Меланопсис

Melanopsis parreyssi Philippi, 1847

Разред Развити преднохрили охлюви (Mesogastropoda)

Семейство Меланопсиди (Melanopsidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR [B2a, С2а-II; Е].

Общо разпространение. Европейски вид с 2 находища: Румъния и България; преглациален реликт.

Разпространение и численост в България. Термален извор при яз. "Пясъчник" северно от Пловдив. Няма данни за числеността [1].

Местообитания. Термални извори (кренобионт). Температурата на водата в румънския извор е 34–42 °С [2], а при яз. "Пясъчник" е 19 °С [1].

Биология. Липсват данни

Близки видове. Няма.

Отрицателно действащи фактори. Загуба и деградация на хабитати, причинени от човека: извличане и замърсяване на водите, инфраструктурно развитие.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Поддържане и опазване на хабитата и определяне на защитена територия около единственото местообитание в България. Изследвания върху биологията и екологията за уточняване на природозащитни мерки; мониторинг.

Основна литература за вида: 1. Angelov, 2000; 2. Grossu, 1986.

Автор Здравко Хубенов


Меланопсис (карта на разпространението)

Меланопсис (илюстрация)