видео

Бурешова паралола

Paralola buresi Kratochvil, 1951

Разред Сенокосци (Opiliones)

Семейство Фалангодиди (Phalangodidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2a, b (ii)(iv)(v); C2a (i)].

Общо разпространение. България.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит. Установен е в пещерите Темната дупка, Зиданка, Свинската и Козарската, в района на гара Лакатник, Западна Стара планина [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Липсват данни за числеността му.

Местообитания. Пещери.

Биология. Троглобионт с дължина на тялото 1,18-1,93 mm. Биологията му е непроучена. Обитава глинестия под на влажни места под бучки глина и варовикови парчета, главно в дъното на пещерите.

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Използването на пещерите за стопански цели. Нерегламентиран туризъм, иманярство, безконтролно събиране от колекционери.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Обявяване на пещерите, откъдето е известен вида, за защитени обекти. Изследователски дейности за изясняване на биологията и екологията на вида.

Основна литература за вида: 1. Kratochvil, 1951; 2. Kratochvil, 1958; 3. Gueorguiev, Beron, 1962; 4. Beron, Gueorguiev, 1967; 5. Starega, 1976; 6. Gueorguiev, 1977; 7. Beron, 1994; 8. Beron, Mitov, 1996; 9. Делчев и кол., 2005.

Автор Пламен Митов


Бурешова паралола (карта на разпространението)

Бурешова паралола (илюстрация)