видео

Южна блатна костенурка

Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)

Разред Костенурки (Testudinata)

Семейство Геоемидиди (Geoemydidae)

Природозащитен статус: в България: уязвим VU [B1;C], ЗБР-II, III; международен: IUCN-LC; БеК-II; ДХ-II, IV.

Общо разпространение. Южните части на Балканския полуостров – Черна Гора, Албания, Македония, Гърция (включително много от Егейските и Йонийските острови), Южна България, Европейска Турция, Западна и Южна Мала Азия, Кипър, източният бряг на Средиземно море.

Разпространение и численост в България. Спорадично в Петричко-Санданската котловина, [1, 2, 3], Източните Родопи [3, 4, 5], южните части от долините на Марица и Тунджа [1, 3, 6], Хасковско, Сакар [7, 8], Средецко [9] и приустиевите части на реките, вливащи се в Черно море южно от Ропотамо [1, 2, 3]. В известните до 1985 г. находища, общата численост на вида в страната е преценена на 600–1000 индивида, от които 252–335 в Петричко-Санданската котловина, 93–144 в Свиленградско, 158–217 в Ивайловградско, 10–15 в Сакар, 100–300 в черноморските реки [3]. В находищата открити след 1985 г. няма изследвания на числеността.

Местообитания. Блата (включително разливи на топли извори), реки, речни устия и крайморски блата (включително полусолени), големи вирове в скалисти долове, изкуствени изкопи, микроязовири, рибарници, канали и др. Всички находища у нас са под 200 m н. в.

Биология. Храни се с безгръбначни, жаби и ларвите им, риба – най-често мъртва, приема и растителна храна. Снася 3–10 леко удължени яйца с твърда варовикова черупка, които заравя на сушата. Излюпването е след 90–105 дни. Зимува под водата.

Близки видове. Обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), с която се среща заедно във всички си находища. Каспийската блатна костенурка е по-сплесната, има добре изразени светли, надлъжни линии по шията, краката и опашката и няма жълтеникави петънца и чертички по гръбния щит.

Отрицателно действащи фактори. Пресушаването на обитаваните водоеми, замърсяването им с нефтопродукти и др. Убиване от въдичари, удавяне в риболовни мрежи, събиране от колекционери. Напоследък и заселването на водоемите с американския вид червенобуза блатна костенурка (Trachemys scripta), която се предлага в зоомагазините и често се пуска в природата.

Предприети мерки за опазване. Включен в ЧКБ (1985) в категория "застрашен". Част от популациите по Черноморското крайбрежие обитават защитени територии. Изобразена на плакат за защитените видове влечуги (1998). Много от находищата попадат в мрежата от защитени територии НАТУРА 2000.

Необходими мерки за опазване. Популяризиране на природозащитния статут на вида, особено сред риболовците от селищата около находищата; запазване на водоемите от пресушаване и замърсяване. Отчитане присъствието на вида при създаването на защитени територии.

Основна литература за вида: 1. Буреш, Цонков, 1933; 2. Бешков, 1985; 3. Бешков, 1987; 4. Петров, Стоев, Бешков, 2001; 5. Petrov, 2004; 6. Stoev, 2000; 7. Chlebicki, 1985; 8. Пешев, Митев, 1987; 9. Бешков, Нанев, 2002.

Автор Андрей Стоянов


Южна блатна костенурка (карта на разпространението)

Южна блатна костенурка (илюстрация)