Северно блестящо водно конче

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

Разред Водни кончета (Odonata)

Семейство Блестящи водни кончета (Corduliidae)

Природозащитен статус: в България : критично застрашен CR [B1a+2а].

Общо разпространение. Среща се в Ирландия и Шотландия на запад през Северна Европа и Северна Азия до полуостров Камчатка и о. Хокайдо на изток. На юг ареалът е разкъсан и обхваща планинските вериги на Пиренеите, Алпите, Карпатите, Рила и Кавказ.

Разпространение и численост в България. Високопланински вид, установен в местн. Тиха Рила край Рилска река над Рилския манастир (2001) [1], а по-късно намерен и в четири находища в Средна и Източна Рила (2005) (непубликувани данни) на 2000–2100 m н. в. Липсват данни за числеността му.

Местообитания. Торфени водоеми с гъсто обрасла водна повърхност (главно с Carex rostrata или с мъхове от родовете Sphagnum и Drepanocladus) и дълбочина от 10 до 50 cm [1].

Биология. Възрастните насекоми се срещат през юли и август и са активни само при пълна осветеност на участъка. Мъжките облитат територии с площ около 5-7 m2. Придържат се ниско над растенията и се придвижват с плавен полет. Често застават на едно място във въздуха. Активността им рязко спада при поява на облак и засенчване на облитания участък.

Близки видове. Видовете от родовете Somatochlora и Cordulia. Somatochlora arctica се различава със специфичната си окраска на челото и тъмното тяло. Мъжките имат силно извити на върха анални придатъци, които ги правят ясно отличими от другите представители на рода.

Отрицателно действащи фактори. Изплитняване на свободната водна площ на водоема и нейното обрастване с торфен мъх.

Предприети мерки за опазване. Две от находищата попадат в границите на НП "Рила", а останалите три са в ПП "Рилски манастир".

Необходими мерки за опазване. Поддържане на структурата на биотопа, необходима за развитието на вида. Мониторинг на растителните обраствания. Ограничаване на навлизането на домашни и диви животни в местообитанието на вида.

Основна литература за вида: 1. Marinov, Simov, 2004.

Автори: Милен Маринов, Алекси Попов


Северно блестящо водно конче (карта на разпространението)

Северно блестящо водно конче (илюстрация)