Трантеев сенокосец

Cyphophthalmus paradoxus (Kratochvil, 1958)

Trnteeva paradoxa:Kratochvil, 1958: 375.

Remarks: comb.n. by Karaman (2009)

Разред Сенокосци (Opiliones)

Семейство Сирониди (Sironidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2a, b (ii)(v); C2a (i)].

Общо разпространение. България.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит. Установен е в Рушовата пещера при с. Градешница и в пещерите Топля и Яловица при с. Голяма Желязна [1, 3, 4, 6]. Липсват данни за числеността му.

Местообитания. Пещери.

Биология. Троглобионт с дължина на тялото 2,06 mm. Биологията ме у непроучена. Живее само в среда с висока влажност (96–100%) при температура 9,5–12°С. Среща се главно в дъното на пещерите, по глинести, влажни стени и подове.

Близки видове. Видовете от род Cyphophthalmus.

Отрицателно действащи фактори. Използването на пещерите за стопански цели; нерегламентиран туризъм; иманярство; безконтролно събиране от колекционери.

Предприети мерки за опазване. Рушовата пещера е обявена за природна забележителност със Заповед № 2810 от 10.Х.1962 г. на МОСВ. Пещерата Топля е обявена за природна забележителност със Заповед № 1799 от 30.VI.1972 г. на МОСВ.

Необходими мерки за опазване. Изследователски дейности за изясняване на биологията и екологията на вида. Строга забрана за събирането на вида от колекционери.

Основна литература за вида: 1. Kratochvil, 1958; 2. Juberthie, 1991; 3. Beron, 1994; 4. Beron, Mitov, 1996; 5. Giribet, 2000; 6. Делчев и кол., 2005; 7. Karaman, 2009.

Автор Пламен Митов


Трантеев сенокосец (карта на разпространението)

Трантеев сенокосец (илюстрация)