Цилхова мацедоника

Macedonica zilchi Urbanski, 1972

Разред Белодробни охлюви (Pulmonata)

Семейство Клаузилиди (Clausilidae)

Природозащитен статус: в България: критично застрашен CR.

Общо разпространение. България.

Разпространение и численост в България. Локален ендемит. Установен е в Буйновското ждрело, в Триградското ждрело около пещерата Дяволското гърло (Западни Родопи). Няма данни за числеността на популацията [1].

Местообитания. Обитава варовикови скали, скални пукнатини и сипеи, навлиза и във входа на пещерата Дяволското гърло.

Биология. Няма данни. Активен при по-влажно и хладно време.

Близки видове. Видовете от род Macedonica, сред които Macedonica zilchi е най-едрият представител.

Отрицателно действащи фактори. Масово събиране на живи индивиди и празни черупки от колекционери на редки видове. Активен туризъм в района.

Предприети мерки за опазване. Няма.

Необходими мерки за опазване. Забрана за събиране и изнасяне зад граница на вида. Парични санкции за нарушителите, мониторинг и изследвания върху биологията и състоянието на популацията на вида.

Основна литература за вида: 1. Urbanski, 1972.

Автор Ивайло Дедов


Цилхова мацедоника (карта на разпространението)

Цилхова мацедоника (илюстрация)