видео

Европейски лалугер

Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766)

Citellus citellus Linnaeus: Пешев, 1955: 277–327.

Разред Гризачи (Rodentia)

Семейство Катерици (Sciuridae)

Природозащитен статус: в България : уязвим VU [А1с], ЗБР-II; международен: IUCN [A1c]; БеК-II; ДХ-II, IV.

Общо разпространение. Балкански полуостров, Средна Европа (Панонски басейн), изолирани популации в Молдавия, Украина, Германия (изчезнал), Полша (изчезнал).

Разпространение и численост в България. Среща се в цялата страна, в планините до 2500 m н.в. [1]. В средата на ХХ в. при благоприятни условия плътността е достигала 16–35 индивида/ha, а на места – до 65 индивида /ha [2] и повече (максимални отчитани плътности до 120 инд./ha [Вл. Стефанов, непубл. данни]).Съвременните данни показват съществен спад в числеността и/или намаляване на заселената площ и изчезването му в отделни локалитети.

Местообитания. Необработваеми земи (целини, пасища, ливади и др.), покрити с ниска тревиста растителност, върху еднородни, слабоуплътнени водопропускливи почви [3]. Не заселва обработваеми площи, макар да навлиза в тях за хранене [2].

Биология. Наземен вид с дневна активност. Образува вътрепопулационни локални групировки ("колонии"), заемащи площ 3–5 ha, в редки случаи 100–150 ha, в рамките на които отделните животни обитават припокриващи се индивидуални участъци и поддържат система от гнездови и убежищни дупки [2, 3, 4]. Годишният жизнен цикъл е с ясно изразена периодичност: зимен сън (хибернация), събуждане и чифтосване, бременност и лактация, подготовка за зимен сън. Размножава се веднъж годишно. Женските раждат до 7 малки, рядко до 9. Храни се със зелени части на тревисти растения, луковици, семена, насекоми и рядко гръбначни животни [6, 2]. Заема важно място в екосистемите, като хранителен ресурс на практически всички дневни грабливи птици и хищни бозайници.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Разораване на целинни земи и създаване на големи масиви орни площи, застрояване, залесяване, пряко преследване, сукцесионни промени в местообитанията вследствие на намаляване на пасищното скотовъдство и най-вече на овцевъдството.

Предприети мерки за опазване. Включен е в ЗБР, Приложение 2. Част от планинските популации са в границите на НП "Рила" и НП "Централен Балкан". Планирането на мрежата от защитени територии по НАТУРА 2000 е съобразено със състоянието на вида. Включен е в Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие. Мониторинг се осъществява в НП "Централен Балкан", НП "Рила" и Родопите.

Разработени са информационни материали (плакати, диплянки, табла) за необходимостта от опазването му.

Необходими мерки за опазване. Подробно картиране на разпространението, изясняване на вътревидовата структура [7] и оценка на състоянието на числеността на локалните популации и местообитанията им. Ефективно прилагане на ЗБР за приоритетно опазване на местообитанията му чрез разработване на регионални Планове за управление в контекста на програмите за развитие на селските райони и в частност прилагането на традиционните практики за пасищно скотовъдство.

Основна литература за вида: 1. Пешев, 1955; 2. Марков, 1957; 3. Страка, 1961; 4. Паспалев, Пешев,1957; 5. Никитина, 1989; 6. Пакиж, 1958; 7. Пешев и кол., 2004.

Автор Владимир Стефанов


Европейски лалугер (карта на разпространението)

Европейски лалугер (илюстрация)