Кодреанува псеудамникола

Pseudamnicola codreanui (Grossu, 1946)

Grossuana cordreanui: Grossu, 1986: 235.

Разред Развити преднохрили охлюви (Mesogastropoda)

Семейство Хидробииди (Hydrobiidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2a, c-IV; E].

Общо разпространение. България и Румъния.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит, намерен в карстовия извор "Акбунар" при Балчик с голяма численост [1, 2, 3].

Местообитания. Сладководни извори (кренобионт).

Биология. Липсват данни.

Близки видове. Pseudamnicola consociella.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на хабитати, причинени от човека. Извличане и замърсяване на водите.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Поддържане и опазване на хабитата и определяне на защитена територия около извора, обитаван от вида. Изследвания върху биологията и екологията за уточняване на природозащитни мерки, мониторинг.

Основна литература за вида: 1. Ангелов, 2000; 2. Grossu, 1986; 3. Grossu, 1993.

Автор Здравко Хубенов


Кодреанува псеудамникола (карта на разпространението)

Кодреанува псеудамникола (илюстрация)