Малък гмурец

Норче, криво пате

Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764)

Colymbus ruficollis Pallas, 1764, Vroegs Cat. Adumbratiunculae: 6; Podiceps minor L.: Elwes, Buckley, 1870: 341.

Разред Гмурецоподобни (Podicipediformes)

Семейство Гмурци (Podicipedidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU B[1(b(iii+iv)c(iii))]C[2(i)], ЗБР-III; международен: БеК-ІІ.

Общо разпространение. Палеарктичен вид, чийто гнездови ареал обхваща Европа, Северозападна Африка и източния бряг на Средиземно море. Европейската популация е оценена на 99 000–170 000 двойки [1].

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ. В миналото е повсеместно разпространен край блата, реки и вирове, макар и не много често мътещ с 50 гнездови находища от Северозападна България, край р. Дунав, Черноморието, в района около София, поречията на Струма и Марица [2]. През 80-те години на XX в. числеността е оценена на 200–300 гнездещи двойки [1]. На базата на проведени проучвания (1981–1986 г.) се предполага обща численост до 1500 гнездещи двойки [3]. Напоследък тя се оценява на 3000–3500 [4] или 800–1900 гнездещи двойки [5]. Числеността на зимуващата в страната популация възлиза средно на 635 индивида с максимум 881 през 2000 г. [6]. Основните концентрации са в незамръзващите големи водоеми на Южна България – комплекс Марица-Изток, баластриери по р. Марица и Тунджа и Черноморското крайбрежие [3].

Местообитания. Сладководни рибовъдни стопанства, езера и микроязовири с открита водна повърхност и растителност.

Биология. Гнезди в обраствания с папур с гъстота 30–40 стъбла/m2. Яйцата (средно 6) снася през втората и третата десетдневка на май и първата на юни. Смъртността достига 86% и често е свързана с числеността на водния плъх [3].

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Намаляване площта на сладководните рибовъдни стопанства, поради смяна на предназначението им. Унищожаване на обрастванията от тръстика и папур. Преднамерено избиване от арендатори на водоеми.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Съществена част от хабитатите са включени в защитени зони по НАТУРА 2000.

Необходими мерки за опазване. В бъдещите Планове за управление на териториите, включени в НАТУРА 2000, да бъдат предвидени мерки срещу избиване и безпокойство на гнездящите птици от арендатори на рибовъдни стопанства и микроязовири.

Основна литература за вида: 1. Wetlands International, 2002; 2. Симеонов и др., 1990; 3. Николов и др., 1986; 4. Нанкинов и кол., 2004; 5. Янков (ред.), 2007; 6. Michev, Profirov, 2003.

Автор Христо Николов


Малък гмурец (карта на разпространението)

Малък гмурец (илюстрация)