Бешков сенокосец

Cyphophthalmus beschkovi (Mitov, 1994)

Siro beschkovi:Mitov, 1994: 276.

Remarks: comb.n. by Karaman (2009)

Разред Сенокосци (Opiliones)

Семейство Сирониди (Sironidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2a, b (ii)(v); C2a (ii)].

Общо разпространение. България.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит. Установен е в пещерата Хайдушката пещера (Скоковска пещера), района на с. Девенци, Плевенска област [1, 2, 3, 5]. Малоброен вид, вероятно популацията му е под 250 индивида. Живее агрегирано на площ от 1600 m2. Плътността му варира от 1 до 11 инд./m2.

Местообитания. Пещери.

Биология. Троглобионт с дължина на тялото 1,70-2,05 mm. Биологията му е неизвестна. Среща се под парчета дърво и камъни в тъмните части на пещерата.

Близки видове. Видове от род Cyphophthalmus

Отрицателно действащи фактори. Използването на пещерите за стопански цели. Нерегламентиран туризъм, иманярство, безконтролно събиране от колекционери.

Предприети мерки за опазване. Хайдушката пещера е обявена за природна забележителност със Заповед № 1635 от 27.V.1976 г. на МГОПС.

Необходими мерки за опазване. Изследователски дейности за изясняване на биологията и екологията на вида.

Основна литература за вида: 1. Beron, 1994; 2. Mitov, 1994; 3. Beron, Mitov, 1996; 4. Giribet, 2000; 5. Делчев и кол., 2005; 6. Karaman, 2009.

Автор Пламен Митов


Бешков сенокосец (карта на разпространението)

Бешков сенокосец (илюстрация)