Морска свиня

Муткур

Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)

Phocaena communis Cuv.: Ковачев, 1925: 7–8.

Разред Китообразни (Cetacea)

Семейство Делфини (Delphinidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU [A1acde + 2ce], ЗБР; международен:IUCN [VU]; БеК; БоК; ДХ.

Общо разпространение. Видът се среща в крайбрежните райони на Северния ледовит океан, крайбрежията на северните части на Атлантическия и Тихия океан, Средиземно (включително Егейско), Черно и Азовско море (черноморските индивиди са по-дребни от средиземноморските и представляват генетически обособена популация [1].

Разпространение и численост в България. Крайбрежните черноморски води. Данните са доста оскъдни. По-системни наблюдения са правени по Северното крайбрежие – н. Емине, Галата, Зеленка, Дуранкулак и др. Числеността не е добре проучена, с тенденция към намаляване. През 1967–1971 г. черноморската популация е наброявала, според някои наблюдения, около 18 300 индивида и видът е бил многократно по-малоброен от обикновения делфин. През периода 1992–1995 г. от Галата до Емине ежегодно са преброявани само около 20 инд. [2].

Местообитания. Крайбрежията, най-често до 2–3 морски мили от брега (30–35 m дълбочина) [2].

Биология. Живее на малки групи (средно 4–6 индивида). По-големи групи се образуват при масови струпвания на рибата. Плува бавно, близо до повърхността, рядко скача над водата [3, 4, 2]. Храна: основно риба (предимно дънна, през пролетта и есента и пасажна, плелагична риба), също раци, мекотели, дори водорасли. Размножава се от юни до септември, ражда 1 малко през май–август, бременността е 11 месеца [5].

Близки видове. Различава се от другите 2 черноморски делфина – обикновения делфин и афалата по липсата на чупка между горната челюст и челната област; дребния размер (средно 140 cm), ниския, триъгълен гръбен плавник.

Отрицателно действащи фактори. До 1983 г. – промишленият улов. Сега – рязкото влошаване на местообитанията (замърсяване на крайбрежните води), намаляването на хранителната база, далянния риболов със съвременни много здрави и прозрачни (невидими за делфина) синтетични мрежи: трупове на изхвърлени, задушени делфини са наблюдавани през последните години доста масово по крайбрежието между Каварна–Дуранкулак и Поморие–Синеморец [6].

Предприети мерки за опазване. Защитен от ЗБР. Включен в ЧКБ (1985).

Необходими мерки за опазване. Мониторинг и проучване на биологията на вида в Черно море и на причините за намаляването му. Контрол на крайбрежното замърсяване и на методите на крайбрежния риболов.

Основна литература за вида: 1. Rosel et al., 2003; 2. Станев, 1996; 3. Клейненберг, 1956; 4. Masi, 2000; 5. Nowak, 1999; 6. Peshev et al., 2005.

Автор Николай Спасов


Морска свиня (карта на разпространението)

Морска свиня (илюстрация)