видео

Торбогнезден синигер

Торбестогнезден синигер

Remiz pendulinus Linnaeus, 1758

Aegithalus pendulinus: Reiser, 1894: 58.

Разред Врабчоподобни (Passeriformes)

Семейство Торбогнездни синигери (Remizidae)

Природозащитен статус: в България:уязвим VU [B1+B2+C], ЗБР-III; международен: БеК-III.

Общо разпространение. Палеарктичен вид, който се среща в Южна Палеарктика между Южна Финландия, Швеция, Португалия, Испания, Иран и Китай. В северните части на ареала прелетен, а в южните – постоянен [1].

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото е често срещан по всички Дунавски острови [2]. Сега гнезди по поречието на р. Дунав и притоците й. Мъти и по някои язовири край Плевен [3]. В ез. Сребърна за периода 2001–2004 г. са установени от 12 до 20 двойки [4]. Гнезди и в езерата по Черноморското крайбрежие – Дуранкулак, Атанасовско езеро, Вая, Мандренско езеро [5, 6]. Среща се и по долините на Марица и Тунджа [7], по реките в някои по-ниски планини – Странджа [8], Лозенска [9], а също и в Източни Родопи [10]. Наблюдаван е също по р. Струма и р. Струмешница [11], блатата по поречието на р. Искър [12, 13], р. Бебреш [14]. Най-многоброен е по поречието на р. Дунав. Общата численост в страната е между 400 и 800 двойки [7]. Напуска страната в края на септември–началото на октомври [13].

Местообитания. Реки и различни водоеми със стоящи води, обрасли по бреговете с върба, елша, топола, бряст.

Биология. Гнездата са във вид на торба с отвор в горния край. Разположени са на крайните клонки на дървета, често надвесени над водата. Строежът на гнездото започва в началото на май. Снася 6–8 (5–10) яйца. Мътенето се извършва само от женската и продължава около 14 дни. Отглежда от 2 до 5 малки, които започват да летят след около 20 дни [15].

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване и деградация на местообитанията му – изсичане на крайбрежната растителност.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Част от местообитанията му са включени в защитени територии по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие.

Необходими мерки за опазване. Провеждане на целенасочени изследвания върху вида. Проучване на факторите, които влияят отрицателно на числеността на гнездовите популации и на промените в числеността и площта им.

Основна литература за вида: 1. Hagemeijer, Blair, 1997; 2. Reiser, 1894; 3. Шурулинков и др., 2005; 4. Камбурова, 2004; 5. Iankov, 1996; 6. Michev et al., 2004; 7. БДЗП, под печат; 8. Milchev, 1998; 9. Симеонов, Димитров, 1994; 10. Янков, 1991; 11. Простов, 1963; 12. Симеонов, Софрониев, 1967; 13. Simeonow, Iwanow, 1971; 14. Симеонов и др. 1984; 15. Cramp, Perrins, 1993.

Автор Невена Камбурова


Торбогнезден синигер (карта на разпространението)

Торбогнезден синигер (илюстрация)