Паласов теодоксус

Theodoxus pallasi Lindcholm, 1924

Разред Нисши преднокрили охлюви (Archaeogastropoda)

Семейство Неритиди (Neritidae)

Природозащитен статус: в България: изчезнал EX.

Общо рапространение. Среща се в Аралско море, Каспийско море и в силно опреснените части на Азовско море. В Черно море е установен като субфосил (празни черупки), намиран в лиманите на реките, вливащи се в морето; каспийски реликт [1].

Разпространение и численост в България. Установен с много индивиди от Варненското езеро, по камъните при кариерите [2]. Последните живи индивиди са установени на дълбочина от 4 до 10 m през 1957 г. [1]. От други райони на страната живи индивиди не са известни. В последните 4 десетилетия Варненското езеро е подложено на дълбоки антропогенни преобразувания, довели до изчезването на вида.

Местообитания. Крайбрежни бракични и сладководни лагуни и езера; естуарни води.

Биология. Храни се с гъби и водорасли.

Близки видове. Theodoxus fluviatilis, T. danubialis, T. euxinus, T. pilidei и T. transversalis, от които се различава по специфичната окраска.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на хабитати: индустрия, воден транспорт, инфраструктурно развитие, замърсяване на водите.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Основна литература за вида: 1. Кънева-Абаджиева, 1957; 2. Дренски, 1947.

Автор Здравко Хубенов


Паласов теодоксус (карта на разпространението)

Паласов теодоксус (илюстрация)