Голям гмурец

Дългъч, коркодил, рогач

Podiceps cristatus Linnaeus, 1758

Разред Гмурецоподобни (Podicipediformes)

Семейство Гмурци (Podicipedidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU B[1(biii)]+C+C[2(a(i)b(iv))]+D[1]; ЗБР-III; международен: БеК-ІІI.

Общо разпространение. Вид на Стария свят. Среща се в умерените и в южните части на Европа, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. Европейската популация се оценява на 580 000–870 000 двойки [1].

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен, преминаващ и зимуващ вид. В края на XIX в. гнезди навсякъде в страната, след което настъпва депресия и през първата половина на XX в. обитава само Дунавското и Черноморското крайбрежие. След 60-те години увеличава своята численост като заселва водоеми и във вътрешността на страната с общо около 30 гнездови находища [2]. Сега мъти по Дунавското и Черноморско крайбрежие, Дунавската равнина, Софийското поле, долините на Марица и Тунджа с обща численост 800–1000 [3], 400–600 гнездещи двойки [4]. Зимната численост е многократно по-висока, особено в Черноморските влажни зони и незамръзващите водоеми на Южна България. Среднозимната численост за периода 1977–1996 г. е 2192 индивида [5]. През 1980 г. по Черноморското крайбрежие и влажните зони около него е отчетена рекордна численост от 12 031 птици [5].

Местообитания. Сладководни водоеми, рибарници и микроязовири. Предпочита водоеми, пръстеновидно обрасли с широка, но не много гъста ивица от папур или тръстика; през зимата – големи сладководни езера, язовири, лагуни и плитки морски заливи.

Биология. Гнездовият участък е с площ 350–500 m2 при единично и 50–150 m2, при колониално гнездене. Периодът на снасяне на яйцата е разтеглен от края на април до края на август. Големината на люпилото е 2–6 яйца [6]. Храни се с риба, жаби, ракообразни, мешести, водни насекоми и ларвите им, водни растения.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на обрасванията от тръстика и папур в сладководни рибовъдни стопанства и намаляването но гехния брой. Преднамерено избиване от арендатори на водоеми. Резки промени на водното ниво в сладководни рибарници и язовири през гнездовия период.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР. Съществена част от хабитатите са включени в защитените зони по НАТУРА 2000.

Необходими мерки за опазване. В бъдещите Планове на управление на териториите, включени в НАТУРА 2000 да бъдат предвидени мерки срещу избиване и безпокойство на гнездящите птици от арендатори на рибовъдни стопанства и микроязовири.

Основна литература за вида: 1. Wetlands International, 2006; 2. Симеонов и др., 1990; 3. Нанкинов и др., 2004; 4. Янков, (ред.), 2007 ; 5. Michev, Profirov, 2003; 6. Николов и др., 1986.

Автор Христо Николов


Голям гмурец (карта на разпространението)

Голям гмурец (илюстрация)