видео

Саблеклюн

Сабльоклюн

Recurvirostra avosetta (Linnaeus, 1758)

Разред Дъждосвирцови (Charadriiformes)

Семейство Саблеклюнови (Recurvirostridae)

Природозащитен статус: в България: застрашен вид EN B[1(a+b(ii+iii)) +2(a+b(ii))] + C[2a(ii)]; ЗБР-II, III; международен: ECS-spec 4/3w; ДП-I; БеК-II; БоК-II.

Общо разпространение. Космополитен вид с петнист ареал на разпространение. В Европа от Швеция до Испания, на изток до Черноморския басейн. Зимува в Африка и Южна Азия, Западна Европа и Балканския полуостров.

Разпространение и численост в България. В миналото е бил редовно гнездещ вид в Бургаските езера и инцидентно в блатото Алепу, по Дунавското крайбрежие и поречието на р. Искър [1–16]. През последните години гнездовата популация е концентрирана в езерата около Бургас (основно Атанасовското езеро), с обща численост около 250–800 двойки [17, 18]. По-рядко гнезди в Шабленската тузла [19], Белославско-Варненския езерен комплекс [20], Дуранкулашкото езеро [21] и инцидентно във вътрешността на страната и по Дунавското крайбрежие [18, 22]. По време на миграции е най-многоброен в Атанасовското езеро [17], рядко във вътрешността на страната [24]. Зимува редовно в Атанасовското езеро [17, 25], като при по-топли зими числеността му достига до 1500 птици.

Местообитания. Крайбрежни солени, бракични или сладководни водоеми, засолени терени, пясъчни коси, рибарници, изкуствени водоеми.

Биология. Колониален вид. Гнездата са разположени всред халофитната растителност, по открити диги, пясъчни коси и брегове. Снася 3–4 яйца. Храни се с водни безгръбначни животни, дребни рибки и растителни остатъци.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Резки промени на водното ниво в местата на гнездене, безпокойство при ремонтни дейности на дигите в Атанасовското и Поморийското езеро, унищожаване на мътилата и люпилата от наземни хищници, замърсяване на водите.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Включен в ЧКБ (1985). Рамсарски места, защитени територии и зони по НАТУРА 2000 са Атанасовското езеро, Пода, Вая, Шабла и Дуранкулак, за които има Планове за управление. Изградени са насипни острови в Атанасовското езеро. Извършва се мониторинг.

Необходими мерки за опазване. Разработване на Планове за управление на Поморийското езеро, ЗМ "Узунгерен" и Шабленската тузла. Изграждане на стабилни насипни острови в Атанасовското и Поморийското езеро; регулиране на числеността на наземните хищници в тях.

Основна литература за вида: 1. Alleon, 1886; 2. Христович, 1890; 3. Reiser, 1894; 4. Върбанов, 1912; 5. Boetticher, 1927; 6. Harrison, 1933; 7. Върбанов, 1934; 8. Jordans, 1940; 9. Pateff, 1948; 10. Простов, 1955; 11. Mounfort, Fergusson-Lees, 1961; 12. Ballat, 1962; 13. Простов, 1964; 14. Konigstedt, Robel, 1977; 15. Нанкинов, Даракчиев, 1978; 16. Мичев, 1985; 17. Dimitrov et al., 2005; 18. Димитров, Профиров, 2006 (in print); 19. Ivanov, 1998; 20. Димитрова, Петков, 1986; 21. Nankinov et al., 1996; 22. Нанкинов и кол., 1997; 23. Roberts, 1981; 24. Nankinov et al. 1998; 25. Michev, Profirov, 2003.

Автор Милко Димитров


Саблеклюн (карта на разпространението)

Саблеклюн (илюстрация)