Орел рибар

Речен орел, рибоядец

Pandion haliaetus Linnaeus, 1758

Falco haliaёtus Linnaeus, 1758: Hartert, 1910-1922, 2: 1191.

Разред Соколоподобни (Falconiformes)

Семейство Орли рибари (Pandionidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [A2(a+c) + B1(a+b) + 2a + D]. ЗБР-III; международен: IUCN – уязвим, CITES-I, ЕCS-spec 1, рядък; ДП-I; БеК-II; БоК-I, II.

Общо разпространение. Космополитен монотипен вид. Гнезди в Европа, Азия, Америка, Северна Африка, Австралия. Северните популации са прелетни.

Разпространение и численост в България. Гнездещо-прелетен и преминаващ вид. В миналото са известни 31 находища от гнездовия период като общо в страната "са се задържали" около 10–20 двойки [1, 5]. Сега се среща в ограничен и непостоянен брой находища. Има данни за 3 случая за сигурно (яз. "Ивайловград", яз. "Пясъчник", рибарници "Алеко Константиново") [2] и 5 – за твърде вероятно гнездене (при с. Хаджидимово, микроязовир при с. Брезово, Пловдивско, яз. "Асеновци", Сливенско, яз. "Тича" [2] и о. Белене [3]. Общата численост на вида в страната се оценява на 3–6 [2] и 10 гнездещи двойки [5].

Местообитания. Разнообразни естествени и изкуствени влажни зони със стоящи или течащи води. Основно изискване към местообитанието е наличие на значителни хранителни ресурси (предимно риба) в съчетание с подходящи места за гнездене (стари дървета в заливни гори, стълбове на далекопроводи и др.). При търсене на храна се отдалечава до 10–20 km [4].

Биология. В България е непроучена. Размножаването започва от 3–6 годишна възраст. Гнезди единично. Използва главно дървета, в някои случаи скали, както и изкуствени съоръжения (включително стълбове на високоволтови линии). Снася 2–3 яйца от втората половина на април до началото на май. Инкубационният период е 34–40 дни. До есенната миграция младите птици са свързани с възрастните. Мигрира на широк фронт. Храни се изключително с риба [4].

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване и/или деградация на местообитанията му; бракониерство – отстрелване по време на миграция и през размножителния период (в рибовъдни стопанства); безпокойство от рибари, ловци, туристи и др. (особено чувствителен към човешко присъствие). Намаляване на рибните запаси (в по големите водоеми в страната). Изсичане на стари дървета край водоемите. Голям риск от сблъсък и/или късо съединение със далекопроводи за високо напрежение.

Предприети мерки за опазване. Защитен по ЗБР, включен в ЧКБ (1985); някои от находищата (о. Белене) попадат в защитени територии.

Необходими мерки за опазване. Установяване на сигурните находища; охрана на уязвимите гнезда през размножителния сезон; обявяване на местата със сигурни гнездови находища за защитени. Повишаване на екологичната култура на населението. Привличане чрез изкуствени гнезда на подходящи за вида места. Повишаване на ефективноста на природозащитното законодателство чрез чувствително увеличаване на размера на санкциите.

Основна литература за вида: 1. Nankinov, 1985; 2. BSPB, in press; 3. Michev, in litt.; 4. Cramp, 1980; 5. Nankinov, 1998.

Автор Димитър Градинаров


Орел рибар (карта на разпространението)

Орел рибар (илюстрация)