad, pp. 5-8.

Cheshmedziev, I. 1997. Thymelaeabulgarica sp. nova(Thymelaeaceae) and related species. – Bocconea, 5(2): 607-611.

Christensen, K. I. 1991. Salix xanthicola (Salicaceae), a new species from northeastern Greece. – Willdenowia, 21: 105-111.

Christensen, K. I. 1999. Pinus L. – In: Strid, A & Tan, Kit (eds), Flora Hellenica. Vol. 1, 4-9. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Rugell.

Christensen, K. I., Zielinski, J. & Petrova, A. 2006. Notes on the geographic distribution and ecology of Salix xanthicola (Salicaceae). – Phytol. Balcan., 12(2): 209-213.

Coode, M. J. E. & Cullen, J. 1967. Petrorhagia (Ser.) Link – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 2, 131-135. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Cook, C. D. K. 1968. Elatine L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2, 295-296. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Coombe, D. E. 1968. Trifolium L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2, 157-172. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Dandy, J. E. 1980. Stratiotes L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds.), Flora Europaea. Vol. 5, 4. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Davidov, B. 1903. Zveiter Beitrag zur Kenntnis der Flora von Bulgarien. – Osterr. Bot. Z. 53: 164-166.

Davis, P. H. 1965. Nigella L. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 2, 98-105. Univ. Press, Edinburgh.

Davis, P. H. 1985. Aegilops L. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 9, 233-245. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Degen, A. 1924. Bemerkungen uber einige orientalishe Pflanzenarten. – Magyar Bot. Lapok 23, 1/12: 72-86.

Delforge, P. 1995. Orchids of Britain and Europe. Harper Collins, London.

Delforge, P. 2006. Orchids of Europe, North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers Ltd., London.

Delipavlov, D. & Dimitrov, S. 1973. Beitrag zum Studium der Flora Bulgariens. – Feddes Repert., 83(7-8): 489-493.

Delipavlov, D. 1962. Secale rhodopaeum Delipavlov – a new species of rye from the Rhodope mountains. – Dokl. Bulg. Akad. Nauk., 15(4): 407-410.

Delipavlov, D. 1964. Arenaria rhodopaea sp.n. – Dokl. Bulg. Akad. Nauk., 17(7): 645-648.

Delipavlov, D. 1971. Einige für die bulgarischen Flora neue und seltene Arten. – Feddes Repert., 81(10): 713-719.

Delipavlov, D. 1976. Neue Arten der Gattung Tulipa L. aus Bulgarien. – Feddes Repert., 87 (1-2): 1-4.

Delipavlov, D. 1980. Neue Materialen zur Flora Bulgariens. – Feddes Repert., 91(1-2): 63-67.

Delipavlov, D. 1992. Materials on the flora of Bulgaria. – Thaiszia J. Bot., 2: 59-66.

Delipavlov, D. 1998. New taxa and chorological data for the flora of Bulgaria. – Thaiszia J. Bot., 8: 121-128.

Delipavlov, D. 1999. Genus Avena L. (Oats) in the flora of Bulgaria – Thaiszia J. Bot., 9: 19-26.

Dihoru, G. 1987. Festuca beckeriin flora Romaniei. – Stud. Cercet. Biol. (Bucharest), Ser. Biol. Veg., 39: 3-20.

Dimitrov, D. 1994. New chorological data for the flora of Bulgaria. – Год. СУ „Св. Кл. Охридски“, Биол. фак., 85(2): 211-213.

Dimitrov, D. 1997. Rochelia (Boraginaceae), Rumex maritimus (Polygonaceae) and Schivereckia doerfleri (Cruciferae) new taxa for the flora of Bulgaria. – Bocconea, 5(2): 457-460.

Dimitrov, D. 1998. A supplement to the flora of the Balkan Peninsula. – Phytol. Balcan., 4(3): 57-60.

Dimitrov, D. 1999. New records for some of the rare and protected vascular plants from the Bulgarian flora. – In: 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami karacam, 23-25th September, Kutahya, Turkey: 706-711.

Dimitrov, D. 2001. Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit.) Baumg. (Cruciferae). – In: Greuter, W. & Raus, T. (eds), Med-Chekist Notulae, 20. – Willdenowia, 31: 319-328.

Dimitrov, D. 2002. New plants for the flora of Vitosha and Lozen Mountains. – Год. СУ „Св. Кл. Охридски“, Биол. Фак., 90(2): 87-90.

Dimitrov, D. & Nikolov, I. 1998. A new taxon and chorological data of on the vascular flora of Bulgaria. – Phytol. Balcan., 4(3): 121-125.

Dimitrov, D. & Tzonev, R. 2001. New data on the vascular flora of the Tundzha Hilly Country, the Thracian Lowland and the Eastern Balkan Range. – Phytol. Balcan., 7(3): 327-329.

Dimitrov, D. & Vutov, V. 2006. Reports 15-28. – In: Vladimirov, V. & al. (eds). New floristic records in the Balkans: 1. – Phytol. Balcan., 12(1): 107-128.

Dimitrov, D., Gusev, Ch., Denchev, C., Sharkova, S. & Pavlova, D. 1997. Cytinus (Rafflesiaceae), a new genus for the Bulgarian flora. – Fl. Medit., 7: 49-50.

Dimitrov, D., Gussev, C., Denchev, C., Koeva, J. & Pavlova, D. 2001. Ophrys argolica (Orchidaceae), a new species to the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 7(2): 199-200.

Dimitrov, D., Zielinski, J. & Szelag, Z. 2003. Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum (Empetraceae) in Bulgaria. – Polish Bot. J., 48(1): 51-54.

Dimitrova, D., Vladimirov, V. & Apostolova, I. 2005. Leontodon saxatilis (Asteraceae) – a new species for the Bulgarian flora. – Fl. Medit., 15: 219-223.

Dimova, R. & Vladimirov, V. 2006. Reports 29-30. – In: Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 1. – Phytol. Balcan., 12(1): 113.

Dogan, M. 1985. Apera Adans. (pp. 345–348), Corynephorus P. Beauv. (339), Parvotrisetum Chrtek. (324-325). – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 9. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Dostál, J. 1976. Centaurea L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 254-301. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Dvorák, F. 1966. Ad Hesperis L. generis species in Haemo crescentes adnotationes aliquae. – Preslia (Praha), 38: 57-64.

Ehrendorfer, F. 1976. Knautia L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 60-67. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ehrendorfer, F. & Ancev, M. 1975. Galium procurrens, a diploid relict species of the Galium sylvaticum-group from the Balkan Peninsula. – Plant Syst. Evol., 124: 1-6.

Ehrendorfer, F. & Krendl, F. 1976. Asperula L. (рp. 4-14), Galium L. (14-36) − In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Evstatieva, L. N. & Revina, T. A. 1985. Investigation of Polyphenols in Rhodiola rosea L. – In: Groupe Polyphenols Jurnes internationales D'etudes Hiyer 1984-1985. Vol. 12: 127-128.

Farrell, L. 1985. Biological flora of the British Isles. Orchis militaris L. – J. Ecology, 73: 1041-1053.

Fedorov, A. A. 1976. Campanula L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 74-93. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ferguson, I. 1972. Verbascum L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 3, 205-216. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Fernandes, R. 1976. Anthemis L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 145-159. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Finch, R. A. & Sell, P. D. 1976. Leontodon L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 310-315. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Franco, A. 1968. Crataegus L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2, 73-77. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Freitag, H. & Maier-Stolte, M. 1993. Ephedra L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2, Vol. 1, 49. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Ganchev, S. 2006. Anthemis jordanoviiStoj. & Acht. (270-271), Rheum rhaponticum L. (40-41). – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris Publishing House, Sofia.

Georgieff, T. 1926. Zwei Crepis aus Bulgarien. – Bull. Soc. Bot. de Bulgarie, 1: 67.

Gerasimova, I. & Petrova, A. 2003. Distribution of Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Strengler in Bulgaria. – God. Sofiisk. Univ. Biol. Fak., 94(4): 93-96.

Gerasimova, I., Petrova, A. & Venkova, D. 1998. Ophrys apifera Hudson reestablished in the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 4(3): 53-55.

Greuter, W., Burdet, H.M. & Long, G. (eds). 1984. Med-Checklist. Vol. 1. Pteridophyta, Gymnospermae, Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae). Med-Checklist Trust of OPTIMA, Genève.

Greuter, W., Burdet, H.M. & Long, G. 1986. Med-Checklist, 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae). 249. Med-Checklist Trust of OPTIMA, Genève.

Greuter, W., Burdet, H.M. & Long, G. (eds). 1989. Med-Checklist. Vol. 4. Dicotyledones (Lauraceae-Rhamnaceae). Med-Checklist Trust of OPTIMA, Genève.

Grozeva, N. 2006. Report 53. – In: Vladimirov, V. et al. (eds), New floristic records in the Balkans: 2. – Phytol. Balcan., 12(2): 279-301.

Gussev, Ch. 1997. Helichrysum plicatum (Asteraceae) – a new species for the Bulgarian flora – Bocconea, 5: 667-669.

Gussev, Ch., Bancheva, S. & Delcheva, M. 2002. Vascular plants of a conservational value in the Viden part of Konyavska Mountain. – In: Temniskova, D. (ed.), Proceedings of Sixth National Conference of Botany, Sofia, June 18-20, 2001. 453-459. Sofia, Sofia University “St Kliment Ohridski” Press.

Gussev, Ch., Bancheva, S., Dimitrov, D., Denchev, C., Pavlova, D., Koeva, J. & Patronov, D. 2004. Floristic analysis of the Uzunbudzhak Biosphere reserve. Strandzha Nature Park Directorate, Sofia – Malko Tarnovo.

Gussev, Ch. & Dimitrov, D. 1997 Occurrence of Myricaria germanica (L.) Desv. – (Tamaricaceae) in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 3(2-3): 79 - 82.

Hájek, M., Hájková, P. & Apostolova, I. 2005. Notes on the Bulgarian wetland flora, including new national and regional records. – Phytol. Balcan., 11(2): 173-184.

Háyek, M., Hájková, P., Apostolova, I., Sopotlieva, D. & Velev, N. 2006. Reports 49–52. – In: Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 2. – Phytol. Balcan., 12(2): 286-287.

Halàcsy, E. 1897. Achilleaurumoffii, eine neue Schafgarbenart der Balkanhalbinsel. – Österr. Bot. Z., 47: 143.

Hayek, A. 1929. Prodromus Fl. Penins. Balc. II: 281.

Hayek, A. 1930. Prodromus florae Pensinsulae Balcanicae. Feddes Repertorium. Beicheft 30, 2.

Hayek, A. 1931. Prodromus Florae Peninsulae Balcanicae. Bd. 2, Dahlem bei Berlin.

Hedge, I. C. 1978. Pedicularis L. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 6, 768-777. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Hermann, F., Stefanoff, B. & Georgieff, T. 1931. Neuer Nachtrag zur Flora Bulgariense. – Bull. Soc. Bot. de Bulgarie, 4: 25-30.

Heywood, V. 1980. Bellevalia Lapeyr. – In: Tutin T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 5, 44-45. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Heywood, V. H. & Jones, B. M. G. 1993. Pritzelago O. Kuntze. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2, Vol. 1, 382-383. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Heywood, V. H. & Richardson, I. B. K. 1972. Acanthus L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds.), Flora Europaea. Vol. 3, 284. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Huber-Morath, A. 1982. SideritisL. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 7, 178-199. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Humphries, C. J. 1979. Aegilops dichasians (Zhuk.) Humphries. – In: Heywood, V. H. (ed.), Flora Europaea Notulae Systematicae and Floram Europeam spectans, N 20. – Bot. J. Linn. Soc., 78: 235-236.

Ivimey-Cook, R. B. 1968. Ononis L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2, 143-148. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Jalas, J. 1972. Thymus L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europаea. Vol. 3, 172-182. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Jalas, J. 1974. Notes on Thymus L. (Labiate) in Europe. III. – Ann. Bot. Fennici, 11: 262-266.

Jalas, J. & Suominen, J. (eds). 1983. Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe. Caryophyllaceae (Alsinoideae and Paronychioideae). Vol. 6. The Commitee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo, Helsinki.

Jalas, J. & Souminen, J. 1986. Atlas Florae Europeae. Vol. 7. Helsinki University Printing House, Helsinki.

Jalas, J. & Suominen, J. (eds). 1994. Atlas Florae Europaeae, 10. Helsinki University Printing House, Helsinki.

Jalas, J., Souminen, J. & Lampinen, R. (eds). 1996. Atlas Florae Europaeae, 11. Helsinki University Printing House, Helsinki.

Jermy, A. C. & Akeroyd, J. R. 1993. Isoetes L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. 2nd ed, Vol. 1, 6-7. Cambridge Univ. Press.

Jordanov, D. 1923. Artemisia chamaemelifolia Vill. In Bulgarien – Österr. Bot. Z. (Wien), 72(1-5): 93.

Jordanov, D. 1966. Beitrag zur flora der bezirkes Vidin. – Izv. Bot. inst. 16: 217-222.

Jordanov, D. & Panov, P. 1966. Silene caliacrae D. Jord. & P. Pan., sp. n. – B: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 593-594. Изд. БАН, София.

Kamari, G. 1997. Minuartia L. – In: Strid, A. & Tan, Kit (eds), Flora Hellenica. Vol. 1, 170-191. Koeltz Sci. Books, Königstein.

Koceva, S. & Dimitrov, D. 1994. New chorological data on the Flora of Bulgaria from the territory of Svishtov district. Annual of the University of Sofia “St. Kl. Ohridsky”, Fac. of Biology, Book 2 – Botany, Vol. 86, 35 – 36.

Koeva, J. 1984. Caltha polypetala Hochst. in Lorent – In: Velchev, V. (ed.) 1984: Red data book of PR Bulgaria. – Sofia.

Koeva, J. & Sharkova, S. 1997. Karyological study of three species of Paeonia (Paeoniaceae) in Bulgaria. – Bocconea 5(2): 553-556.

Kovanda, M. 1972. Cynoglossum L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Еuropaea. Vol. 3, рр. 119-121. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Kovanda, M. & Ancev, M. 1989. Campanula rotundifolia complex in Bulgaria. – Preslia, 61: 193-208.

Kozhuharov, S. 2006. Secale rhodopaeum Delip. – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Pp. 326-327. Gea-Libris, Sofia.

Kozuharov, S. 1976. Jurinea Cass. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, pp. 218-220. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Kozuharova, E. 1994. Modes of pollination of some Gentiana L. species distributed in Bulgaria. – Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, Биол. фак., кн. 2, Бот., 85: 215-224.

Kurtto, A. 1985. Chorology and taxonomy of some S. European taxa of Caryophyllaceae, subfamily Silenoideae. Atlas Florae Europaeaе Notes. – Ann. Bot. Fen., 22: 49-51.

Kurtto, A., Fröhner, S. & Lampinen, R.(Ed.). 2007. Atlas florae europaeae. Distribution of vascular plants in Europe.14. Rosaceae (Alchemilla and Aphanes). Helsinki, 200 p.

Kuzmanov, B., Jurukova-Grancarova, P. & Georgieva, S. 1993. Karyological study of Bulgarian Asteraceae VI. – Fitologia, 44: 14.

Kuzmanov, B. 1968. Some aspects of the origin of the Bulgarian Flora. – Publication de la Universidat de Sevilla, 12: 133-146.

Lamond, J. M. 1975. Crepis L. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 5: 814-841. Edinburgh.

Libert, B. & Englund, R. 1989. Present distribution and ecology of Rheum rhaponticum (Polygonaceae). – Willdenowia, 19: 91-98.

Lindig, C. & Lindig, D. 1991. Dactylorhiza kalopissii: Erstnachweis für Bulgarien. – Die Orchidee, 42(1): 34-36.

Lipschitz, S. J. 1976. Saussurea DC. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, 216-217. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Marinov, Y. 2009. Reports 23-30. – In: Vladimirov, V. et al. (eds). New floristic records in the Balkans: 10. – Phytol. Balcan., 15(2): 122-124.

Markgraf-Dannenberg, I. 1980. Festuca L. – In: Tutin, T. G. et al. (eds), Flora Europaea. Vol. 5, 125-153. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Markova, M. 2006. Potentilla nicicii Adamovic. – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Pp. 112-113. Gea-Libris, Sofia.

Martinovský, J.O. 1980. Stipa L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europea. Vol. 5, pp. 247-252. Cambridge University press, Cambridge.

Matthews, V.A. 1972. Knautia L. (pp. 598-601), Scabiosa L. (602-621) – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 4. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

McNeill, J. 1968. Polygala L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europea. Vol. 2, pp. 231 -236. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Melderis, A. 1980. Aegilops L. (200-202), Elymus L. (192-198). – In: Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M. & Webb, D. A. (eds), Flora Europaea. Vol. 5. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Meshinev, T. 2006. Centaurea achtaroviiUrum. (280-281), Centaurea parilicaStoj. & Stef. (292-293), Centranthus kellereri (Stoj., Stef. & T.Georgiev) Stoj. & Stef. (254-255), Viola delphinantha Boiss. (166-167). − In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris Ltd., Sofia.

Meshinev, T., Apostolova, I., Georgiev, V., Dimitrov, V., Petrova, A. & Veen, P. 2005. Grasslands in Bulgaria. Dragon 2003 Publ., Sofia.

Meyer, E. 1972. Pedicularis L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europea. Vol. 3, 269-276. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Moore, D. M. 1993. Adiantaceae. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. 2nd ed, Vol. 1, 11-14. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Mosyakin, S. & Fedoronchuk, M. 1999. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. 345. M. G. Kholodny Institute of Botany, Kiev.

Niketic, M. 1995-98. Cerastium subsection of the genus Cerastium L. (Caryophyllaceae) on Balcan Peninsula. Annotated Checlist. – Glastnik pirodnjackog muzeja u Beogradu, B 49-50: 39-61.

Nikoloff, H. 1961. Cytological study of Medicago rhodopea Velen. – Dokl. Bulg. Akad. Nauk., 14 (8): 847-850.

Nikolov, N. A. 1991. Chromosome numbers of Bulgarian Angiosperms from North Pirin mountain: reserve “Bajuvi dupki – Dzindzirica”. – Fitologija, 41: 70-75.

Nydegger-Hügli, M. 2002. Dreizehnte und letzte Ergänzungen zu P. H. Davis’ “Flora of Turkey and the East Aegean Islands” 1-10 (1965-1988). – Bauhinia, 16: 33-55.

Ockendon, J. & Walters, S. M. 1968. Linum L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2, 206-211. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Olfield, S., Jenkins, S. & MacKinven, A. 1998. The World list of Threatened trees. World Conservation Press, London.

Pavlova, D. 2001. Mountain vegetation on serpentine areas in Eastern and Central Rhodopes Mts – ecology and conservation. – In: Radoglou, K. (ed.), Proceedings of the International Conference: Forest research: a challenge for an integrated European approach. Vol. 1, 227-232. NAGREF – Forest research Institute.

Pavlova, D. 2004. New chorological data for the serprntinite areas in the Rhodopes Mountains (Southern Bulgaria). – Ann. Univ. Sofia, 96(4): 17-25.

Pavlova, D. 2006. New locality of Asplenium lepidum C. Presl in Bulgaria. – Год. СУ „Св. Кл. Охридски“, Биол. фак., кн. 2, Бот., 98: 61-66.

Pavlova, D. & Dimitrov, D. 2003. A floristic catalogue of serpentine areas in the Eastern Rhodope mountains (Bulgaria). – Polish Bot. J., 48 (1): 21-41

Pavlova, D., Dimitrov, D. & Nikolova, M. 1999. Oxytropis kozuharovii (Fabaceae) – a new species from Bulgaria. – Willdenowia, 29: 69-75.

Pavlova, D. & Kozuharov, S. 1994. New taxa and new taxonomic combination in the genus Astragalus L. in flora of Bulgaria. – OT Sistematic Botanic Dergisi, 1(2): 17-25.

Pavlova, D. & Tosheva, A. 2002. Reports. – In: Kamari, G. et al. (eds), Mediterranean chromosome number reports – 12. – Fl. Medit., 12: 450-454.

Pawlowski, B. 1952. Nove przywrotniki karpackie i balcanskie (Alchemillae carpaticae et  balcanicae novae). – Bull. de L, Acad. Polon. Des Sci. et Lett., Serie B., 1: 301-359.

Pawlowski, B. 1953. Przywrotniki zebrane w czacie trzech podrozy balkanskich. (Alchemillae intribus itineribus balcanicis lectae). – Acta Soc. Bot. Poloniae, 22(1), 245-257.

Peev, D. 2006. Centaurea mannagettae Podp. (290-291), Primula deorum Velen. (186-187), Primula frondosa Janka (190-191), Pseudolysimachion euxinum (Turrill) Holub (226-227), Rhinanthus javorkae Soó (228-229), Seseli bulgaricum P.W. Ball (180-181), Veronica turrilliana Stoj. & Stef. (250-251) − In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris Ltd., Sofia.

Penev, I. & Kozuharov, S. 1968. A new foxtail grass from Bulgaria. – Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh, 28(2): 187-188.

Petrova, A. 1997. Rare plants in the protected areas Pobiti kamani in north-eastern Bulgaria. – Bocconea, 5(2): 461-464.

Petrova, A. 2001. A contribution to the flora of East Bulgaria. – Phytol. Balcan. 10, (2-3): 201-205.

Petrova, A. 2003. Data on current distribution of Apium nodiflorum (L.) Lag. in North-eastern Bulgaria. – God. Sofiisk. Univ. Biol. Fak., 94(4): 73-75.

Petrova, A. 2004a. A contribution to the flora of East Bulgaria. – Phytol. Balcan., 10(2-3): 201-205.

Petrova, A. 2004b. Flora of the Eastern Rhodopes (Bulgaria) and its Conservation Significance. – In: Beron, P. & Popov, A. (eds). Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). 53-118. Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia.

Petrova, A. 2006a. Anchusa davidovii Stoj. (206-207), Saponaria stranjensis Jordanov (56-57), Silene velcevii Jordanov & Panov (62-63). − In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian Endemic plants. Gea-Libris Ltd, Sofia.

Petrova, A. 2006b. Geranium aristatum (Geraniaceae): a new species for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 12(2): 215-220.

Petrova, A. 2007. Centaurea jankae and C. trinervia (Asteraceae): new taxa for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 13(3): 225-230.

Petrova, A. & Apostolova, I. 1995. Rare plants on Coastal Sand Dunes and Sand Beaches in Bulgaria. Status and Conservation problems. – In: Salman, A.H.P.M., Berends, H. & Bonazountas, M. (eds) Coastal Management and Habitat Conservation. 451-457. EUCC, Leiden.

Petrova, A., Apostolova, I. & Georgiev, V. 2003. Data on current status of the rare species Lathyrus pancicii. – Phytol. Balcan., 9(1): 3-8.

Petrova, A. & Assyov, B. 2008. Reports 55-62. – In: Vladimirov, V. et al. (eds), New floristic records in the Balkans: 9. – Phytol. Balcan., 14(3): 440-442.

Petrova, A., Assyov, B. & Vassilev, R. 2007. Reports 28-61. - In: Vladimirov, V. et al. (eds), New floristic records in the Balkans: 5. – Phytol. Balcan., 13(2): 261-276.

Petrova, A., Danova, K. & Kapchina-Toteva, V. 2008. Ecological evaluation and conservational value for Bulgaria of Hippophae rhamnoides L. Total flavonoids determination and experiments on in vitro culture induction. – Comptes rendus de l,Academie bulgare des Sciences, T. 61(3), 363-370.

Petrova, A., Gerasimova, I. & Venkova, D. 2001. Orchids in the protected areas “Dupkata” and “Likana” in Eastern Rhodopes. – In: Proceedings Third Balk. Sci. Conf. ”Study, Conservation and Utilisation of Forest Resources” Vol. 2, 434-439. Acad. Publ. “M. Drinov”, Sofia.

Petrova, A. & Gjuleva, I. 1994. Morphometric study of Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel from West Bulgaria. – God. Sofiisk. Univ. Biol. Fak., 85(2): 119-123.

Petrova, A. & Kozhuharov, S. 1982. Cytotaxonomic study of genus Trifolium L. in Bulgaria. II. – Fitologiya, 20: 20-41.

Petrova, A., Kozuharov, S. & Ehrendorfer, F. 1997. Karyosystematic notes on Bromus (Gramineae), and a new species of the B. riparius polyploid complex from Bulgaria. – Bocconea, 5: 775-780.

Petrova, A., Meshinev, T. & Apostolova, I. 2007. Reports 61-79. – In: Vladimirov, V. et al. (eds). New floristic records in the Balkans: 6. – Phytol. Balcan., 13(3): 442-445.

Petrova, A., Trifonov, G., Venkova, D. & Ivanova, M. 2009. Records 51-74. – In: Vladimirov, V. et al. (eds). New floristic records in the Balkans: 10. – Phytol. Balkan., 15(1): 128-132.

Petrova, A. & Vassilev, R. 2006. Reports 109-116. – In: Vladimirov, V. et al. (eds), New floristic records in the Balkans. – Phytol. Balcan., 12(3): 414-440.

Petrova, A., Vassilev, R., Christov, Ch. & Gerasimova, I. 2004. New data and notes on the Flora of Eastern Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron, P. & Popov, A. (eds), Biodiversity of Bulgaria. 2. Biodiversity of Eastern Rhodopes (Bulgaria and Greece). 131-138. Nat. Mus. Natur. Hist., Sofia.

Petrova, A. & Velcev, V. 2006. List of the Bulgarian endemic species. – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris Publishing House.

Petrova, A., Venkova, D. & Gerasimova, J. 2001. On the distribution of rare species of Angiossperms in the coastal zone between Kaliakra and Tjulenovo. – In: Temniskova, D. (Ed.) Proceedings of Sixth National Conference of Botany ( Sofia, June 18-20 2001). 495-500. Sofia University “St. Kliment Ohridski” Press, Sofia.

Petrova, A., Venkova, D. & Sopotlieva, D. 2006. Contribution to the Flora of the Rhodopes and the Thracian plain. – Hist. Nat. Bulg., 17: 7–13.

Pignatti, S. 1972. Goniolimon Boiss. (pp. 50-51), Limonium Mill. (52-55). – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 3. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Podpera, I. 1902. Ein Beitrag zu dem Vegetationverchaltnissen von Sudbulgarien (Ostrumelien). – Verh. zool. – Bot. ges. Wien, 607-694.

Prodan, I. & Nyárády, E.I. 1964. Centaurea L. – In: Nyárády, E.I. (ed.), Fl. Reipubl. Socialist. Romania. Vol. 9, pp. 785–951. Editio Acad. Reipubl. Socialist. Romania, Buharest (in Romanian).

Prodan, T. 1939. Flora pentru determinarea si descrierea plantelor cecresc in Romania. Vol. 1. – Minerva, Cluj.

Ranjelovic, V. & Vukojicic, S. 1999. Lathyrus pancicii (Jurišic) Adamovic. – In: Stevanovic, V. (ed.) Crvena knjiga flore Srbije, Pp. 120-122, 436-437. Zavod za zaštitu prirode Republike Srbije, Beograd (in Serbo-croatian & English).

Raus, Th. 1986. Viola L. − In: Strid, A. (ed.), Mountain Flora of Greece. Vol. 1, pp. 608-640. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Rechinger, K.H. fil. 1932. Einige neue balkanische Pflanzen. – Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis, 31: 158-160.

Rechinger, K.H. fil. 1933. Neue Pflanzen aus dem Alibotusch-Gebirge. (Bulg. NO-Mazedonien). – Magyar Bot. Lapok, 32: 152-153.

Reichinger, K. 1933. Ergebnissse einer botanischen Reise nach Bulgarien. Mag. Bot. Lap. Bd. 32.

Richards, A.J. & Sell, P.D. 1976. Taraxacum L. – In Tutin (ed). Flora Europaea, 4, Cambridge Univ. Press: 332-343.

Richardson, I.B.K. 1976. Tragopogon L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, pp. 322-325. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Robson, N.K.B. 1985. Studies in the genus Hypericum L. (Guttiferae). 3. Sections 1. Campylosporus to 6a. Umbraculoides. – Bull. Brit. Mus. (Nat. Hist.), Bot., 12(4): 163-325.

Rothmaler, W. 1938. Systematik und Geographie der Subsektion Calycanthum der Gattung Alchemilla L. – Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beiheft, Band C, c.59-94.

Rothmaler, W. 1939. Systematische vorarbeiten zueiner Monographie der gattung Alchemilla (L.) Scop. – Repert. spec. nov. rengi veget. Bd. XLVI: 122-132.

Rothmaler, W. 1964. Botrychium Swartz. – In: Tutin, T.G. & al.(eds.), Flora Europaea. Vol.1, p.9. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Roussakova, V. & Vitkova, A. 1996. Habitat and population characteristics of Ruta graveolens L. in Bulgaria.–Fitologia, 48: 24-37.

Roussakova, V. 1995. Une espece nouvelle pour la flore bulgare et quelques remarques floristiques. – Fl. Medit., 5: 65-68.

Roussakova, V. & S, Popov. 1971. Salvia adenostachachya Juz.-a new species in the flora of Bulgaria and Balкan peninsula. Izv. Bot. inst. XXI: 223-224.

Sameva, E. & G. Bakalova. New data of anamorphic fungi from Bulgaria. In: Ivanova, D. (ed.). Proc. 4th Balkan Bot. Congr., June 20-26th 2006, Sofia. (in press)

Sârbu, A., Negrean, G., Pascale, G. & Anastasiu, P. 2006. Globally and European threatened plants present in Dobrogea (South-Eastern Romania). – In: Gafta, D. & Akeroyd, J. (eds), Nature Conservation. Concepts and Practices. Vol. 3, pp. 116-122. Springer, Berlin–Heidelberg.

Saukel, J., Anchev, M., Guo, Y.-P., Vitkova, A., Nedelcheva, A., Goranova, V., Konakchiev, A., Lambrou, M., Nejati, S., Rauhensteiner, F. & Ehrendorfer, F. 2003. Comments on the Biosystematics of Achillea (AsteraceaeAnthemideae) in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 9(3): 361-400.

Seberg, O. & al. 1991. Peridictyon, a new genus from the Balkan Peninsula, and its relationship with Festucopsis (Poaceae). – Willdenowia, 21: 87–104.

Sell, P.D. 1976. Cicerbita Wallr. (p. 331), Crepis L. (344-357), Reichardia Roth. (325-326), Urospermum Scop. (308). – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Sell, P.D. & West, C. 1976. Hieracium L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, pp. 358-410. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Smith, P.M. 1985. Bromus L. – In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Eagean Islands. Vol. 9, pp. 272-301. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Snogerup, S. 1980. Juncus L. –In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 5, pp. 102-111. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Snogerup, S. & Snogerup, B. 2001. Bupleurum L. (Umbelliferae) in Europe - 1. The annuals, B. sect. Bupleurum and sect. Aristata. – Willenowia, 31: 205-308

Sopotlieva, D. & Petrova, A. 2001. Wild ornamental plants in Sinite Kamani Natural Park. – In: Third Balkan scientific Conference Study, conservation and utilization of forest resoures. Sofia, 2-6 Oct. 2001. Vol. 2: 440-449.

Speta, F. 1979. Die Frührjahrblühenden Scilla-Arten des Östlichen Mittelmeerraumes. – Naturk. Jahrb. Stadt Linz, 25: 19-198.

Stace, C.A. 1985. Vulpia C.C. Gmel. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 9, pp. 451–458. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Stefanoff, B. 1926. Beitrag zur Flora des Strandja Gebirge in Ost-Bulgarien. - Osterr. Bot. Zeitschrift. 10-12: 427-428.

Stefanoff, B. 1929. Fünf neue Arten aus Bulgarien und Thrakien. –  Bull. Soc. Bot. de Bulgarie. 3: 77-78.

Stefanov, B. 1972. Neures zur Herkunft und Taxonomi der Quercus thracica Stef. et Ned. – Acta Bot. Acad. Sci. Hung., 19(1-4): 343-357.

Stefanova, I. & Ivanova, D. 2000. On systematics and history of the Bulgarian representative of genus Isoetes L. – Phytol. Balcan., 6(1): 31-42.

Stoeva, M. 1991. Botrychium matrycariifolium A. Braun ex Koch – a new species recorded for the Bulgarian flora. – Фитология, 40: 81-82.

Stoeva, M. 1994. Reports. – In: Kamari, G., Febbe, F.& Garbari, F. (eds.), Mediterranean Chromosome Number Reports – 4. Fl. Medit., 4: 258-262.

Stoeva, M., Uzunova, K., Popova, E. & Stoyanova, K. 2005. Patterns and levels of variation within section  Phacocystis  of genus Carex (Cyperaceae) in Bulgaria. – Phytol. Balkan., 11(1): 45-62.

Stojanoff, N. 1928. Uber die in Bulgarien vorkommenden Formen von Verbascum humile Janka. – Изв. Царск. Природонауч. инст. – София, 1: 142-144.

Stojanoff, N. 1931. Beitrag zur Flora des Ali-Botuš-Gebirges. – Изв. Бълг. Бот. Друж., 4: 116-118.

Stojanoff, N. 1932. Floristische Notizen. – Изв. Бълг. бот. д-во, 5: 98-100.

Stojanoff, N. 1941. Kritische Studien und kleine Mitteilungen aus dem Herbar des Koniglichen Natur-historischen Museums in Sofia. IV. – Изв. Ц. Природонауч. инст. XIV; 153-157.

Stojanoff, N. & Achtaroff, B. 1935. Kritische Studien über die Nelken Bulgariens. – Сб. БАН, 29: 1-101.

Stojanoff, N. & Achtaroff, B. 1937. Material zur Kenntnis der Gatung Anthemis. – Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem, Bd. 13 No 119: 513-523.

Stojanoff, N., Achtaroff, B. & Georgieff, T. 1934. Materialen zur Kenntnis der Flora Bulgarien. – Bull. Soc. Bot. Bulg., 6: 63-73.

Stojanoff, N. & Stefanoff, B. 1923. Beitrag zur Flora Bulgariens und Mazedoniens. – Oesterr. Bot. Z., 72(1-): 85-92.

Stojanoff, N. & Stefanoff, B. 1924. Scabiosa rhodopensis. – Bull. of Miscellaneous information, 9(3): 98-99.

Stojanoff, N. & Stefanoff, B. 1934. Zwei neue Pflanzenarten aus Bulgarisch-Mazedonien. – Magyar Bot. Lapok, 32: 1-5.

Stojanov, N. 1926. Beiträge zur Flora Bulgariens und der agrenzendem Lander. – Изв. Бълг. бот. д-во, 1: 71-82.

Stojanov, N. & Stefanov, B. 1921. Für die Flora Bulgariens neue und seltene Pflanzen. – Österr. Bot. Zeit., 70: 293-298.

Stoyanov, S. 1998. Polygala sibirica L.: a new species for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 4(3): 51-52.

Stoyanov, S. 2004. A new perennial Bupleurum species for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 10 (2-3): 187-190.

Stoyanov, S. 2008. Reports 69-74. – In: Vladimirov, V. & al. (eds). New floristc records in the Balkans: 9. – Phytol. Balcan., 14 (3): 443-445.

Stoyanov, S., Goranova, V. & Stoykov, D. 2006. Reprort 87. – In: Vladimirov, V. & al. (comp.), New floristic records in the Balkans: 2. – Phytol. Balcan., 12(2): 295.

Strat, D. 2005a. Convolvulus persicus – o specie în expansiune pe tãrmul deltaic cuprins între Cap Buival si Câsta Vadanei – in Comunicari de geografie (Bucurest), 9: 623-628.

Strat, D. 2005b. Beach and sand dune species plant of deltaic shore between Cape Buival-Câsta-Vadãnei. – Revista de Geomorphologie (Bucurest), 7: 51-60.

Strid, A. 1991. Danthoniastrum (Holub) Holub. (pp. 801–802), Festuca L. (749-762). – In: Strid, A. & Tan, Kit (eds), Mountain flora of Greece. Vol. 2. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Strid, A. & Schippmann, U. 1991. Festucopsis (C.E. Hubbard) Melderis. – In: Strid, A. & Kit Tan (eds.), Mountain flora of Greece. Vol. 2, pp. 794-795. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Szelag, Z. 2007. Hieracia Balcanica. IV. The correct names for Hieracium oreades Heuff. (Asteraceae). – Ann. Bot. Fennici, 44: 463-464.

Tan, Kit 1985. Parapholis C.E. Hubb. – In: Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vol. 9, pp. 519–522. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.

Tan, Kit & Vladimirov, V. 2001. Swertia punctata Baumg. (Gentianaceae) in Bulgaria. – Bocconea, 13: 461-466.

Tashev, A. 2003. Pinus brutia Ten.: a new species for the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 9(1): 41-52.

Tashev, A. 2005. A new Viola species of the Bulgarian flora. – Silva Balcanica, 6(1): 97-100.

Tashev, A. 2008. Reports. – In: Vladimirov, V. & al. (eds). New floristic records in the Balkans: 7. – Phytol. Balcan., 14(1).

Tashev, A., Vitkova, A. & Russakova, V. 2006. Distribution of Ophrys apifera Huds. (Orchidaceae) in Bulgaria. – Fl. Meditt. 16: 247-252.

Terschuren, J. 1998. Action plan for Cypripedium calceolus in Europe. – Council of Europe,T-PVS (98) 20.

Tkachenko, V. 1996. Kovil ukrainskayaStipa ucrainica P. Smirn. –In: Shelyag-Sosonko, Y. (ed.) Chervona kniga Ukraini, v.2, Ukrainskaya encyclopediya, Kiev, (In Ukrainian).

Tocheff. A. 1903. Pour la flore de Sredna gora. Period. sp.god. XV. 1-2: 390- 434.

Todorova, M., Evstatieva, L., Platicanov, S. & Kuleva, L. 2006. Chemical Composition of Essential Oil from Bulgarian Rhodiola rosea L. rhizomes. – Jeobp 9 (3): 267-270.

Tosheva, A. 2005. Lathyrus filiformis (Lam.) Gay (sect. Lathyrostylis, Fabaceae) – a new species for the Bulgarian flora. – Flora Mediterranea, 15: 397-402.

Townsend, C. 1968. Haplophyllum Juss. (p. 228), Ruta L. (227). – In: Tutin, T. & al. (eds). Flora Europaea. Vol. 2. Cambridge Universitity Press, Cambridge.

Trifonov, G. In press. Record N - In: Vladimirov, V. & al. (comps). New Floristic Records in the Balkans: 7. – Phytol. Balkan. 15(1).

Tsvetanov, Ts., Vladimirov, V. & Petrova, A. 2005. New localities of Ophrys insectifera (Orchidaceae) in Bulgaria. – In: Proceedings, Balkan Scient. Conf. of Biology, May, 19-21, 2005, Plovdiv, Bulgaria, pp. 312-320.

Tutin, T.G. 1968. Bupleurum L. (pp. 345-350), Pleurospermum  Hoffm. (343), RhamnusL. (244-245). – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Tutin, T.G. 1976. Pallenis (Cass.) Cass. (p. 139), Leontopodium (Pers.) R. Br. (132), Otanthus (L.) Hoffm. & Link. (168). – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Tutin, T.G. & Humphries, C.J. 1980. Aegilops L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 5, pp. 200-202. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Tutin, T.G. & Walters, S.M. 1993. Dianthus L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Ed. 2. Vol. 1, pp. 227-246. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Tzonev, R. 1997. New chorological data for the flora of Bulgaria. –God. Sofiisk. Univ. “Kliment Ohridski”, Biol. Fak., 2, Bot.. 89: 19-22.

Tzonev, R. 2000. New chorological data for the flora of Bulgaria. - God. Sofiisk. Univ. “St. Kliment Ohridski”, Biol. Fak., 2, Bot., 91: 21-25.

Tzonev, R. 2002. Flora and vegetation in Middle Danube plain between the valleys of the rivers Vit and Studena. Ph.D. Thesis. Sofia.

Tzonev, R. 2004. New data and summarised information on the chorology of some rare, threatened and endemic plants in the Middle Danube Plain and Balkan Foothill region. – God. Sofiisk. Univ. “Kliment Ohridski”, Biol. Fak., 2, Bot.,  97: 62-72.

Tzonev, R. 2005. New data and summarized information on the chorology of some rare, threatened and endemic plants in the middle Danube plain and Balkan foothill region. – Ann. Univ. Sofia "St. Kl. Ohridski", Fac. Biol., 2 - Botany, vol. 97: 59-70.

Tzonev, R., Dimitrov, M. & Roussakova, V. 2005. Sand dunes along Bulgarian Black sea coast. - Hacquetia. 4 (1): 7-32.

Tzonev, R., Roussakova, V & Dimitrov, M. 2006. Western Pontic steppe vegetation in Bulgaria. – Hacquetia, 5 (1) :5-23.

Urumoff, I. 1920. Neue und seltene Pflanzen Bulgariens. – Magyar Bot. Lapok, 19: 33-40.

Urumov, I. 1923, Seseli degenii Mag. Bot. Lapok 12:217

Uzunov, D., Gussev, Ch. & Apostolov, K. 2002. Chorological data for some plant species with conservation value in the eastern Rhodopes Mt. (South-east Bulgaria). Proceed. VI Symposium “Flora south-east Serbia and neighbouring regions”, Univ. Nish, Yugoslavia, 47-55.

Uzunov, D., Gussev, Ch., Denchev, C. & Apostolov, K. 1998. Notes on the distribution of Serapias vomeraceae (Burm.) Briq. (Orchidaceae) in the Eastern Rhodopes. – Phytol. Balcan., 4(3): 115-119.

Valentine, D.H., Merxmüller, H. & Schmidt, A. 1968. Viola L. – In: TutinT. G. & al. (eds.) Flora Europaea. Vol. 2, pp. 270-282. Cambridge Univ. Press., Cambridge.

Valentine, D.H. & Moore, D.M. 1993. Aspleniaceae (pp. 18-23), Lycopodiaceae (3-5), Marsileaceae (31-32). – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea, 2nd ed. Vol. 1. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Vassilev, K., Pedashenko, H. & Bancheva, S. 2007. Reports 95-103. – In: Vladimirov, V., Dane, F., G., Matevsky, V. & Kit Tan (eds) New floristic records in the Balkans: 4. Phytol. Balcan. 13(1): 107-122.

Vassilev, P. 2006. Ranunculus stojanovii Delip. – In: Petrova, A. (ed.). Atlas of Bulgarian Endemic species. Sofia.

Velchev, V. 1998. Floral and plant biodiversity on calcareous terrains in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 4(1-2): 81-92.

Velchev, V. 2006. Centaurea kernerana Janka (288-289), Tulipa urumoffii Hayek (356-357). − In: Petrova, A. (ed.). Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-Libris Ltd., Sofia.

Velcev, V. & Vassilev, P. 2002. New taxa, chorological and ecological data on the flora of vascular plants in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 8(1): 15-24.

Velenovský, J. 1891. Flora Bulgarica. Descriptio et enumeratio systematica plantarum vascularium in principatu Bulgariae sponte nascentium. Prague.

Velenovský, J. 1894. Driter Nachtrag zur Flora Bulgarien. − Sitzungsber. Königl. Böhm. Ges. Wiss. Prag, 37: 1-72.

Velenovský, J. 1898. Flora Bulgarica, Supplementum I. Pragae.

Velenovský, J. 1905. Beitrage zur Flora des Orients. – Allg. Bot. Z. Syst., 11: 43-45

Venkova, D., Petrova, A. & Gerasimova, I. 2003. Distribution of Cephalanthera L.C. M. Rich species in Bulgaria. – Год. Соф. Унив., Биол. Фак., 94(4): 73-83.

Vitkova, A. 1996. A comparative assessment and dynamics of accumulation of flavonoids and tannins in species of Alchemilla L. (Rosaceae). – Fitologia, 48:11-18.

Vitkova, A. 1997. Contribution to biological investigations of Alchemilla mollis (Buser) Rothm. – Phytol. Balcan. 3(1): 57-61.

Vladimirov, V. 2001. New records of vascular plants to the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 7(2): 195-198

Vladimirov, V. 2003. A new diploid Hieracium (Asteraceae: Lactuceae) from Bulgaria. – Bot. J. Linn. Soc., 143: 213-218.

Vladimirov, V. 2006a. Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sünd. (82-83), Jurinea tzar-ferdinandii Davidov (302-303). – In: Petrova, A. (ed.), Atlas of Bulgarian endemic plants, p. 82. Gea-Libris Publishing House, Sofia.

Vladimirov, V. 2006b. Reports 83-95. – In: Vladimirov, V. & al. (eds), New floristic records in the Balkans: 1. – Phytol. Balcan., 12(1): 125-126.

Vladimirov, V. & Dimitrova, D. 2006. Leontodon tuberosus (Asteraceae: Cichorioideae): a new species to the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 12(1): 63-65.

Vladimirov, V., Ivanova, D. & Dimitrova, D. 2006. Reports 229-241. – In: Vladimirov, V. & al. (eds). New floristic records in the Balkans: 3. – Phytol. Balcan. 12(3): 436-437.

Vladimirov, V. & Tsoneva, S. 2006. Tragopogon floccosus (Asteraceae: Cichorioideae), a recently discovered species in the Bulgarian flora. – Phytol. Balcan., 12(1): 67-70.

Wagenitz, G. 1975. Genus Centaurea. − In Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Aegean islands, 5: 465-585 Edinburgh.

Walters, S. & Pawlowski, B. 1968. Alchemilla L. – In: Tutin, T. & al. (eds). Flora Europaea. Vol. 2, pp. 48-64. Cambridge Universitity Press, Cambridge.

Walter, K.S. & Gillet, H.J. 1998. 1997 IUCN Red List of Threatened Plants. Compiled by the World Conservation Monitoring Centre. IUCN. – The World Conservation Union, Gland, Switzerland & Cambridge.

Webb, D.A. 1993. Osmunda L. – In: Tutin, T. G. & al. (eds), Flora Europaea, 2nd ed. P. 11. Cambridge Univ. Press.

Webb, D.A. & Akeroyd, J.R. 1993. Cytinus L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds). Flora Europaea, Ed. 2, Vol. 1: 90. Cambridge University Press, Cambridge.

Webb, D.A. & Chater, A.O. 1968. Erodium L’Hér. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europea. Vol. 2, pp. 199-204. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Webb, D.A. & Ferguson, I.K. 1968. Daphne L. (pp. 256-258), Geranium L. (193-199). – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 2. Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Werner, K. 1976. Genus Cirsium L. – In: Tutin, T.G. & al. (eds), Flora Europaea. Vol. 4, pp. 232-242. Cambridge Univ. Press, London, New York, Melbourne.

Willing, B. & Willing, E. 1988. Die Gattung Dactylorhiza in Griechenland. Teil 3: Dactylorhiza kalopissii Nelson und Neufunde anderer Arten. - Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch., 20(2): 391-437.

Zahn, K.H. 1923. CompositaeHieracium. Abteilung II. Sect. XL. Pilosellina – Sect. XLVII. Praealtina. – In: Engler, A. (ed.), Das Pflanzenreich. IV. 280. Heft 82, S. 1147-1705.

Zielinski, J. 1992. Salix xanticola (Salicaceae) – a species new to Bulgaria. – Fragm. Flor. Geobot., 37(2): 499-501.

Zohary, M. 1970. Trifolium L. – In: Davis, P.H. (ed.), Flora of Turkey and the East Eagean Islands. Vol. 3, pp. 384-448. Edinburgh Univ. Press., Edinburgh.

Zukowski, W. 1993. New localities of Eleocharis carniolica (Cyperaceae) in Bulgaria and Yougoslavia. – Fragm. Flor. Geobot. suppl. 2: 213-218.

Ангелиев, В. 1960. Едно ново находище на вида Paeonia corallina Retz. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 8: 119-121.

Андреев, А., Горбуненко, П., Журминский, С., Изверская, Т., Лобченко, В., Мунтяну, А., Ротару, И., Шабанова, Г., Сыродоев, Г. 2003. Научное обоснование создания национального парка "Nistrul de Jos" (Нижний Днестр). Экологическое общество "BIOTICA", проект ГЭФ/ВБ "Сохранение биоразнообразия экосистем дельты Днестра".

Андреев, Н. 1982. Opopanax Koch. – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 8, 216-220. Изд. БАН, София.

Андреев, Н. 1984. Anethum graveolens L. (264), Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer & Sünd. (142), Arenaria pirinica Stoj. (95), Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude(248), Brassica jordanovii Schultz(151), Cardamine parviflora L. (138), Cynoglossum rotatum Vel. (312), Laserpitium archangelica Wulfen (272), Lathyrus pancicii (Juris.) Adam. (211), Opopanax chironium (L.) C. Koch (268), Petrorhagia alpina (Halb) P. W. Ball & Heywood (100), Petrorhagia thessala (Boiss.) P. W. Ball & Heywood (100), Peucedanum palustre (L.) Moench (270), Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm. (249), Saxifraga mollis Sm. (158), Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth (132), Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr. (84). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Андреев, Н. 1988. Динамика на числеността и пространствената структура на популациите на висшите растения в резервата Баюви дупки-Джинджирица в Пирин. – В: Велчев, В. и др. (ред.), Сто години от рождението на академик Николай Стоянов, 91-106. Изд. БАН, София.

Андреев, Н. 1989. Флорната структура на Биосферния резерват Баюви дупки-Джинджирица – количествени параметри, екологобиологична характеристика, генезис, състояние и перспективи за охрана. Хабилитационен труд. Ин-т по ботаника, БАН.

Андреев, Н. 1992а. Orchidaceae Juss. (537-548), Sison L. (134). – В: Кожухаров, С. (ред.), Определител на висшите растения в България. Наука и изкуство, София.

Андреев, Н. 1992б. Arenaria pirinica Stoj. (40), Brassica jordanoffii O.E. Schultz (62), Opopanax chironium (L.) Koch ssp. bulgaricum (Vel.) N. Andr. (106), Oxytropis urumovii Javorka (95), Papaver degenii (Urum. & Javorka) Kuzm. (57). – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст. & Анчев, М. (ред.). Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Андреев, Н. 1993. Материали и критични бележки за флората на България. – Hist. Nat. Bulg., 4: 29–37.

Андреев, Н. 1995. Род Тоция – Tozzia L. – В: Кожухаров ,Ст. (ред.), Флора на Р България. Т. 10, 250-251. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, София.

Андреев, Н., Анчев, М., Кожухаров, Ст., Маркова, М., Пеев, Д. & Петрова, А. 1992. Определител на висшите растения в България. 787 с. Изд. Наука и изкуство, София.

Андреев, Н., Пеев, Д. 1989. Род Echium L. – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9, 145-150. Изд. БАН, София.

Анчев, М. 1982. Сем. Empetraceae Lindl (301-302); РодGoniolimon Boiss. (349-356), Limonium Mill. (356-364), Rhododendron L. (291-293), Vaccinium L. (294-297). – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София.

Анчев, М. 1984. Alyssum cuneifolium Ten. (145), Asperula involucrata Wahlenb. (301), Asperula suberosa Sibth. & Sm. (300), Campanula transsilvanica Schur ex Andrae(360), Campanula versicolor Andrews (359), Crucianella latifolia L. (299), Erysimum cheiranthoides L. (133), Galium procurrens Ehrend. (303), Galium rhodopeum Velen. (302), Galium stojanovii Degen(304), Goniolimon besserianum (Schult. еx Rchb.) Kusn. (286), Goniolimon dalmaticum (C. Presl)Rchb. f. (285), Hornungia procumbens (L.) Hayek (149), Limonium asterotrichum (Salmon) Salmon (287), Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze (287), Limonium meyeri (Boiss.) O. Kuntze (288), Micromeria juliana (L.) Benth. (318), Petkovia orphanidea (Boiss.) Stef. (364). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Анчев, М. 1989. Род Asperula L. (25-42), Crucianella L. (21-25), Galium L. (42-96), Micromeria Benth. (356-362). – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Анчев, М. 1991. Род Alyssum L. в българската флора. − В: Кожухаров, Ст. & Кузманов, Б. (ред.), Еволюция на цветните растения и флорогенезис. Т. 2, 85-118. Изд. БАН, София.

Анчев, М. 1992а. Род Campanula L. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Определител на висшите растения в България. 280-285. Наука и изкуство, София.

Анчев, М. 1992б. Alyssum cuneifolium Ten. (60), Galium rhodopeum Velen. (116), Limonium bulgaricum Ancev (113), Tragopogon stribrnyi Hayek (166). − В: Велчев, В., Кожухаров, Ст. & Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Анчев, М. 2001. Семейство Brassicaceae Burnett (Cruciferae Jussieu) в българската флора. Таксономична структура, разпространение, фитогеографски връзки, механизми на видообразуване и еволюционни тенденции. Дисертация, д.б.н. ИБ, БАН, София (непубл.).

Анчев, М. Род Campanula L. – В: Анчев, М. (ред.), Флора на Република България. Т. 11 (в подготовка).

Анчев, М. Род Trachelium L. – В: Анчев, М. (ред.), Флора на Република България. Т. 11 (в подготовка).

Асенов, Ив. 1982. Sison amomum – Във: Велчев, В. (ред.). Флора на Н.Р. България, 8, С., БАН: 136-137.

Асенов, И. 1961. Кратки флористични съобщения. – Изв. Бот. Инст., 8: 270-271.

Асенов, Ив. 1970. Сем. Aristolochiaceae (210-216); Род Arabis L. (452-472), AubrietaAdans. (472-478), Cardamine L. (418-448), Erysimum L. (351-367), Hesperis L. (369-378), Lepidotrichum Vel. & Bornm. (516-519), Malcolmia R. Br. (379-381), Matthiola R. Br. (382-389), − В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4. Изд. БАН, София.

Асенов, Ив. 1973. Род Alchemilla L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 5, 274-329. Изд. БАН, София.

Асенов, Ив. 1982. Род Astrodaucus Drude (81-82), Bupleurum L. (109-125), Cicuta L. (137-138), Eryngium L. (34-43), Laserpitium L. (258-266), Pimpinella L. (148-157), Pleurospermum  Hoffm. (102-103), Prangos Lindl. (107-108), Turgeniopsis Boiss. (82-84). – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София.

Асенов, Ив. 1984. Alchemilla achtarowii  Pawl. (174), Alchemilla asteroantha Rothm. (178), Alchemilla bandericensis Pawl. (178), Alchemilla catachnoa Rothm. (176), Alchemilla fissa Giinther et Schummel. (180), Alchemilla heterophylla Rothm. (173), Alchemilla indivisa (Buser) Rothm. (177), Alchemilla jumrukczalica Pawl. (175), Alchemilla mollis (Buser) Rothm. (175), Alchemilla plicatula Gand. (170), Alchemilla pyrnaica Dufour. (179), Alchemilla straminea Buser (174), Apium nodiflorum L. (255), Bupleurum fontanesii Guss. ex Caruel(253), B. longifolium L. (252), Echinophora sibthorpiana Guss. (246), Hesperis macedonica Adamovic (134), Pimpinella major (L.) Huds. (259), Prangos ferulacea (L.) Lindl. (251) – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Асенов, Ив. 1989. Род Marrubium L. (365-369), Sideritis L. (369-374). – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Асенов, Ив. 1995. Род Digitalis L. (134-142), Rhinanthus L. (251-259). – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на Р Българиял Ш. 10. Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, София.

Асьов, Б., Петрова, А., Димитров, Д. & Василев, Р. 2006. Конспект на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи. Изд. 3. БФБ, София.

Ахтаров, Б. 1957. Родът CarexL. (Острица) в България. Изд. БАН, София.

Ахтаров, Б., Йорданов, Д. 1963. Pteridophyta. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 1, 82-144. Изд. БАН, София.

Баев, С. 1947. Ботанически екскурзии. Изд. БАН, София.

Баева, Г. 1988. Екологична характеристика на висшите растения и растителността на биосфирния резерват Сребърна. Кандидатска дисертация. Институт по ботаника, БАН.

Баева, Г. 1995. Промени в растителността на Биосферния резерват „Сребърна” за периода от 1988 до 1993 година. – В: Цанков, Г. (ред.) Сборн. Юбил. Науч. Конф. (2-3 юни 1994) „100 г. от рождението на акад. Борис Стефанов (1894-1994)”. Т. 2: 63-65. PSSA, София.

Банчева, С. T. 1999. Биосистематично проучване на род Centaurea L. – sects. Cyanus и Lepteranthus (Asteraceae) в България. – Дисертация за получаване на образователната и научна степен “Доктор”. 135 с. Софийски Университет, София.

Божилова, Е., Тонков, Сп. 1984. ArtemisiaerianthaTen. (392), AubrietacolumnaeGuss. (143), Aubrietagracilis Sprun. ex Boiss. (144), Diphasiumcomplanatum (L.) Rothm. (22), Eryngium creticum Lam. (245), Isoëtessetacea Lam. (23), Leontopodium alpinum Cass. (365), Lepidotis inundata (L.) C. Börn. (21), Lindernia procumbens (Krock.) Philcox. (328), Sibbaldia procumbens L. (170). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Бондев, Ив., Кузманов, Б. 1963. Материали за флората на България. – Изв. Бот. инст., 11: 153-154.

Бондев, Ив., Попов, С. 1971. Флористични материали от Бургаски окръг. – Изв. Бот. инст., 21: 211-219.

Бондев, Ив. & Раденкова, Й. 1969. Флористични бележки от района на Несебър. Изв. Бот. инст., 19: 223-224.

Бондев, Ив. 1966. Род Кестен - Castanea В: Йорданов, Д. Флора на Република България, т. 3: 101-105.

Бондев, Ив. 1984. Dracunculus vulgaris Schott. (58), Empetrum nigrum L. (277), Ligularia glauca (L.) O. Hoffm. (370), Ligularia sibirica (L.) Cass. (370), Quercus coccifera L. (87), Quercus mestensis Bondev & Gancev(88), Scabiosa atropurpurea L. (358), Serratula bulgarica Acht. et Stoj. (383), Trachelium jacquinii (Sieber) Boiss. (362), Vulpia unilateralis (L.) Stace (45). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Бондев, Ив. 1992. Quercus mestensis Bondev & Gancev – В: Велчев, В., Кожухаров, С., Анчев, М. (ред.). Атлас на ендемичните растения в България, Издателство на БАН, София.

Бондев, Ив., Раденкова, Й. 1969. Флористични бележки от района на Несебър. – Изв. Бот. Инст., 19: 223-224.

Василев, П. 1984. Alopecurus thracicus Penev et Koz. (37), Bunium ferulaceum Sibth. et Sm. (258),Calystegia soldanella (L.) R. Br. (299), Convolvulus elegantissimus Mill. (297), Convolvulus holosericeus Bieb. (297), Convolvulus lineatus L. (296), Cressa cretica L. (296), Delphinium albiflorum DC. (116), Digitalis laevigata Waldst. еt Kit. (339), Edraianthus serbicus Petrovic (363), Ephedra campylopoda C. A. Meyer (58), Nuphar lutea (L.) Sm. (124), Nymphaea alba L. (125), Ononis repens L. (198), Ramonda serbica Pancic (349), Rhinanthus javorkae Soó (346). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Василев, П. 1992. Alopecurus thracicus Penev et Koz. (172), Astragalus physocalyx Fisch. (83) – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Василева, С., Виходцевски, Н. 1974. Принос към флората на Източни Родопи. – Год. СУ, Биол. фак., 66(2): 41-44.

Василева, С., Тодорова, С. 1994. Богатството на един южен край. ИК “Родопи”, Кърджали.

Велев, В. 1984. Adiantum capillus-veneris L. (24), Asplenium lepidum Presl. (26), Cicer montbretii Jaub. & Spach. (206), Genista germanica L. (185), Hymenocarpоs circinatus (L.) Savi (194), Lens ervoides (Brign.) Grande (210), Marsilea quadrifolia L. (29), Osmunda regalis L. (23). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Велчев, В. (ред.) 1984. Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд.БАН, София.

Велчев, В. 1956. Флористични бележки от района на Драгоман-Белидие хан. – Изв. Бот. инст., 5: 472-474.

Велчев, В. 1961. Нови и редки растения за флората на България от Врачански окръг. – Изв. Бот. инст., 8: 209-213.

Велчев, В. 1964. Род Crocus L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2, 328-338. Изд. БАН, София.

Велчев, В. 1966. Сем. Salicaceae Lindl. – В: Йорданов, Д. (ред ), Флора на НР България. Т. 3, 39-84. Изд. БАН, София.

Велчев, В. 1970. Convolvulus compactus Boiss. в България – Изв. Бот. инст., 20: 115-121.

Велчев, В. 1971. Растителната покривка на Врачанска пранина.Изд.БАН, София.

Велчев, В. 1972. Относно таксономичното положение на Convolvulus süendermanii Bornm.– Изв. Бот. инст., 22: 119-124.

Велчев, В. 1984. Astragalus physocalyx Fisch. (191), Convolvulus compactus Boiss. (298), Convolvulus süendermanii Bornm (298), Crocus tommasinianus Herb. (77), Paeonia mascula (L.) Mill. (127), Salix retusa L. (85). − В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Велчев, В. 1992. Quercus thracica Stef. et Ned. (35), Tulipa aureolina Delip. (194), Tuliparhodopea (Vel.) Vel. (192), Tulipa splendensDelip. (195). − В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Велчев, В., Бондев, И. 1961. Нови материали за флората на България от долината на р. Струма, южно от Кресненското дефиле. – Изв. Бот. инст., 8: 215-223.

Велчев, В., Бондев, И. 1965. Нови данни за флората на Източна Стара планина. – Изв. Бот. инст., 14: 213-217.

Велчев, В., Бондев, И. 1975. Разпространение, еколого-биологични особености и фитоценологична характеристика на Astragalus aitosensis Ivanish. – В: Велчев, В., Кузманов, Б., Паламарев, Е. (ред.), В чест на акад. Даки Йорданов, 121-156. Изд. БАН, София.

Велчев, В., Бондев, И., Ганчев, Сл., Кочев, Хр. 1962. Нови материали за флората на Пирин, Струмска долина и Славянка планина. – Изв. Бот Инст., 9: 177-179.

Велчев, В., Василев, П. 1970. Фитоценологично проучване на Kentranthus kellereri Stoj. et Stef. в Северен Пирин – Изв. Бот. инст., 20: 123-130.

Велчев, В., Василев, П. 1971. Нови данни за разпространението и местообитанията на някои видове в България. – Изв. Бот. Инст., 21: 203-205.

Велчев, В., Василев, П. 1976. Еколого-биологично проучване на пясъчната лилия (Pancratium maritimum L.) в района на Созопол. – Фитология, 5: 3-19.

Велчев, В., Василев, П. 1982. Пърнарът (Quercus coccifera L.) в България и неговото опазване. В: Национална теоритична конференция по опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда. 1-5. 11. 1982, Сл. бряг, Т. 1, 302-305. Изд. БАН, София.

Велчев, В., Ганчев, И., Денчев, С., Дянков, Б. 1968. Принос за изучаване състава и фитогеографските особенности на флората на Същинска и Ихтиманска Средна гора. – Изв. Бот. инст., 18: 93-99.

Велчев, В., Ганчев, С., Василев, П. 1975. Еколого-биологично проучване на Ramonda serbica Panc. и Haberlea rhodopensis Friv. – В: Сб. в чест на акад. Д. Йорданов, 175-184. Изд. БАН, София.

Велчев, В., Йорданов, Д., Ганчев, С. 1973. Проучване на Ramonda serbica Panc. в България. – Изв. Бот. инст., 24: 139-167.

Велчев, В., Кожухаров, С., Анчев, М. (ред.). 1992. Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София

Велчев, В., Маркова, М., Василева, С. 1989. Род Arbutus L. с видовете A. andrachne L. и A. unedo L. – нови за дендрофлората на България. – Фитология, 36: 10-13.

Велчев, В., Петров, С., Ганчев, С. 1960. Нови материали и бележки върху флората в басейна на река Места, Гоце Делчевско. – Изв. Бот. инст., 7: 293–303.

Велчев, В., Рашев, З., Василев, П. 1971. Някои биохимични проучвания на Ramonda serbica Panc. и Haberlea rhodopensis Friv. във връзка с изясняване на еколого-биологичните им особености. – Изв. Бот. инст., 21: 69-76.

Венкова, Д. 1995. Върху разпространението и състоянието на популациите на Салеповите (Orchidaceae Juss.) по влажните ливади в Софийското и Самоковското полета. – Дипломна работа към Катедра Ботаника на БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Виткова, А. 1998. Екологобиологично и фитохимично проучване на Ruta graveolens L. в България. Дисертация. София.294 с.

Виткова, А., Петрова, Ант., Мешинев, Т. 1993. Еколого-биологична характеристика на Hippophae rhamnoides L. Разпространение и опазване във Варненския регион. Трета научна конф. Екология, икономика и жизнена среда на Черноморския регион. Варна, 1993: 487-491.

Виходцевски, Н. 1956. Няколко нови и редки за флората на България растения. – Изв. Бот. Инст., 5: 468-471.

Виходцевски, Н. 1962. За разпространението на някои редки и интересни видове диворастящи български растения. – Изв. Бот. инст., 10: 205-207.

Виходцевски, Н. 1963. Върху някои нови и редки за флората на България растения. – Изв. Бот. инст., 12: 227-228.

Виходцевски, Н. 1977. Разпространение на някои таксони от българската флора. – Год. СУ, БФ, 70 (2): 89-92.

Владимиров, В. 1995. Флорогенетичен анализ на локалната флора в горното поречие на р. Лом. – Дипломна работа, Катедра Ботаника на БФ на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Воденичаров, Д., Василев, Д. 1999. Lycopodiella inundata (L.) Holub и Hammarbiapaludosa (L.) Kuntze в България. – В: Юбил. научна конф. “25 години Шуменски унив.”, 30.10.–1.11.1996: 100-102.

Воденичаров, Д., Василев, Д. 1999. Lycopodiella inundata (L.) Holub и Hammarbia paludosa (L.) Kuntze в България. – Сб. Юбил. Науч. Сесия “25 години Шуменски университет”, 100-102. Изд. Шуменски Унив., Шумен.

Вълев, Ст. 1953. Флористични материали от Западна България. – Изв. Бот. инст., 3: 261-263.

Вълев, Ст. 1963. Род Aegilops L. (470-474), Festuca L. (390-416), Stipa L. (271-272). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Том 1. Изд. БАН, София.

Вълев, Ст. 1964. Род Carex L. – L. В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Том 2, 118-119. Изд. БАН, София.

Вълев, Ст. 1966. Род Cerastium L. (365-388), Gypsophila L. (388-394), Rheum L. (217-218). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3. Изд. БАН, София.

Вълев, Ст. 1970. Род Aethionema R. Br. (557-558), Capsella Medicus (543-545), Crassula L. (651-652), DrabaL. (523-530), Hornungia Rchb. (545-546), Rhodiola L. (619-620), Schivereckia Andrz. (530-531), Sedum L. (620-643), Thlaspi L. (547-556),  – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4. Изд. БАН, София.

Вълев, Ст. 1973. Род Amygdalus L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България, София, БАН, 5: 400-405.

Вълев, Ст. 1976. Род Astragalus L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 6, 135-177. Изд. БАН, София.

Вълев, Ст., Асенов, Ив. 1964. Род Аllium L. – В: Йорданов, Д. (ред.). Флора на Народна Република България, Т. 2, 217-246.

Гаjч, М. 1975. Род Cicerbita Wallr. – В: Jосифовиђ, М. (ред.), Флора СР Србиjе. Т. 7, 302-303.

Ганчев, Г. 1980. Тревога за балканския хаплофилум. – Защита на природата. Изд. БАН, София. №2: 8.

Ганчев, Г. 1984. Chondrilla urumovii Deg. (400), Cirsium alatum (S.G. Gmelin) Bobrov (373), Inula spiraeifolia L. (366), Pallenis spinosa (L.) Cass. (367), Scorzoneraparviflora Jacq. (393), Senecio paludosus L. (368), Sideritis lanata L. (320). – В: Велчев, В. (ред.). Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Ганчев, Ив. 1956. Флористични материали от Лозенската планина. – Изв. Бот. инст., 5: 359-368.

Ганчев, Ив. 1963. Флористични материали и бележки. – Изв. Бот. инст., 11: 141-143.

Ганчев, Ив. 1979. Сем. Rhamnaceae Juss. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 266-284. Изд. БАН, София.

Ганчев, Ив., Бондев, Ив. 1966. Род Quercus L. − В: Йoрданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 105-145. Изд. БАН, София.

Ганчев, Ив., Бондев, Ив., Ганчев, Сл. (ред.). 1964. Растителност на ливадите и пасищата в България. Изд. БАН, София.

Ганчев, Ив., Денчев, Ст. 1965. Флористични материали от Сливенски окръг. – Изв. Бот. инст., 15: 265-267.

Ганчев, Сл., Кочев, Хр. 1963. Нови материали и бележки върху флората от поречието на р. Студена и някои райони на Търновски окръг. – Изв. Бот. инст., 8: 239-243.

Ганчев, Сл. 1960. Флористични материали от Никополско и Свищовско. – Изв. Бот. инст., 7: 365-367.

Ганчев, Сл. 1984. Gentiana acaulis L. (292), Gentiana frigida Haenke (291), Polygala amarella Crantz(226), Polygala carniolica A. Kern. (225), Saxifraga aizoides L. (157), Saxifraga spruneri Boiss. (159). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Ганчев, Сл. 1992. Achillea thracica Velen. (155), Anthemis argyrophylla (Hal. et Georg.) Velen. (153), Merendera rhоdopea Velen. (186). − В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Ганчев, Сл., Кочев, Хр. 1963. Нови материали и бележки за флората на България. – Изв. Бот. инст., 11: 149 – 152.

Генова, Е. 1984. Ruta graveolens L. (221), Symphytum tauricum Willd. (309), Thymus perinicus (Vel.) Stoj., Stef. & Kit. (316). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Георгиев, Ст. 1889. Материали по флората на Южна България (Тракия). – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 1: 191-254.

Георгиев, Ст. 1891. Родопите и Рилската планина и нихната растителност. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 4-5: 323.

Георгиев, Т., Китанов, Б. 1939. Нови материали и критични бележи по флората на България. – Изв. Бълг. бот. д-во, 8: 67-77.

Георгиев, Т. 1963. Род Aeluropus Trin. (365-366), Erianthus Michx. (237-238), Imperata Cyr. (236-237). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България, Т. 1. Изд. БАН, София.

Георгиев, Т., Паламарев, Ем. 1966. Род Celtis L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 155. Изд. БАН, София.

Георгиев, Т., Кожухаров, Ст. 1964. Род Juncus L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2: 149-167. Изд. БАН, София.

Грозева, Н., Георгиева, М., Вълкова, М. 2004. Флората на ПП "Сините камъни". 1. Семенни и папратовидни растения. – В: Стоева, М. (ред.), Биологично разнообразие в Природен Парк „Сините камъни”, 9-112. Изд. "Контраст", Богомилово.

Гусев, Ч., Банчева, С., Димитров, Д., Денчев, Цв., Павлова, Д., Коева, Й., Патронов, Д. 2004. Флористична характеристика на биосферен резерват “Узунбуджак”. Дирекция на ПП “Странджа, София-Малко Търново.

Гусев, Ч., Денчев, Ц., Павлова, Д., Димитров, Д., Коева, Й., Георгиев, Б. 1997. Флористична характеристика на резерват “Витаново” – Проучвания в Народен парк “Странджа”, Понтика Принт, Бургас.

Гусев, Ч., Димитров Д. 1995. Нови хорологични данни за флората на България. – В: Цанков, Г. (ред.), Сб, юбилейна науч. конф. (2-3 VІ 1994 г.) 100 години от рождението на акад. Борис Стефанов (1894-1979). Т. 2, 168-171.

Гусев, Ч., Димитров, Д., Делчева, М. 1999. Биологично разнообразие на висши растения в Национален парк “Централен Балкан”. – В: Сакалян, М. (ред.), Биологично разнообразие в Национален парк “Централен Балкан”, 7-61. София, USAID.

Гусев, Ч., С. Банчева, М. Делчева. 2002. Висши растения с консервационно значение във Виденски дял на Конявска планина. – В: Темнискова, Д. (ред.), Трудове на шестата национална конференция по ботаника. София, 2001. 453-459. Университетско издателство “ Св. Климент Охридски”, София.

Давидов, Б. 1904. Принос за изучаване флората на Варненския окръг. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 20: 1-73.

Давидов, Б. 1905а. Изследвания по флората на крайморските и терциерните пясъци във Варненски окръг. – Изв. на Мин. на нар. просвета, 2: 1-9.

Давидов, Б. 1905б. Принос за изучаване флората на Варненски окръг. – Сб. нар. умотв. наука и книж., 21: 1-73.

Давидов, Б. 1908. Частична ревизия на отдела Флора на България в хербария на Софийски Университет. Отчет за учебната 1908-1909 г.

Давидов, Б. 1909. Към флората на Източна България. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 7(25): 1-50.

Давидов, Б. 1909. Към флората на Източна България. – Сб. Нар. Умотв. Наука и книж. 25: 1-50.

Давидов, Б. 1915. Из цветницата на Източна Тракия. – Сп. БАН, кн. 12: 168.

Делипавлов, Д., Стойчев, Г. 1994. Принос към проучване на българската флора. – Научн. труд. ВСИ Пловдив, 39: 329-332.

Делипавлов, Д., Попова, М. 1995. Род Linaria L. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на НР България. Акад. Изд. “Проф. М. Дринов”, София. Т. 10, 111-124.

Делипавлов, Д. 1952. Lilium rhodopeum Delip. sp. n. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 1: 219-224.

Делипавлов, Д. 1961. Нови материали и бележки за флората на България. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 9: 267-277.

Делипавлов, Д. 1964. Нови и редки растения за флората на България. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 13(1): 139-143.

Делипавлов, Д. 1966. Amygdalus webbii Spach. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 15(2): 365-366.

Делипавлов, Д. 1979. Род Viola L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 339-395. Изд. БАН, София.

Делипавлов, Д. 1984. Arenaria rhodopaea Delip. (95), Arenaria rigida Bieb. (96), Minuartia mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz. (92), Minuartia stojanovii (Kitan.) Kozuharov & Kuzmanov (91), Ranunculus stojanovii Delip. (122), Saponaria stranjensis D. Jord. (99), Tulipa aureolina Delip. (73), Tulipa hageri Heldr. (73), Tulipa rhodopea Vel. (71), Tulipa splendens Delip. (72), Tulipa urumoffii Hayek (72), Viola delphinantha Boiss. (233), Viola gracilis Sibth. & Sm. (238), Viola grisebachiana Boiss. (235), Viola orbelica Pancic (239), Viola orphanidis Boiss. (236), Viola palustris L. (234), Viola perinensis Becker (235), Viola pyrenaica Ramond ex DC. (233), Viola speciosa Pant. (237), Viola stojanowii Becker (236). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Делипавлов, Д. 1987. Нови таксони и критични бележки към флората на България. – В: Кузманов, Б. (ред.), Трудoве на ІV Нац. Конф., Ботаника, София 1987. Т. 1, стр. 97-102. Изд. БАН, София.

Делипавлов, Д. 1988. Материали и бележки за Българската флора. – Фитология 34: 67-71.

Делипавлов, Д. 2003. Poaceae (482-520); Род Iris L. (455-456), Senecio L. (400-402), Viola L. (108-112). – В: Делипавлов, Д., Чешмеджиев, Ил. (ред.), Определител на растенията в България, 491-492. Акад. Изд. Аграрния Унив., Пловдив.

Делипавлов, Д., Димитров, Д., Гутева, Я., Янчева, Хр. 1997. Флората в резерват Калиакра и прилежащите й територии. – В: Ангелова, С. (ред.), Сб. Научни доклади “Добруджа и Калиакра”, 25-35, ВСИ, Пловдив.

Делипавлов, Д., Попова, М. 1965. Морфологични и анатомични проучвания на жълтоцъфтящите видове на род Lilium в България. – Науч. труд. ВСИ “В. Коларов” Пловдив, 14(1):69-78.

Делипавлов, Д., Попова, М., Анчев, М. 1995. Род Centranthus DC. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на Р България. Т. 10, 394-396. Акад. Изд. "Проф. Марин Дринов", София.

Делипавлов, Д., Попова, М., Чешмеджиев, И. 1984. Нови материали и хорологични данни за флората на България. – Науч. тр. ВСИ „В. Коларов” – Пловдив, 29(4)М 95-99.

Делипавлов, Д., Стойчев, Г. 1994. Принос към изучаване на българската флора. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 39: 329-332.

Денчев, Ст. 1970. Флористични сведения, екологични данни и критични бележки за няколко вида растения от Тунджанската хълмиста равнина. Изв. Бот. инст. кн. 20, 219 – 224.

Денчев, Цв.М., Кожухаров, Ст.Ив. 1987. Нови хорологични данни от басейна на Влахинска река (Пирин). – Фитология, 33: 57-64.

Димитров, Д. 1991. Нови хорологични данни за флората на България. – Фитология, 40: 74-79.

Димитров, Д. 1994. Нови хорологични данни от Югозападна България. – Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, Биол. фак., 84 (2): 35-40.

Димитров, Д., Делипавлов, Д. 1958. Материали и бележки по флората на България. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов”, 5: 297-301.

Димитров, Д., Гусев, Ч. 1995. Нови хорологични данни за флората на България. – В: Цанков, Г. (ред.), Сб. Юбилейна научна конференция 100 год. от рожединето на Акад. Борис Стефанов (1894-1979). Т. 2, 168-171. PSSA, София.

Димитрова, Д. 2002. Биосистематично проучване на род Crepis L. (Asteraceae) в България. Дисертационен труд.

Евсатиева, Л. 1984. CrepisschachtiiBabcock (401), Cynoglossum germanicum Jacq. (312), Haplophyllum balcanicum Vand. (222), Nonea obtusifolia (Willd.) DC. (309), Оenanthe tenuifolia Boiss. et Orph. (262), Thalictrum foetidum L. (118). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Жиелински, И., Петрова, А., Чернева, Ж. 2002. Хорология на род Crataegus L. в България. – В: Темнискова, Д. (ред.), Трудове на Шестата Национална конференция по ботаника, 203-208. Изд. СУ “Св. Климент Охридски”, София.

Йорданов, Д. 1921. Нов вид за българската флора. – Тр. Бълг. природоизп. д-во, 9: 127.

Йорданов, Д. 1924. Върху фитогеографията на Западна Стара планина – Год. СУ “Св. Кл. Охридски”, Физ.-мат. фак., 20(1): 1-104.

Йорданов, Д. 1928. Малък принос към флората на България. – Изв. Бълг. бот. д-во, 2: 97-103.

Йорданов, Д. 1929а. Бележки върху флората на България. – Изв. Бълг. бот. друж., 3: 66-75.

Йорданов, Д. 1929б. Нов малък принос към флората на България. – Изв. Бълг. бот. д-во, 3: 285-291.

Йорданов, Д. 1931а. Нов принос към флората на България. – Изв. Бълг. бот. д-во, 4: 93-100.

Йорданов, Д. 1931б. Фитогеографски изучавания на блатата в България във връзка с висшата им растителност. І част. Вътрешни блата. – Год. СУ, Физ.-мат. фак., 27(3): 75-126.

Йорданов, Д. 1932. Нови и редки за България растения. – Изв. Бълг. бот д-во., 5: 59-62.

Йорданов, Д. 1934а. Нови материали и критични бележки за флората на България. – Год. СУ, Физ.-Мат. Фак., 30(3): 395-422.

Йорданов, Д. 1935а. Материали за проучване флората на България. – Изв. Бълг. бот. друж., 7: 85-90.

Йорданов, Д. 1935б. Материали за проучване флората на България. – Год. СУ, Физ.-Мат. Фак., 31(3): 151-160.

Йорданов, Д. 1936. Върху разпространението на степната растителност в България. – Сб. БАН, 32: 1-105.

Йорданов, Д. 1938. Растителните отношения в българските части на Странджа планина. – Год. СУ „Св. Кл. Охридски”, Физ. матем. фак., 34(3): 409-476.

Йорданов, Д. 1939. Растителните отношения в българските части на Странджа планина. – Год. СУ „Св. Кл. Охридски”, Физ. матем. фак., 35(3): 1-90.

Йорданов, Д. 1939. Материали за проучване флората на България – 1936-1937 год. – Изв. Бълг. бот. д-во, 8: 85-98.

Йорданов, Д. 1940. Материали за проучване флората на България – 1938-1939 год. – Год. СУ, Физ.-мат. фак., 36(3): 251-262.

Йорданов, Д. 1941. Материали и критични бележки за проучване флората на България. – Год. СУ, Физ-Мат. фак., 37(3): 189-200.

Йорданов, Д. 1947. Материали и критични бележки за проучване флората на България. – Год. СУ, Физ. мат. фак., 43(3): 97-102.

Йорданов, Д. 1963. Сем.Potamogetonaceae (192-210), Sparganiaceae (189-192); Род Caldesia Parl. (219), Stratiotes L. (227-228), Triglochin L. (214), Zostera L. (208-210). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 1. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. 1964. Род Cladium P. Brawne (60-63), Pancratium L. (323-324). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д. 1966. Принос към флората на Видински окръг. – Изв. Бот. инст., 16: 217-222.

Йорданов, Д. 1970. Сем. Paeoniaceae (216-223); Род Brassica L. (580-589), Nuphar Sm. (204-207), Nymphaea L. (207-208). − В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д., Андреев, А. 1979. Сем. Hippuridaceae. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 485-486. Изв. БАН, София.

Йорданов, Д., Ганчев, Сл., Кочев, Хр. 1965. Нови материали и критични бележки за флората на България. – Изв. Бот. инст., 14: 205-211.

Йорданов, Д., Кожухаров, Ст. 1970. Род Hypericum L. (224-262), Pulsatilla Mill. (106-111). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4, 106-111. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д., Кузманов, Б. 1966. Сем. Chenopodiaceae. – В: Йорданов, Д. ( ред.), Флора на НР България. Т. 3, 521-575. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д., Панов, П. 1966. Род Silene L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 435-512, 592-597. Изд. БАН, София.

Йорданов, Д., Пеев, Д. 1979. Сем. Elatinaceae. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 418-420. Изд. БАН, София.

Китанов, Б., Пенев, Ив. 1963. Род Poa L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 1, 371-387. Изд. БАН, София.

Китанов, Б. 1936. Нови и редки за флората на България растения. – Изв. Бълг. бот. д-во, 7: 116-123.

Китанов, Б. 1943. Принос към изучаване флората на Североизточните Родопи в България. – Сп. БАН, 68(3): 49-79.

Китанов, Б. 1963. Agropyrum Gaertn. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 1, 447-456. Изд. БАН, София.

Китанов, Б. 1964. Род Lloydia Salisb. ex Rchb. (272-273), Tulipa L. (265-271). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2. Изд. БАН, София.

Ковачев, В. 1905. Принос за изучаване флората на България. – Период. сп. Бълг. книж. д-во, 66: 240-250.

Ковачев, Ив. 1961. Критични бележки за няколко вида от флората на България. – Науч. тр. ВСИ “В. Коларов” – Пловдив, 9: 85-91.

Ковачев, Ив. 1984. Carduus rhodopaeus Velen. (372), Carduus thracicus (Velen.) Hayek (371), Cicuta virosa L. (256), Colchicum davidovii Stef. (61), Мedicago rhodopea Velen. (199). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Коева, Й. 1984. Adonis microcarpa DC. (123), Caltha polypetala Hochst. (114), Delphinium halteratum Sibth. & Sm. (117), Delphinium peregrinum L. (117), Moehringia grisebachii Janka (96), Pulsatilla halleri (All.) Willd. (120), Pulsatilla slaviankae (Zimm.) D. Jord. & Koz. (121), Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (119), Ranunculus sphaerospermus Boiss. & Blanche (122), Stachys bulgarica (Deg. & Neic.) Hayek (322), Stachys bаlcanica Ball (323), Stachys scardica (Griseb.) Hayek (322), Stachys serbica Pancic (325). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Коева, Й. 1989. Род Betonica L. (412-416), Stachys L. (388-411). – В. Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Коева-Тодоровска, Й. 1989. Състояние и опазване на редките и защитени растения по българското Черноморско крайбрежие. – Год. Соф. Унив. “Св. Кл. Охридски”, Биол. Фак., 2. Бот., 79: 110-113.

Кожухаров, Ст., Кузманов, Б. 1966. Род Arenaria L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 330-340. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст., Петрова, А. 1982. Род Centaurium J. Hill (389-395), Gentiana L. (396-408), Gentianella Moench (408-416), Nymphoides Ség. (419-420), Swertia L. (416-418), Trachomitum Woodson (422-423). − В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст., Стоева, М. 1983. Два нови вида за секция Bolboforum Aschers. & Graebn. на род Poa L. (ливадина). – В: Сб. Доклади „90 години академик Даки Йорданов“, с. 152-157. Омуртаг.

Кожухаров, Ст. 1965. Видове на род Medicago L. (люцерна) в България. – Изв. Бот. инст., 15: 259-263.

Кожухаров, Ст. 1975. Ревизия на колекциите от р. Jurinea Guss. в Софийските хербариуми. – Изв. Бот. инст., 18: 67-73.

Кожухаров, Ст. 1976. Род Hedysarum L. (231-236), Hippocrepis L. (229-231), Lathyrus L. (503-548), Medicago L. (282-318), Oxytropis DC. (177-181), Scorpiurus L. (215-216), Trifolium L. (327-441). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 6. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст. 1966. Род Minuartia L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 299-326. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст. 1984. Achillea leptophylla M. Bieb. (390), Aegilops dichasians (Zhuk.) Humphries (50), Agropyron litorale (Host) Dum. (48), Brachypodium sanctum Janka (47), Cistus salvifolius L. (239), Colchicum bivonae Guss. (63), Hedysarum grandiflorum Pall. (197), Lathyrus grandiflorus Sibth. & Sm. (212), Lathyrus montanus Bernh. (211), Lathyrus palustris L. (212), Lathyrus saxatilis (Vent.) Vis. (213), Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch (210), Medicago carstiensis Wulf. (199), Medicago constricta Dur. (200), Medicago coronata (L.) Bart. (201), Scorpiurus subvillosus L. (195), Secale rhodopaeum Delip. (49), Trifolim ligusticum Balb. ex Loisel. (203), Trifolim physodes Stev. ex Bieb. (202), Trifolium globosum L. (205), Trifolium phleoides Pourr. ex Willd. (202), Trifolium spumosum L. (201), Trifolium squamosum L. (205). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст. 1989. Род Alkanna Tausch (137-145), Anchusa L. (168-180), Nonea L. (156-161) – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст. 1992а. Poaceae (564-626). – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Определител на висшите растения в България. Наука и изкуство, София.

Кожухаров, Ст. 1992б. Мedicago rhodopea Velen. (88), Poapirinica Stoj. & Acht. (173) – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Aтлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст., Маркова, М. 1970. Род Caltha L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4, 40-49. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст. 1986. Житните растения (Poaceae) в България – генетичен фонд, разпространение и еволюционни стратегии. – Дисертационен труд за присъждане на научната стерен „Доктор на биологическите науки”, Институт по ботаника, БАН, София.

Кожухаров, Ст., Пеев, Д., Николов, Н., Анчев, М., Петрова, А. 1983. Съхранение, представяне и ползуване на текущата хорологична информация. – Фитология, 22: 61-80.

Кожухаров, Ст., Кузманов, Б. 1964. Род Merendera Velen. − В: Йoрданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2, 197-199. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст., Петрова, А. 1979. Polygala L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 190-215. Изд. БАН, София.

Кожухаров, Ст., Стоева, М., Кузманов, Б. 1974. Таксономично изследване на едногодишните видове от род Bromus L. (Овсига) в България. – Изв. Бот. Инст. (София), 25: 27-60.

Кожухаров, Ст., Димитров, Д., Лазарова, М., Кожухарова, Е. 1997. Характеристика на флората и растителността на естествените растителни комплекси в Южна Добруджа. – Сб. Научни доклади „Добруджа и Калиакра“, 42-58. Изд. ВСИ – Пловдив.

Колев, Ив. 1956. Изследвания върху разпространението на плевелите в Софийското поле. – Науч. тр. ВСИ „Г.Димитров“, Агрон. ф-т, 3: 139-173.

Кочев, Хр., Йорданов, Д. 1981. Растителност на водоемите в България. Екология, охрана и стопанско значение. Изд. БАН, София.

Кочев, Хр. 1984. Caldesia parnassifolia (L.) Parl. (35), Cicerbita plumieri (L.) Kirschl. (397), Hippuris vulgaris L. (244), Juncustriglumis L. (60), Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. (398), Reichardia picroides (L.) Roth (396), Sonchus palustris L. (396), Sparganium minimum Fries (32), Stratiotes aloides L. (35),  Taraxacum bessarabicum (Horn.) Hand.-Mazz. (398), Taraxacum bithynicum DC. (399), Triglochin maritima L. (34). − В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Том 1. Растения. Изд. БАН, София.

Крушева, Р., Първанов, Р. 1978. Албум за застрашени и редки растения. Земиздат, София.

Кузмaнoв, Б. 1976. Род Caragana Lam. (131-135), Chamaecytisus Link. (74-119), Cicer L. (441-442), Genista L. (36-61), Hymenocarpus Savi(193-194), Lens Mill. (498-503), Ononis L. (259-269), Vicia L. (442-498) – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 6. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б., Андреев, Н. 1982. Род Peucedanum L. – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 8, 220-240. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б., Кожухаров, Ст. 1966. Род Moehringia L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 340-346. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б. 1963. Таксономично проучване на видовете от род Euphorbia L., разпространени в България. – Изв. бот. инст., 12: 101-186.

Кузманов, Б. 1970. Род Crambe L. (600-604), HypecoumL. (268-273), Papaver L. (268-273), Ribes L. (692-701), Roemeria Medic. (280), SaxifragaL. (653-691). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б. 1978. За “Червена книга на българските редки растения”. – Фитология, 9: 17-33.

Кузманов, Б. 1979. Род Andrachne L. (111), Euphorbia L. (118-177). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 111. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б. 1982. Convolvulaceae. – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България, Т. 8, 443-463. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б. 1984. Achillea thracica Velen. (389), Andrachne telephioides L. (219), Anthemis argyrophylla (Hal. et Georg.) Velen. (383), Anthemis auriculata Boiss. (387), Anthemis jordanovii Stoj. et Acht. (385), Anthemis macrantha Heuff. (388), Anthemis regis-borisii Stoj. et Acht. (386), Anthemis sancti-johannis Stoj., Stef. & Turrill(388), Anthemis virescens Velen. (384), Chamecytisus kovacevii (Velen.) Rothm. (187), Cirsium bulgaricum DC. (372), Crepis bithynica Boiss. (401), Crepis stojanovii Georg. (402), Euphorbia aleppica L. (220), Jurinea ledebourii Bunge (375), Jurinea tzar-ferdinandii Davidov (375), Urospermum picroides (L.) F.W. Schmidt (395). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б. 1984. Таксономия и еволюция на българските сложноцветни растения. Дисертация. Т. 1, София.

Кузманов, Б., Кожухаров, Ст. 1964. Род Colchicum L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2, 189-197. Изд. БАН, София.

Кузманов, Б., Андреев, Н., Георгиева, Ст., Митрев, А. 1987. Изследование биосистематики рода Peucedanum в Болгарии. I. Кариологическое изследование. – Фитология, 33: 3-13.

Кузманов, Б., Иванчева, Ст., Георгиева, С. 1985. Урумов равнец – нов вид за “Червена книга на НР България”. – Сб. Докл. Межд. Симп. проект 8-МАВ (ЮНЕСКО) „Опазване на природните територии и съдържащия се в тях генетичен фонд“, 23-28.09.1985, Благоевград. 97-102. Изд. БАН, София.

Маринов, И. 1984. Acerheldreichii(227), AesculushippocastanumL. (227), Celtiscaucasica Willd. (89), RhamnusalpinusL. (228). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1964. Род Galilea Parl. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2, 32-33. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1973. Род Potentilla L. (206-266),Sibbaldia L. (266-267), Spiraea L. (23-29). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 5, 206-266. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1979. Род Hippophae L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 336-337. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1984. Daphne laureola L. (229), D. oleoides L. (230), D. Pontica L. (230), D. Blagayana Freyer (231), D. cneorum L. (231), Potentilla montenegrina Pant. (169), Potentilla nicicii Adam. (168), Ribes nigrum L. (161). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1989. Род Salvia L. (442-446), Thymus L. (288-331). – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1992. Thymus perinicus (Vel.) Jalas (127). – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Маркова, М. 1995. Сем. Caprifoliaceae Adans. (352-371); Род Lindernia All. (21-24), Ramonda Richard (288-289), Utricularia L. (328-332). – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на НР България. Т. 10. Акад. изд. “Проф. Марин Дринов”, София.

Маркова, М., Чернева, Ж. 1984. Кариологично проучване за два нови за флората на България вида. – Фитология, 27: 35-39.

Маркова, М., Чернева, Ж. 1979. Сем. Thymeleaceae. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 325-335. Изд. БАН, София.

Мешинев, Т. 1984. Aristolochiarotunda L. (126), Centranthus kellereri Stoj. et Stef. (356), Draba carinthiaca Hoppe (147), Draba tomentosa Kummеrle & Degen ex Javorka (148), Malcolmia angulifolia Boiss. & Orph. (135), Utricularia minor L. (350), Utricularia neglecta Lehm. (351). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Мешинев, Т., Андреев, Н. 1994. Раздел Растения – В: Червена книга на Шуменския регион. 7-199. ИК “Славчо Николов и сие”, Шумен.

Мешинев, Т., Апостолова, И., Качаунова, Е., Велчев, В., Бондев, И. 2000. Флора и растителни съобщества. – В: Мешинев, Т., Попов, А. (ред.), Високопланинска безлесна зона на Националния парк Централен Балкан. Биологично разнообразие и проблеми на неговото опазване. 1-350. БШПОБ, София.

Мешинев, Т., Велчев, В., Петрова, А., Апостолова, И., Василев, П. 1994. Флора и растителност по пясъчните дюни в района на туристическия комплекс “Слънчев бряг”. Емона дизайн, София.

Мицевски, К. 1970. Прилог за запознаванье на флората на Македониjа, V. – Год. зб. на Придодоматем. фак. на Унив. Скопje, 22: 167-178.

Мицевски, К. 1995. Флора на Р Македония. Т. 1, кн. 3. Македонска Академия на науките и уместностите, Скопие.

МОСВ, 1998. Защитена местност “Устието на р. Велека”, Защитена местност “Силистар”. План за управление. МОСВ, София.

Неделчева, А. 1998. Биосистематично проучване на видовете от род Achillea L., sect. Filipendulinae (DC.) Afan. в България. Автореферат на дисертация за получаване на образователната и научна степен “доктор”. Институт по ботаника, БАН, София.

Недялков, С. 1984. Castanea sativa Mill. (86), Ilex aquifolium L. (228), Quercus thracica Stef. et Ned. (37). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България, Т. 1. Растения. София, Изд. БАН.

Нейчев, И. 1906. Няколко нови за българската флора растения. – Год. Соф. Държ. Унив., 2: 138-144.

Нейчев, И. 1908. Материали върху флората на Габровско и Балкана (от Кадемлия до Бедек). – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 24(3): 1-83.

Николов, Н., Мешинев, Т., Попов, В., Бешков, Вл., Дончев, Ст., Карапеткова, М. 1994. Червена книга на Шуменския регион. ИК Сл. Николов, Шумен.

Николова, М. 1996. Проучване на популациите на редки и застрашени висши растения от Пирин планина. Дипломна работа, СУ, София.

Нинова, Д. 1984. Centaurea achtarovii Urum. (376), Centaurea amplifolia Boiss. & Heldr. (376), Centaurea atropurpurea Waldst. & Kit. (378), Centaurea gracilenta Velen. (380), Centaurea immanuelis-loewii Degen (377), Centaurea inermis Velen. (380), Centaurea kernerana Janka (381), Centaurea mannagettae Podp. (378), Centaurea nigrescens Willd. (382), Centaurea parilica Stoj. & Stef. (382), Centaurea rumelica Boiss. (379), Centaurea rupestris L. (377). − В: Велчев В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Няголов, К., Димитров, М., Профиров, Л. 2002. Бележки върху разпространението на някои видове орхидеи в Бургаско. – В: Темнискова, Д. (ред.), Труд. на VI-тата Нац. Конфер. Ботаника, 18-20.VI.2001, София. 507-512. Унив.Изд. “Св. Кл. Охридски”, София.

Павлова, Д. 1988. Таксономично проучване на представители на род Astragalus L. (клин) в България. Дисертация, София.

Паламарев, Ем. 1979. Сем. Aceraceae Juss. (221-240); Род Ilex L. (250-252). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7. Изд. БАН, София.

Панов, П. 1970. Eranthis Salisb. (34-37), Thalictrum L. (75-90). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4. Изд. БАН, София.

Панов, П. 1972. Флористични материали и критични бележки. – Изв. Бот. инст., 22: 159-168.

Панов, П. 1975. Флористични материали и критични бележки. III. – Фитология, 2: 68-77.

Панов, П. 1987. Новоустановени растения за флората на България. – В: Кузманов, Б. (ред.), Трудове на Четвъртата Национална конференция по Ботаника, София 1987. Т. 1, 103-107. София.

Панов, П., Асенов, Ив. 1970. Adonis L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4, 189-198. Изд. БАН, София.

Панов, П., Панова, Л. 1973. Нови материали и критически бележки по флората на България. – Изв. Бот. инст., 23: 237-239.

Патронов, Д. 2002. Кавказката боровинка (Vaccinium arctostaphylos ) и понтийското бясно дърво (Daphne pontica ) в източнобуковите гори от високата част на Природен парк “Странджа”. – В: Темнискова, Д. (ред.), Трудове на шестата Национална конференция по ботаника. София, 18-20.VI.2001. СУ „Св. Кл. Охридски”, София.

Патронов, Д. 2005. Към върховете на Странджа. Либра скорп, Бургас.

Пашалиев, И., Димитров, Д. 1995. Нови растения за флората на Славянка. – В: Цанков, Г. (ред.), Сборн. Юбил. Науч. Конф. “100 год. от рождението на акад. Б. Стефанов (1894-1994)”. 2-3 юни 1994. T. 1, 46-49. PSSA, София.

Пеев, Д., Цонева, С. 2004. Висши растения – разнообразие и консервационна значимост в Природен парк “Рилски манастир”. – В: Пеев, Д. (ред.), Бърза екологична оценка на Природен парк “Рилски манастир”. Пенсофт, София.

Пеев, Д. 1973. Таксономично проучване на диворастящите представители на род Veronica (великденче) в България. Дисертация. Бот. инст., БАН, София (непубл.).

Пеев, Д. 1979. Род Trapa L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 444-446. Изд. БАН, София.

Пеев, Д. 1982. Сем. Primulaceae (302-341); Род Anetum L. (195-196), Crithmum L. (164), Ferula L. (211-214), Оenanthe L. (178-192), Seseli L. (165-178). – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на НР България. Т. 8. Изд. БАН, София.

Пеев, Д. 1984. Androsace obtusifolia All. (280), Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby (278), Elatine alsinastrum L. (241), Elatine triandra Schkuhr (240), Ferula orientalis L. (267), Hottoniapalustris L. (283), Primula deorum Velen. (282), Primula frondosa Janka (281), Seseli bulgaricum P.W. Ball (261), Seseli degenii Urum. (260), Trapa natans L. (242), Traunsteinera globosa (L.) Rchb. (79), Veronica euxina Turrill (343), Veronica turrilliana Stoj. & Stef. (340). − В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Пеев, Д. 1989. Род Cynoglossum L. – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9, 215-220. Изд. БАН, София.

Пеев, Д. 1992а. Сем. Asteraceae. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Определител на висшите растения в България. 142-227. Наука и изкуство, София.

Пеев, Д. 1992б. Seseli degenii Urum. – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. 103. Изд. БАН, София.

Пеев, Д. 1995. Род Pedicularis L. (202-216), Veronica L. (142-189). – В: Кожухаров, Ст., (ред.), Флора на Р България. Т. 10. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов”, София.

Пеев, Д., Праматарова, М., Цонева, С., Въльовска, Н., Василева, И. 1999. Биологично разнообразие на висши растения в Национален парк „Рила“. – В: Сакалян, М. (отг. ред.). Биологично разнообразие в Национален парк „Рила“. 8-90. Pensoft, София.

Пенев, Ив. 1964. Род Elyna Schrad. (63), Heleocharis R. Br. (38-40). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2. Изд. БАН, София.

Пенев, Ив. 1970. Род Ranunculus L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4, 119-185. Изд. БАН, София.

Пенев, Ив. 1984. Campanula pusilla Haenke (360), Pedicularis oederi Vahl (344), Pedicularis palustris L. (344), Tragopogon stribrnyi Hayek (394). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Петрова, А. 1979. Сем. LinaceaeS. F. Gray (79-110), Rutaceae Juss. (177-188). – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7. Изд. БАН, София.

Петрова, А. 1984. Agropyron varnense (Velen.) Hayek. (48), Allium angulosum L. (65), Centaurium maritimum (L.) Fritsch (289), Dianthus drenowskyanus Rech. fil. (103), Dianthus stribrnyi Velen. (102), Erodium absinthoides Willd. (216), Gentianella amarella (L.) Börn. (293), Gentianella crispata (Vis.) Holub. (292), Geranium bohemicum L. (215), Geranium macrostylum Boiss. (214), Geranium tuberosum L. (214), Linum elegans Spruner ex Boiss. (217), Linum pallasianum Schult. (218), Linum uninerve (Roch.) Borb. (217), Silene alpina (Lam.) Thomas. (105), Silene caliacrae D. Jord. & P. Pan. (106), Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. (104), Silene euxina Rupr. (109), Silene graeca Boiss. & Sprun. (108), Silene velcevii D. Jord. & P. Pan. (107). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Петрова, А. 1989. Род Onosma L. (126-134), Symphytum L. (161-168). – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9. Изд. БАН, София.

Петрова, А. 1992а. Сем. Caryophyllaceae (289-325), Liliaceae (497-519). – В: Кожухаров, С. (ред.), Определител на висшите растения в България. Наука и изкуство, София.

Петрова, А. 1992б. Arenaria rhodopaea Delip. (41), Dianthus drenowskyanus Rech. fil. (45).– В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Петрова, А. 1995а. Сем. Acanthaceae Juss. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на Р България. Т. 10, 283-286. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София.

Петрова, А. 1995б. Природозащитен статус на редките орхидеи в България. – В: Сб. юбил. науч. конф. “100 години от рождението на Акад. Б. Стефанов”. 86-89. PSSA, София.

Петрова, А., Венкова, Д., Герасимова, И. 1998. Върху разпространението в България на горски видове орхидеи. – В: Сб. „70 години Институт за гората“, Т. 2, 162-167. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, София.

Петрова, А., Венкова, Д., Герасимова, И. 2002. Върху разпространението на редки видове покритосеменни растения в крайбрежната зона между Калиакра и Тюленово. – В: Темнискова, Д. (ред.), Трудове на Шестата Национална конференция по ботаника, София, 17-20 Юни 2001. 495-500. Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, София.

Петрова, А., Венкова, Д., Герасимова, И., Стоянов, Я. 2002. Нови данни за разпространението на видове от семейство Салепови (Orchidaceae) в България. – В: Темнискова, Д. (ред.), Труд. на VI-тата Нац. Конф. Ботаника, 18-20.VI.2001. 183-187. Изд. СУ „Св. Климент Охридски“, София.

Петрова, А., Герасимова, И., Василев, Р. 1998. Принос към флората на Източните Родопи. – Hist. Nat. bulg., 9: 115-127.

Петрова, А., Герасимова, И., Василев, Р., Герасимов, Г. 1998. Едно находище на Taxus baccata L., Adiantum capillus-veneris L. и други реликтни и редки видове в Източните Родопи. – В: Юбил. научна конф. „70 год. Инст. за гората“, 6-7.10.1998. Т. 2, 158-161. Ирис, София.

Петрова, А., Герасимова, И., Венкова, Д. 1999. Нови данни за флората на Източни Родопи. – Hist. Nat. Bulg., 10: 117-123.

Петрова, А., Кожухаров, Ст. 1979. Сем. GeraniaceaeJuss. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 7, 27-73. Изд. БАН, София.

Попова, М. 1972. Материали по флората на България. – Науч. тр. ВСИ „В. Коларов” – Пловдив, Растениевъдство, 21(1): 109-111.

Попова, М. 1984. Acanthus spinosus L. (348), Dracocephalum thymiflorum L. (321), Fritillaria drenovskyi Deg. et Stoj. (71), Fritillaria stribrnyi Vel. (70), Lilium rhodopaeum Delip. (67), Lloydia serotina (L.) Rchb. (74), Merendera rhоdopea Vel. (64), Onosma rhodopea Vel. (306), Scilla bithynica Boiss. (74), Spiraea crenata L. (162), Streptopus amplexifolius (L.) DC. (75). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Попова, М. 1989. Род Dracocephalum L. – В: Велчев, В. (ред.), Флора на НР България. Т. 9, 382-383. Изд. БАН, София.

Попова, М. 2003. Crataegus L. – В: Делипавлов, Д., Чешмеджиев, И. (ред.), Определител на растенията в България. 196-197. Акад. Изд. Аграр. Унив., Пловдив.

Раденкова, Й. 1966. Род Petrorhagia(Ser.) Link. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 402-409. Изд. БАН, София.

Радков, В. 2003. Червена кумарка. – Гора, 5: 14-15.

Радославова, E. 2002. Орхидеите на Шуменското плато. Изд. „Снежана Петкова – AR“, Шумен.

Русакова, В. 1984. Frankenia pulverulenta L. (240), Knautia byzantina Fritsch. (356), Salvia scabiosifolia Lam. (326), Saussurea discolor DC. (374). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на Н. Р. България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Русакова, В., Попов, С. 1971. Salvia adenostachya Juz. – нов вид за флората на България и Балканския полуостров. – Изв. Бот. инст., 21: 223-224.

Серафимов, С. 1983. Amygdalus ×delipavlovii sp. hybrida във Флората на България. – В: Трета национална конференция по Ботаника. София, 26-30.X.1981. 175-179. Изд. БАН, София.

Симеоновски, М. 1965. Растителността на варовити терени на Рила. – Год. СУ, Биол. фак., 58(2): 169-179.

Симеоновски, М. 1984. Campanula latifolia L. (359), Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O. Kuntze (295). − В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Симеоновски, М., Пенев, Ив. 1970. Delphinium L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4, 119-185. Изд. БАН, София.

Сопотлиева, Д., Петрова, А. 2002. Нови данни за флората на Стара пл. (Сливенски балкан). – В: Темнискова, Д. (ред.), Трудове VI Нац. конф. по ботаника, София, 18-20 юни, 2001. 195-201. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, София.

Станев, Ст. 1970. Към историята на българските реликтни ендемити. І. Astragalus physocalyx Fisch. – Изв. Природонауч. музей – Пловдив, 1: 31-36.

Станев, Ст. 1975а. Анализ на флората на Бесапарските ридове. – Изв. музеите Южна България, 2: 21-64.

Станев, Ст. 1975б. Звезди гаснат в планината. Земиздат, София.

Станев, Ст. 1975в. Материали за флората на България с критични бележки. – В: Велчев, В., Кузманов, Б., Паламарев, Е. (ред.), В чест на академик Даки Йорданов. 253-263. Изд. БАН, София.

Станев, Ст. 1975г. Флористични материали от Бесапарските ридове с критични бележки. II. – Фитология, 1: 82-87.

Станев, Ст. 1976. Флористични материали от Бесапарските ридове с критични бележки. – Изв. музеите Югоизт. България., 2: 21-64.

Станев, Ст. 1977а. Геоботаническа харатеристика на някои растителни съобщества, специфични за Бесапарските ридове. 1. – Фитология, 6:16-31.

Станев, Ст. 1977б. Геоботаническа харатеристика на някои растителни съобщества, специфични за Бесапарските ридове. 2. – Фитология, 7:25-50.

Станев, Ст. 1979а. Материали и критични бележки по флората на България. − Фитология, 13: 71-75.

Станев, Ст. 1979б. Принос към флората на Източна Стара планина с критични бележки. – Изв. музеите Южна България, 8: 51-59.

Станев, Ст. 1979в. Принос към флората на Овчите хълмове с критични бележки. – Фитология, 12: 63-69.

Станев, Ст. 1983а. Материали и критични бележки за флората на България. – Изв. музеите Южна България, 9: 41-46.

Станев, Ст. 1983б. Малък принос към флората на Средните Родопи и Средна Стара планина. – Изв. музеите Южна България, 10: 13-16.

Станев, Ст. 1984. Aethionema arabicum (L.) Andrz. ex O.E.Schulz (150), Astragalus wilmottianus Stoj. (192), Crambe tataria Sebeók (151), Goodyera repens (L.) R. Br. (83), Hammarbia paludosa (L.) Kuntze (84), Hypericum androsaemum L. (128), Hypericum boissieri Petrovic (129), Hypericum calycinum L. (127), Hypericum setiferum Stef. (128), Lepidotrichum uechtritzianum (Bornm.) Velen. (146), Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard (83), Rheum rhaponticum L. (90), Serapias vomeracea (Burm.) Briq. (81), Turgeniopsis foeniculacea (Fenzl.) Boiss. (248). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Станев, Ст. 1990. Материали и бележки за флората на България. – Изв. Музеите Югоизт. България, 16: 11-13.

Станев, Ст. 2000. Звезди гаснат в планината. 4 изд. Нова Тимкомпакт, Пловдив.

Стефанов, Б. 1926. Монография на рода Colchicum Ram. − Сб. БАН, 22: 1- 99.

Стефанов, Б. 1951. Флористични съобщения. – Изв. Бот. инст., 2: 270-271.

Стефанов, Б. 1963. Допълнителни материали върху флората на България. – Изв. Бот. инст., 11: 155-157.

Стефанов, Б. 1965. Върху два неописани досега вида във флората на България. – Изв. Бот. инст., 14: 191-199.

Стефанов, Б. 1966. Допълнителни материали към флората на южна България. – Изв. Бот. инст. 16: 223-234.

Стефанов, Б. 1973. Орхидеите в природната среда. – Природа, 2 (1973): 74- 77.

Стефанов, Б., Недялков, С. 1956. Quercus thracica, nov. spec. Arbornerborabilis. – Изв. Бот. Инст., 5: 39-53.

Стефанова, Б. 1984. Verbascum adrianopolitanum Podp. (329), Verbascum anisophyllum Murb. (333), Verbascum bugulifolium Lam. (332), Verbascum davidoffii Murb. (337), Verbascum dieckianum Borbás & Degen (334), Verbascum jankaeanum Panc. (337), Verbascum juruk Stef. (336), Verbascum pseudonobile Stoj. & Stef. (335), Verbascum urumoffii Stoj. & Acht. (333). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Стефанова, Б. 1992. Verbascum adrianopolitanum Podp. (134), Verbascum anisophyllum Murb. (133), Verbascum juruk Stef. (131). – В: Велчев, В., Кожухаров, Ст., Анчев, М. (ред.), Атлас на ендемичните растения в България. Изд. БАН, София.

Стефанова-Гатева, Б. 1995. Род Verbascum L. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на Р България. Т. 10, 26-100. Акад. Изд. „Проф. М. Дринов“, София.

Стоева, М. 1984. Bromus lanceolatus Roth (46), Danthoniastrum compactum (Boiss. & Heldr.) Holub (38), Festuca vaginata Waldst. et Kit. ex Willd. (42), Groenlandia densa (L.) Fourr. (34), Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. (47), Phalaris tuberosa L. (36). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Стоева, М. 1986. Кариологично проучване на няколко вида от род Poa L. (ливадина) в България. – Фитология, 31: 21-33.

Стоева, М. (ред.). 2004. Биологично разнообразие в Природен парк „Сините камъни“. Флора, гъби, растителност, местообитания. Стара Загора.

Стоева, М., Попова, Е. 1989. Наблюдения върху някои популации на видове от сем. Острицови (Cyperaceae), включени в “Червена книга на НР България”. – В: Сб. Доклади „Екология и опазване на природната среда“. 109-111. Пловдив.

Стойчев, С., Петрова, А. 2003. Защитените територии в Източни Родопи и Сакар планина. Бълг. Д-во за защита на птиците, София.

Стоянов, Н. 1922. Върху растителността на пл. Али-Ботуш. – Год. СУ, Физ.-матем. фак., 17: 1-35.

Стоянов, Н. 1934а. Измиращите растения. – Сб. на Съюза за защита на природата, 1: 34-49.

Стоянов, Н. 1934б. Растителните отношения в Софийската долина. – Год. СУ, Агр.-лес. фак., 12: 750-784.

Стоянов, Н. 1951. Две нови за науката растения. – Изв. Бот. инст., 2: 263-264.

Стоянов, Н. 1963. Gymnospermae. – В : Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 1, 145-178. Изд. БАН, София.

Стоянов, Н. 1964. Сем. Orchidaceae Juss. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2, 349-399. Изд. БАН, София.

Стоянов, Н. 1966. Род Dianthus L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 3, 409-434. Изд. БАН, София.

Стоянов, Н. 1970. РодAlyssumL. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 4, 489-512. Изд. БАН, София.

Стоянов, Н., Ахтаров, Б. 1951. Флористични материали от Петричко. – Изв. Бот. инст., 2: 245-262.

Стоянов, Н., Велчев, В., Китанов, Б. 1955. Геоботанични изследвания. – В: Сборник „Експедиция полезащитни пояси в Ю. Добруджа“. 59-125. Изд. БАН, София.

Стоянов, Н., Китанов, Б. 1966. Високопланинските растения в България. Наука и изкуство, София.

Стоянов, Н., Китанов, Б., Велчев, В. 1955. Флористични материали от Източни Родопи. – Изв. Бот. инст., 4: 111-117.

Стоянов, Н., Стефанов, Б. 1921. Някои нови и редки за българската флора растения. – Тр. Бълг. природоизп. д-во, 9: 51-56.

Стоянов, Н., Стефанов, Б. 1948. Флора на България. Изд. 3. Университетска печатница. София.

Стоянов, Н., Стефанов, Б., Китанов, Б. 1966. Флора на България. Изд. 4. Т. 1. Наука и изкуство, София.

Стоянов, Н., Стефанов, Б., Китанов, Б. 1967. Флора на България. Изд. 4. Т. 2. Наука и изкуство, София.

Ташев, А. 2003. Дребната теменуга (Violaparvula Tineo) – нов вид за флората на България. – Гора, 7: 20-21.

Терзийски, Д. 1984. Capsella thracica Velen. (149), Vicia amphicarpa Dorth. (209), Vicia incisa Bieb. (209). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Тошев, А. 1903. Върху растителността на Средна гора. – Период. сп., 1-2: 390-434.

Тошев, А. 1904. Върху растителността на Средна гора – Период. сп., 14: 375-434.

Тошева, А., Павлова, Д. 2003. Бележки върху разпространението на някои редки и застрашени видове от род Lathyrus L. (Fabaceae) в горски съобщества. – В: Роснев, Б. (ред.), Сборник научни доклади, Международна научна конференция 75 години Институт за гората, 1-5.10.2003, София. Т. 1, 284-289.

Трифонов, В. 2005. Състояние на популацията на Orchis provincialis Balbis в Източни Родопи. – В: Чипев, Н., Богоев, В. (ред.), Биоразнообразие, екосистеми, глобални промени. І-ва национална научна конференция по Екология. 161-166. Петексон, София.

Тхин, Н. 1980. Таксономично проучване на видовете от род Anthemis L., разпространени в България. Дисертация, София.

Урумов, Ив. 1897. Материали за флората на Ловчански окръг. – Сбор. нар. умотв. наука и книжн., 14: 3-85.

Урумов, Ив. 1901. Принос към българската флора. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 18: 1-124.

Урумов, Ив. 1902. Втори принос към българската флора. – Период. сп., 12(4-5): 293-409.

Урумов, Ив. 1904. Трети принос към българската флора. – Сбор. нар. умотворения. наука и книжн. 20: 1-103.

Урумов, Ив. 1905. Пети принос към българската флора. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 25: 1-73.

Урумов, Ив. 1905. Пети принос към българската флора. – Сб. Нар. Умотв. Наука и книж. 21: 1-125.

Урумов, Ив. 1906. Девети принос към Българската флора. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 22: 1-157.

Урумов, Ив. 1906. Шести принос към българската флора. - Сб. нар. умотворения, наука и книжн., кн. 22.

Урумов, Ив. 1908. Осми принос към българската флора. – Сп. БАН., 69: 41-79.

Урумов, Ив. 1909. Десети принос към българската флора. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн., 25: 1-159.

Урумов, Ив. 1910. Единадесети принос към българската флора. – Сб. нар. умотворения, наука и книжн, 26: 1-224.

Урумов, Ив. 1913. Дванадесети принос към българската флора. – Сб. БАН, 2: 1-243.

Урумов, Ив. 1914. Сп. БАН кн. IX: 125-180.

Урумов, Ив. 1917. Тринадесети принос към българската флора. – Сб. БАН, 7: 1-225.

Урумов, Ив. 1923. Материали за флората на Пирин планина. – Сп. БАН, 28: 109-178.

Урумов, Ив. 1929. Списък на растения, събирани из Карловска околия. – Сп. БАН, 25: 6-135.

Урумов, Ив. 1935. Флората на Врачански окръг. – Сб. БАН, 29: 1-205.

Урумов, Ив. 1935. Флората на Кюстендилски окръг. – Сб. БАН, 30: 1-236.

Филипова-Маринова, М., Иванов, Д., Димитров, Д. 2002. Флора и растителност в района на Шабленското и Езерецкото езера. – Изв. на Нар. музей Варна, 32-33(47-48): 341-364.

Филипова-Маринова, М., Иванов, Д., Димитров, Д. 2000. Флора и растителност на Дуранкулашкото езеро. – Изв. на Народния музей, Варна, 30-31(45-46): 314-332.

Филипова-Маринова, М., Петрова, А. 2003. Ботаническа характеристика на Природната забележителност „Побити камъни“. – Изв. на Народния музей, Варна, 34-35: 339-369.

Фишер, М., Пеев, Д. 1995. Род Pseudolysimachion Opiz. – В: Кожухаров, Ст. (ред.), Флора на Р България. Т. 10, 190-189. Акад. Изд. „Проф. М. Дринов“, София.

Цонев, Р. 2002. Флора и растителност в Средна Дунавска равнина между долините на реките Вит и Студена. Дисертация, София.

Чернева, Ж. 1995. Бележки върху разпространението на български растения. – В: Сб.. Юбил. науч. конф. „100 год. от рождението на акад. Б. Стефанов“. 172-174. PSSA, София.

Чешмеджиев, Ил. 1967. Материали върху флората на България. – Науч. тр. ВСИ „В. Коларов“ – Пловдив, Агрон. фак., 16: 221-226.

Чешмеджиев, Ил. 1970. Материали върху род Merendera в България. − Науч. тр. ВСИ „В. Коларов“ – Пловдив, 19: 141-144.

Чешмеджиев, Ил. 1984. Colchicum diampolis Delip. & Ceschm. (62), Crassula tillaea Lester-Garl. (156), Sedum kostovii Stef. (153), Sedum magellense Ten. (152), Sedum stefco Stef. (153), Sedum zollicoferi F. Herm. & Stef. (154). – В: Велчев, В. (ред.), Червена книга на НР България. Т. 1. Растения. Изд. БАН, София.

Чешмеджиев, Ил. 1988. Нови материали и хорологични данни за флората на България. – Фитология, 35: 58-63.

Чешмеджиев, Ил. 2003. Род CampanulaL. – В: Делипавлов, Д., Чешмеджиев, Ил. (ред.), Определител на растенията в България. 371-374. Акад. изд. Аграрния унив., Пловдив.

Янев, Ас. 1962. Флористични материали и критични бележки. – Год. СУ, Биол. фак., 54-55(2): 123-132.

Янев, Ас. 1964. Род Fritillaria L. – В: Йорданов, Д. (ред.), Флора на НР България. Т. 2, 254-265. Изд. БАН, София.

Гъби

Александров, Б. 1969. Материали върху дискомицетната флора на Плана пл. – Изв. Бот. инст., 19: 211–216.

Александров, Б. 1970. Почвените дискомицети на Витоша (Предварително съобщение). – Изв. Бот. инст., 20: 195–203.

Александров, Б. 1971. Изследвания върху дискомицетната флора на Витоша. ІІ. – Изв. Бот. инст., 21: 231–235.

Бързаков, Б. 1926. Принос към гъбната флора в България. – Год. СУ „Св. Климент Охридски“, Физ.-матем. фак., 22(3): 57–89.

Бързаков, Б. 1928. Принос към изучаване на българската гъбна флора. – Год. СУ „Св. Климент Охридски“, Физ.-матем. фак., 24(2–3): 1–18.

Бързаков, Б. 1929. Няколко нови за България гъбни видове. – Изв. Бълг. бот. друж., 3: 87–91.

Бързаков, Б. 1930. Нов малък принос към българската гъбна флора. – Год. СУ „Св. Климент Охридски“, Физ.-матем. фак., 26(3): 1–4.

Бързаков, Б. 1931. Нови гъби за България. – Изв. Бълг. бот. друж., 4: 44–47.

Бързаков, Б. 1932. Два трюфела и няколко гъбни вида нови за България. – Изв. Бълг. бот. друж., 5: 84–86.

Бързаков, Б. 1933. Характеристика на гъбната флора по Витоша. – Год. СУ „Св. Климент Охридски“, Физ.-матем. фак., 29(3): 49–92.

Бързаков, Б. 1939. Нови гъбни видове за България. – Изв. Бълг. бот. д-во, 8: 100–101.

Георгиев, С. 1906. Принос за изучаване на двуразделките, гъбите, папратовите и явнобрачните растения в България. – Год. СУ „Св. Климент Охридски“, 2: 83–123.

Гьошева, M. 1991. Нови и редки за България таксони макромицети, установени на Голо бърдо. – Фитология, 39: 78–81.

Гьошева, M. 1998. Проучване на макромицетите в резерват „Сосковчето“ Западни Родопи. – В: Стойков, Х. (отг. ред.), Сб. Научни доклади Юб. научна конф. с международ. участие „70 год. Институт за гората“, 6–7 октомври 1998, София. Том 2, 252–258. Ирис, С.

Гьошева, M. 2003. Макромицетите в природен парк „Рилски манастир“ – В: Пеев, Д. (ред.), Бърза екологична оценка на природен парк „Рилски манастир“. С., 51–64. МОСВ, С.

Гьошева, M., Гусев, Ч. 1998. Макромицетите на територията на природната забележителност „Янковец“ в Конявска планина. – В: Стойков, Х. (отг. ред.), Сб. Научни доклади. Юб. научна конф. с международ. участие „70 год. Институт за гората“, 6–7 октомври 1998, София. Том 2, 259–265. Ирис, С.

Гьошева, M.M., Димчева, M.Д. 1991. Нови и редки за България гъбимакромицети. – Фитология, 41: 66–69.

Гьошева-Богоева, M. 1984. Гъби макромицети на Голо бърдо. – В: Цанков, Г. (ред.), Балканска научна конференция „Проучване, опазване и използуване на горските ресурси“, София, 18–23 юни 1984, София. Том 2, 112–118. С.

Димчева, M.Д., Гьошева, M.M., Михов, П.Г. 1992. Нови и редки таксони макромицети за България. – Фитология, 42: 84–87.

Друмева, M., Стойчев, Г.Т. 1980. Нови таксони и хорологични данни за гъбната флора на България. – Фитология, 15: 62–69.

Роснев, Б., Стойчев, Г. 1985. Дърворазрушаващи гъби в резервата „Парангалица“. – Горскостоп. наука, 22(5): 45–50.

Стойчев, Г.Т. 1981. Нови таксони за гъбната флора на България. – Науч. тр. ВСИ „В. Коларов“, Пловдив, 26(4): 105–107.

Стойчев, Г.Т. 1982. Нови таксони и хорологични данни за гъбната флора на България. – Фитология, 21: 43–50.

Стойчев, Г.Т. 1983. Три вида от сем. Polyporaceae нови за флората на България.– Във: Велчев, В. (отг. ред.), Трета национална конференция по ботаника, 26–30.X.1981, София. Стр. 35–38. Изд. БАН, С.

Стойчев, Г.Т. 1987. Седем вида праханови гъби (сем. Polyporaceae) нови за флората на България. – В: Кузманов, Б. (отг. ред.), Трудове на Четвъртата национална конференция по ботаника, 1987, София. Том 1, 208–215. Изд. БАН, С.

Стойчев, Г.Т. 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България. Дис. науч. ст.. Висш селскостопански институт, Пловдив.

Стойчев, Г.Т. 1995а. Phellinus Quél. (сем. Hymenochaetaceae Donk) в България. – Във: ВСИ, Пловдив, Юб. научна сесия, октомври 1995, Пловдив. Том 4(1), 221–227.

Стойчев, Г.Т. 1995б. Нови гъби за България. – Във: ВСИ, Пловдив, Юб. научна сесия, октомври, 1995, Пловдив. Том 4(1), 229–232.

Стойчев, Г.Т., Анастасов, Х. 1988. Нови гъби за България. – Науч. тр. ВСИ „В. Коларов“, Пловдив, 33(4): 95–99.

Стойчев, Г.Т, Димчева, M.Д. 1982. Нови таксони и хорологични данни за гъбната флора на България. – Фитология, 20: 68–73.

Стойчев, Г.Т., Димчева, M.Д. 1984. Нови хорологични данни за гъбната флора на България. – Фитология, 24: 68–72.

Стойчев, Г.Т., Димчева, M.Д. 1987а. Нови таксони за гъбите на България. – В: Кузманов, Б. (отг. ред.), Трудове на четвъртата национална конференция по ботаника, 1987, София. Том 1, 216–219. Изд. БАН, С.

Стойчев, Г.Т., Димчева, M.Д. 1987б. Нови таксони и хорологични данни за гъбната флора на България. – Фитология, 33: 67–69.

Стойчев, Г.Т., Димчева, M.Д. 1988. Нови гъби за Пирин планина и България. – Науч. тр. ВСИ „В. Коларов“, Пловдив, 33(4): 89–93.

Стойчев, Г., Найденов, Я. 1987. Базидиеви гъби в насажденията от бяла акация в някои райони на България. – В: Кузманов, Б. (отг. ред.), Трудове на четвъртата национална конференция по ботаника, 1987, София. Том 1, 227–231. Изд. БАН, С.

Стойчев, Г., Стефанов, Ц. 1983. Нови видове гъби за флората на България и техния химичен състав. – Фитология, 22: 93–95.

Факирова, В. 1970а. Проучвания върху копрофилните Ascomycetesв България. IV. – Изв. Бот. инст., 20: 185–194.

Факирова, В. 1970б. Cyathusstercoreus (Schw.) de Toni – един рядък вид от разред Gasteromycetes. – Изв. Бот. инст., 20: 237. Табл. 1.

Хинкова, Ц. 1950. Принос към гъбната флора на България. – Изв. Бот. инст., 1: 432–440.

Хинкова, Ц. 1954. Висшите гъби на Витоша (екологически очерк). Изд. БАН, С.

Хинкова, Ц. 1955а. Принос към гъбната флора на Витоша. – Изв. Бот. инст., 4: 323–351.

Хинкова, Ц. 1955б. Принос към гъбната флора на България. – Изв. Бот. инст., 4: 376–378.

Хинкова, Ц. 1958а. Върху разпространението на висшите гъби в Източна Рила. – Изв. Бот. инст., 6: 131–162.

Хинкова, Ц. 1958б. Флористични материали върху гъбната флора на Източна Рила. – Изв. Бот. инст., 6: 411–430.

Хинкова, Ц. 1960. Флористични материали и критични бележки върху нашата паразитна гъбна флора. – Изв. Бот. инст., 7: 333–344.

Хинкова, Ц. 1961. Материали върху гъбната флора на България. – Изв. Бот. инст., 8: 251–259.

Хинкова, Ц. 1962. Върху разпространението на висшите гъби в някои гори на Лудогорието. – Изв. Бот. инст., 9: 91–99.

Хинкова, Ц. 1965. Принос към гъбната флора на България. – Год. СУ “Св. Климент Охридски“, Биол. фак., 58(2): 95–105.

Хинкова, Ц., Александров, Б. 1971. Материали върху гъбната флора на Лозенска планина. ІІ. – Изв. Бот. инст., 21: 225–229.

Хинкова, Ц., Друмева, M. 1978. Макромицети в някои борови насаждения в България. – Фитология, 10: 71–85.

Хинкова, Ц., Стойчев, Г. 1983. Нови и редки за България макромицетни гъби. – Фитология, 23: 70–72.

Хинкова, Ц., Факирова, В. 1970. Материали върху гъбната флора на Лозенската планина. – Изв. Бот. инст., 20: 165–183.

Хинкова, Ц.Х., Стойчев, Г.Т., Друмева, M., Чалъков, В.Г. 1979. Материали върху разпространението на макромицетите в Родопите. I. – Фитология, 12: 70–80.

Чалъков, В.Г. 1983. Разред Phallales в България. – Във: Велчев, В. (отг. ред.), Трета национална конференция по ботаника, 26–30.X.1981, София. 67–76. Изд. БАН, С.

Чалъков, В.Г. 1984. Еколого-систематични проучвания на гъбите. Род Bovista Pers. в България. – Във: Велчев, В. (отг. ред.), Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, 10–13.X.1983 г., Пловдив. 298–305. Изд. БАН, С.

Alessio, C.L. 1985. Boletus Dill. ex L. (sensu lato). – In: Fungi Europaei. Vol. 2, 1–712. Libreria editrice Biella Giovanna, Saronno.

Alessio, C.L. 1991. Supplemento ad Boletus Dill. ex L. – In: Fungi Europaei. Vol. 2A, 1–126. Libreria editrice Biella Giovanna, Saronno.

Assyov, B. 2004. New data about Boletales in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 1: 85–88.

Assyov, B. 2005. New and rare Bulgarian boletes. – Mycol. Balcan., 2: 75–81.

Assyov, B. & Denchev, C.M. 2004. Preliminary checklist of Boletales s. str. in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 1: 195–208.

Dahlberg, A. & Croneborg, H. 2003. 33 threatened fungi in Europe. Complementary and revised information on candidates for listing in Appendix I of the Bern Convention. T-PVS document (2001) 34 rev. 2. Council of Europe, Strasbourg.

Denchev, C.M., Fakirova, V.I., Gyosheva, M.M. & Petrova, R.D. 2007. Macromycetes in the Pirin Mts (SW Bulgaria). – Acta Mycol., 42: 21–34.

Denchev, C., Gyosheva, M., Bakalova, G., Fakirova, V., Petrova, R., Dimitrova, E., Sameva, E., Stoykov, D., Assyov, B. & Nikolova, S. 2006. Fungal diversity of the Rhodopes (Bulgaria). – In: Beron, P. (ed.), Biodiversity of Bulgaria. Vol. 3. Biodiversity of Western Rhodopes (Bulgaria and Greece). I. 81–131. Pensoft & Natl. Mus. Natur. Hist., Sofia.

Dimitrova, E. 1994. A contribution to the study of the Discomycetes fungi in Bulgaria. II. – Fitologiya, 47: 74–77.

Dimitrova, E. 1996. A contribution to the study of the Discomycetous fungi in Bulgaria. III. – Fitologiya, 48: 76–80.

Dimitrova, E. 2000. Results of the revision of herbarium spicimens of discomycetous fungi, deposited in the Herbarium of the Institute of Botany, Bulgarian Academy of Sciences (SOM). – God. Sofiisk. Univ., Biol. Fak., 91(2): 105–109.

Dimitrova, E. 2002a. New records concerning Bulgarian discomycetous fungi. – Phytol. Balcan., 8(1): 113–120.

Dimitrova, E. 2002b. New data on species composition, substrates and distribution of Bulgarian Discomycetes. – Phytol. Balcan., 8(2): 237–245.

Dimitrova, E. 2006. New contribution to the study on species composition, substrata and distribution of Bulgarian Discomycetes. – God. Sofiisk. Univ., Biol. Fak., 98(2): 13–21.

Dimitrova, E. & Assyov, B. 2004. New data for Pezizales in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 1: 1–3.

Dimitrova, E. & Gyosheva, M. 2008. Hypogeous ascomycetes in Bulgaria. – Phytol. Balcan., 14(3): 309–314.

Dimitrova, E. & Gyosheva, M. 2009. Bulgarian Pezizales: diversity, distribution and ecology. – Phytol. Balcan., 15(1): 13–28.

Dörfelt, H. & Müsch, F. 1987. Mykologische Studien in Pinus peuce – Waldern der Volksrepublik Bulgarien. – Feddes Repert., 98(7–8): 419–431.

Engel, H., Dermek, A., Klofac, W., Ludwig, E. & Brückner, T. 1996. Schmier- und Filzröhrlinge s. l. in Europa. Die Gattungen Boletellus, Boletinus, Phylloporus, Suillus, Xerocomus. Verlag Heinz Engel, Weidhausen b. Coburg.

Engel, H., Krieglsteiner, G., Dermek, A. & Watling, R. 1983. Dickröhrlinge. Die Gattung Boletus in Europa. Verlag Heinz Engel, Weidhausen b. Coburg.

Fakirova, V., Denchev, Ts. & Gyosheva, M. 2000. Biodiversity of macromycetes in Central Balkan National Park. – In: Sakalian, M. (ed.), Biological diversity of the Central Balkan National Park. 131–156. Pensoft, Sofia.

Fakirova, V.I., Gyosheva, M.M. & Denchev, C.M. 2002. Checklist of the macromycetes of Central Balkan Mountain (Bulgaria). – In: Randjelovic, N. (ed.), Proceedings of the Sixth Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Adjacent Territories, Sokobanja, Yugoslavia, 4–7 July 2000. 25–38. Vuk Karadzic, Niš, Yugoslavia.

Galli, R. 1998. I Boleti. Atlante pratico-monographico per la determinazione dei boleti. Edinatura, Milano.

Gyosheva, M.M. 1994. Macromycetes in Ostritsa reserve in Golo Bardo mountain. – God. Sofiisk. Univ. Biol. Fak., 85(2): 179–188.

Gyosheva, M. 1996. New and rare taxa macromycetes to Bulgaria, found in Rila Mountain. – Phytol. Balcan., 2(1): 99–104.

Gyosheva, M. 1997a. A study of macromycetes in Kraishte – Znepole floristic region. – Phytol. Balcan., 3(1): 133–138.

Gyosheva, M. 1997b. The relation between the size of mycocoenological plot and the number of macromycetous species in Picea abies (L.) Karsten and Pinus sylvestris L. community in the Rila Mountain. – God. Sofiisk. Univ. Biol. Fak., 88(4): 131–137.

Gyosheva, M. 2000. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria. – Phytol. Balcan., 6(2–3): 283–288.

Gyosheva, M. & Andreeva, A. 2000. Macromycetes in the Momchilovski Dol Reserve, Central Rhodopes – Phytol. Balcan., 6(2–3): 273–282.

Gyosheva, M. & Denchev, Ts. 2000. Biodiversity of macromycetes in the Rila National Park. – In: Sakalian M. (ed.), Biological diversity of the Rila National Park. 149–176. Pensoft, Sofia.

Gyosheva, M. & Ganeva, A. 2004. New and rare macromycetes and bryophytes from montane peat habitats in Bulgarian. – Mycol. Balcan., 1: 9–13.

Gyosheva, M.M. & Vassilev, P.D. 1994. Macromycetes of the Golo Bardo Mountain: mycoecological investigation. – God. Sofiisk. Univ., Biol. Fak., 86(2): 73–90.

Gyosheva, M.M., Denchev, C.M., Dimitrova, E.G., Assyov, B., Petrova, R.D. & Stoichev, G.T. 2006. Red List of fungi in Bulgaria. – Mycol. Balcan., 3: 81–87.

Gyosheva, M., Fakirova, V. & Denchev, C. 2000. Red list and threat status of Bulgarian macromycetes. – Hist. Nat. Bulg., 11: 139–145.

Klika, J. 1926. Contributions à la connaissance de la flore mycologique de la Bulgarie. I. – Acta Bot. Bohem., 4–5: 28–41.

Kuthan, J. 1972. Jarný aspect mycoflory v bulharskem Pirinú. – Mycologický Zpravodaj, 16: 52–54 (in Czech).

Kuthan, J. & Kotlaba, F. 1981. Makromyzeten des Nationalparkes Ropotamo in Bulgarien. – Sborn. Nár. Mus. v Praze, Rada B, Prír. Vedy, 37(2): 77–136.

Kuthan J. & Kotlaba, F. 1989. Makromyzeten der bulgarischen Schwarzmeerküste und einiger Orte im landesinnern Bugariens. – Sborn. Nár. Mus. v Praze, Rada B, Prír. Vedy, 44(3–4)[1988]: 137–243 + Photos 1–2 & Tabs I/1-XVI/2.

Ladurner, H. & Simonini, G. 2003. Xerocomus s.l. – In: Fungi Europaei. Vol. 8, 1–527. Edizioni Candusso, Alassio.

Mihov, P.G. 1994. Studies on species structure of the macromycetous fungi in the mountain of Ihtimanska Sredna Gora. I. – Fitologiya, 47: 78–83.

Muñoz, J.A. 2005. Boletus s. l. – In: Fungi Europaei. Vol. 2, 1–952. Edizioni Candusso, Alassio.

Negrean, G. & Denchev, C.M. 2002. New records of fungi from Bulgarian Dobrudzha. – In: Randjelovic, N. (ed.), Proceedings of the Sixth Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Adjacent Territories, Sokobanja, Yugoslavia, 4–7 July 2000. 21–23. Vuk Karadzic, Niš, Yugoslavia.

Pilát, A. & Dermek, A. 1974. Hribovité huby. Veda, Bratislava (in Czech).

Pöder, R. 1981. Boletus permagnificus spec. nov., ein auffallender Röhrling der Sekt. Luridi Fr. assoziert mit Eichen. – Sydowia, 34: 149–156.

Singer, R. 1967. Die Röhrlinge. II. Die Boletoideae und Strobilomycetaceae. – In: Die Pilze Mitteleuropas. Vol. 6, 1–151. Julius Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn.

Stoichev, G. & Gyosheva, M. 2005. New and rare macromycetes to Bulgaria. – In: Gruev, B., Nikolova, M. & Donev, A. (eds.), Proceedings of the Balkan Scientific Conference of Biology, 19–21 May 2005, Plovdiv, Bulgaria. 298–304. (http://free.hit.bg/batkiro/BCB/GS_MG.pdf , accessed February 2008)