Белопера кротушка

Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933)

Gobio albipinnatus Lukasch, 1933: Маринов, 1967: 39; Карапеткова, 1994: 178; Карапеткова, Живков, 1995: 118.

Разред Шараноподобни (Cypriniformes)

Семейство Шаранови (Cyprinidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU [B1b (i, ii, iii)], ЗБР-II; международен: IUCN [DD], БеК-III, ДХ-II.

Общо разпространение. Среща се в басейните на Черно, Каспийско и Балтийско море – реките Вистула, Одер, Дунав, Днестър, Днепър, Дон, Волга, както и тези, извиращи от Урал.

Разпространение и численост в България. Видът е установен за пръв път в България в р. Огоста при с. Лехчево [1]. Впоследствие е намерен в р. Дунав [2, 3] и притоците му Видбол, Искър, Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом [4, 5, 6]. В р. Янтра е достигал нагоре по течението до Велико Търново [4]. През 2005–2007 г. е установен със сравнително ниска численост в целия участък на р. Дунав от с. Връв до Силистра, в р. Видбол при гр. Дунавци и в р. Янтра до с. Петко Каравелово (наши данни). Не е потвърден в другите дунавски притоци.

Местообитания. Среща се в средните и долните течения на постоянни реки с пясъчно и чакълесто дъно.

Биология. Бентосен реофилен вид. Достига полова зрялост на втората година. Размножителният период е от средата на май до началото на юли. Размножава се порционно, като женската отлага хайверните зърна в участъци с по-слабо течение. Храни се с дънни безгръбначни животни (хирономиди и ларви на насекоми), детрит и в много по-малка степен с водорасли. Достига максимална дължина 110 mm и продължителност на живот 5–6 години [7].

Близки видове. Обикновена кротушка (Gobio gobio), малка кротушка (Romanogobio uranoscopus) и балканска кротушка (R. kesslerii). Белоперата кротушка се различава по липсата на напетняване по перките, по-големите очи и разположението на аналния отвор (по-близо до коремните, отколкото до аналната перка).

Отрицателно действащи фактори. Хидротехнически дейности, които водят до промяна на хидрологичния режим на реките, и замърсяване на водите.

Предприети мерки за опазване. Видът е включен в Приложение 2 на ЗБР (2002).

Необходими мерки за опазване. Контрол върху изграждането на хидротехнически съоръжения и опазване на реките от замърсяване.

Основна литература за вида: 1. Маринов, 1967; 2. Маринов, 1978; 3. Сивков, 1989; 4. Карапеткова, 1972; 5. Карапеткова, Диков, 1986; 6. Карапеткова, 1994; 7. Naseka et al., 1999.

Автори Тихомир Стефанов, Теодора Тричкова


Белопера кротушка (карта на разпространението)

Белопера кротушка (илюстрация)