Пизидиум

Pisidium supinum A. Schmidt, 1851

Разред Венериди (Veneroida)

Семейство Сфериди (Sphaeriidae)

Природозащитен статус: в България: изчезнал EX.

Общо разпространение. Среща се в Европа и част от Западен Сибир.

Разпространение и численост в България. Видът е намерен в стагнантен водоем при Маслен нос, преди около 70 години и се съхранява в Националния музей в Прага [1].

Местообитания. Свързан предимно с реките, по-рядко се среща в езера и блата [2]. Предпочита пясъчено или слабо тинесто дъно. Намиран е в чисти блатни води по водната раститетлност, към която се прикрепя [3].

Биология. Филтратор.

Близки видове. В България са известни 12 вида от род Pisidium, които се различават трудно.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на хабитати, засушаване; вътрешновидови причини, ограничено разпространение, ниска плътност.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Основна литература за вида: 1. Ангелов, 1984; 2. Корнюшин, 1996; 3. Angelov, 2000.

Автор Здравко Хубенов


Пизидиум (карта на разпространението)

Пизидиум (илюстрация)